10 Fizika

Aim.Uz
10 –SINFLAR UCHUN TEST
2-VARIANT
1.Jism qatnashayotgan harakatlar mustaqil bo’lib, ularning harakat tezligi(tezlanishi)bir-biriga bog’liq emas.Bu fikr
………………deyiladi.
A.Nyutonning I-qonuni B.Nyutonning II- qonuni C.Harakatlarning mustaqillik prinsipi D. Nyutonning III- qonuni
2.υo=20m/s tezlik bilan gorizontal otilgan jismning uchish uzoqligi otilish balandligiga teng bo’lsa jism qanday
balandlikdan otilgan?
A.80m
B.160m
C16m
D.1600m
3.Kater daryo oqimi bo’ylab suzganda qirg’oqqa nisbatan tezligi 6m/s ,qarshi suzganda esa 4m/s bo’lsa,oqimning
tezligi qanday? A.0,5m/s
B. 1m/s
C.2,5m/s
D.5m/s
4.Egri chiziqli tekis harakatda tezlanish vektorining yo’nalishi qanday? A.trayektoriyaning egrilik radiusi boyicha
markazga
B. trayektoriyaga urinma C.harakat trayektoriyasi bo’yicha
D. Egri chiziq radiusi
bo’yicha markazdan tashqariga
5. Massasi m bo‘lgan odam liftda turibdi. Lift pastga yoki yuqoriga o‘zgarmas υ = const tezlik bilan
harakatlanayotgan holda odamning lift poliga qanday ta’sir bilan turadi .
A).mg=p B) a=mg C) P=mg D) F= mg
6. Lift o‘zgarmas tezlik bilan harakatlanganda jism og‘irligi qanday o’garadi?
A).O’zgaradi B) Qanday bo‘lsa, shundayligicha qoladi. C) O’zgarmaydi. D) A va B jaboblar to’g’ri
7.Gorizotal yo’nalishda 800m/s tezlikda otilgan o’q 600m masofadagi nishonga borguncha vertikal yo’nalishda
qancha masofaga pasayadi?
A.0,75m
B.1,5m
C.2,8m
D.3,75m
8.Moddiy nuqta aylana bo’ylab tekis harakatlanmoqda.Uning tezligi va tezlanishi vektorlari orasidagi burchak
qanday?
A.π
B.π/2
C.π/3
D. π/6
9.Yo’ldoshning geostasionar orbitasi deyilganda nima tushuniladi?
A.yo’ldoshning Yer sirtidan minimal orbitasi
B.yo’ldoshning Yer sirtidan maksimalorbitasi
C. yo’ldoshning Yer sirtidan ma’lum balandlikda siljimasdan turish orbitasi D.kosmonavtlar kuzatuv olib
boradigan orbita
10.Yukni 0,4m/stezlikbilan ko’tarishda diametri 16sm bo’lgan chig’ir barabaning aylanish chastotasi qancha
bo’ladi? (Hz)
A.0,4
B.0,8
C.0,9
D.1,6
11. Lift yuqoriga tomon a tezlanish bilan ko‘tarilmoqda. Bunda odamning lift poli (tayanch)ga ko‘rsatadigan
og’irligi nimaga teng.
A). P =mg B) F=mg C ) P =m (g+a)
D) a=Fg
12. Yuklamani, jismning harakat davridagi og’irligining, tinch holatdagi og‘irligiga nisbati bilan topiladi.
A). m =
mg
m( g + a)
a
m( g − a )
, B) n =
= 1 + , C) m =
a
mg
g
mg
D) n = ma
13. Tovushdan tez uchuvchi samolyotlarda. raketaning ko’tarilishida tezlanish qancha 100 m/s2 gacha boradi.
A). 80 m/s2
B) 60 m/s2 C ) 70 m/s2 D) 100 m/s2
14.O’zgarmas kuch ta’sirida harakat boshlagan jism 1-sekundda 0,5m yo’l bosdi.Jismning massasi 25kg bo’lsa,
ta’sir etuvchi kuch nimaga teng?
A.25N
B.250N
C.2,5N
D.0,25
15.60N kuch jismga 0,8 m/s2 tezlanish beradi. Qanday kuch bu jismga 2 m/s2 tezlanish beradi?
A)24 N;
B)15N; C)150N;
D)240N;
E)24N.
15. Uyning romi gorizontga nisbatan 30° ni tashkil etadi. Tom ustida yurgan odam oyoq kiyimining tagcharmi bilan
tom usti orasidagi ishqalanish koeffitsiyenti qancha bo‘lganda, u sirpanmasdan yura oladi?
A) 0,59 B) 0,56 C) 0,58 D) 0,20
16. Qo‘zg‘almas blok orqali o‘tkazilgan arqonning uchlariga 50 g va 75 g li yuklar osilgan. Arqon va blok massasi
hisobga olinmaydigan darajada kichik. Arqonni cho‘zilmas deb olib, yuklarning harakatlanish tezlanishini va
arqonning taranglik kuchini toping. (Javobi: 1.96 m/s2: 0.6 N).
A) 1.97 m/s2: 0.6 N B) 1.96 m/s2: 0.6 N C) 1.97 m/s2: 0.7 N D) 1.98 m/s2: 0.6 N
17. Energiya so’zi qanday so’zdan olingan?
A). Yunoncha B). Lotincha C). Grekcha D). Uzbekcha
18. Uzluksiz elektr zaryadini qanday asbob hosil qilinadi?
A.elektroskopda
B.elektrofor mashinasida C.elektrometrda
D.ishqalanishda
19.Sport avtomobili 135km/soat tezlik bilan1,6 soat harakatlanib marraga yetib kelganda ,spidometr 8636km ni
ko’rsatdi.Spidometrning dastlabki ko’rsatishini toping.
20.Burchak tezligi vaqt davomida o’zgarib turadigan aylanma harakatga …………….. ……………….. deyiladi.
21.Agar vertikal yuqoriga otilgan jism yo’lning oxirgi 1/4qismini 3sda bosib o’tgan bo’lsa u qancha vaqt
ko’tarilgan?
22.Biror-bir jarayon, hodisa haqida taxminiy aytilgan fikr………………..deyiladi.
23.Motorli qayiq daryoda manzilga borish uchun 1,8 soat ,qaytib kelish uchun 2,4soat vaqt sarfladi.Agar sol
jo’natilsa manzilga qancha vaqtda yetib boradi?
Aim.Uz
24.Gorizontga burchak ostida otilgan jismning tezlanishi trayektoriyaning eng yuqori nuqtasida qanday bo’ladi?
25.Eskolator tinch turgan odamni yuqoriga 40s daolib chiqadi.Agar odam harakatlanayotgan eskolatorda
harakatlanib 24s da yuqoriga chiqsa,harakatlanmayotgan eskolatorda odam qancha vaqtda chiqadi?
10-SINFLAR UCHUN TEST
1-VARIANT
1.Jismlarning ish bajara olish qobiliyatiga ………………………….. deyiladi.
A.kinetik energiya
B.energiya
C.potensial energiya
D.ichki energiya
2.Agar 1,25kg massali jismning kinetik energiyasi 10J bo’lsa ,jismning impulsi qanday bo’ladi?
A.5kg*m/s
B.50kg*m/s
C.0,5kg*m/s
D.500kg*m/s
3.Deformatsiyalanmaydigan sharlarning to’qnashuviga ……………………………………………..deyiladi.
A .elastik to’qnashish B. absolyut elastik to’qnashish C absolyut noelastik to’qnashish D.to’g’ri javob yo’q
4. ……………………….. turli shakldagi harakatlar va o’zaro ta’sirlarning miqdoriy o’lchovidir .
A.energiya
B.potensial energiya
C.kinetik energiya
D.elektr energiya
5.Sistemaning …………………………….. deb ,uning kinetik va potensial energiyalarining yig’indisiga aytiladi.
A.ichki energiyasi
B.to’la energiyasi
C kinetik energiyasi
D. potensial energiya
6.Jismning boshlang’ich va oxirgi holatiga bog’liq bo’ladigan kuchlarga ………………………kuchlar deyiladi.
A. og’irlik
B.potensial yoki konservativ C. Musbat
D.manfiy
7.Massasi 2*10-26kg bo’lgan uglerod atomining kinetik energiyasi
4,9*10-19J bo’lsa ,uning harakat tezligi qanday (m/s)?
A.7*102
B.7*105
C.7*103
D.7*10-3
8.Inersiya bo’yicha harakatlanayotgan jism ishqalanish kuchlari ta’sir eta boshlagach ,qanday harakat qiladi?
A.harakati o’zgarmaydi B.tekis sekinlanuvchan harakat qiladi C.tekis harakat qiladi
D.tinch turadi
9.Energiya hech qachon yo’qolmaydi ham,yo’qdan paydo bo’lmaydi ham ufaqat bir turdan boshqasiga aylanishi mumkin.Bu
nimaning ta’rifi? A.Nyutonning I-qonuni B.Nyutonning II- qonuni C.energiyaning saqlanish qonuni D. Nyutonning III- qonuni
10.Dinamometr uchlariga ikkita 60N dan bo’lgan qarama-qarshi kuchlar qo’yilsa ,dinamometr necha nyutonni ko’rsatadi?
A.15
B.30
C.60
D.120
11.To’g’ri chiziqli tekis harakatlanayotgan kema machtasidan erkin tushayotgan jismning trayektoriyasi yer bilan bog’langan
sanoq sistemasida qanday bo’ladi? A. To’g’ri chiziqli B.parabola
C.giperbola
D.aylana
12.Kater yo’lning 1/4 qismini υ tezlik bilan qolgan qismini esa 2υ tezlik bilan o’tgan bo’lsa, uning shu yo’ldagi o’rtacha tezligi
qanday bo’ladi?
A.υ
B.1,5υ
C.1,6υ
D.2υ
13.Kuch yelkasi –bu…………………… .
A.richag uzunligi
B.richagning aylanish o’qidan oxirigacha bo’lgan masofa
C.richagga ta’sir etuvchi juft kuchlar orasidagi eng qisqa masofa D.kuch qo’yilgan nuqtadan aylanish o’qigacha bo’lgan masofa
14.3N va4N kuchlar bir nuqtaga qo’yilgan Kuchlar yo’nalishi orasidagi burchak 90o bo’lsa ,kuchlarning teng ta’sir etuvchisining
moduli nimaga teng? A.1N
B.5N
C7N
D3N
15.Avtomobil yo’lning to’g’ri chiziqli gorizontal qismida doimiy tezlik bilan harakat qilmoqda. Avtomobilga qo’yilgan
kuchlarning teng ta’sir etuvchisi qanday yo’nalgan? A.F=0
B.yuqoriga
C.pastga
D.qarama-qarshi
16.500m balandlikda gorizontal uchayotgan vertolyotdan yuk tashlandi.Agarvertolyotning tezligi 180km/soat bo’lsa,yuk
gorizontal yo’nalishda necha metr masofa o’tadi?
A.5500
B.2000
C.1800
D.500
17.Ikki o’tkazgich elektr zanjiriga ketma-ket ulanganda ,ular uchun qanday fizik kattalik bir xil bo’ladi?
A.kuchlanish B.issiqlik miqdori
C.qarshilik D.tok kuchi
18.1m/s2 tezlanish bilan yuqoriga ko’tarilayotgan liftda 50kg massali odamning og’irligi qanchabo’ladi?
A.50N
B.500N
C.450N
D.550N
19.Jismga tegishli F/a nisbat bilan o’lchanadigan kattalik
20.P=(g+a)*m formula nimani bildiradi?
21.Uchinchi kosmik tezlikning qiymati
22.Agar P=m(g-a) da a=g bo’lsa nima bo’ladi?
23.DinamikaningII – qonunining formulasini yozing
24.Burchak tezligini o’zgarishini shu o’zgarish yuz bergan vaqtga nisbati bilan o’lchanadigan kattalik…………….. deyiladi.
25.Yerning sun’iy yo’ldoshlari qanday maydonda harakatlanadi?
Name:
Description:

Calculate the price
Make an order in advance and get the best price
Pages (550 words)
$0.00
*Price with a welcome 15% discount applied.
Pro tip: If you want to save more money and pay the lowest price, you need to set a more extended deadline.
We know how difficult it is to be a student these days. That's why our prices are one of the most affordable on the market, and there are no hidden fees.

Instead, we offer bonuses, discounts, and free services to make your experience outstanding.
How it works
Receive a 100% original paper that will pass Turnitin from a top essay writing service
step 1
Upload your instructions
Fill out the order form and provide paper details. You can even attach screenshots or add additional instructions later. If something is not clear or missing, the writer will contact you for clarification.
Pro service tips
How to get the most out of your experience with StudyAcademia.com
One writer throughout the entire course
If you like the writer, you can hire them again. Just copy & paste their ID on the order form ("Preferred Writer's ID" field). This way, your vocabulary will be uniform, and the writer will be aware of your needs.
The same paper from different writers
You can order essay or any other work from two different writers to choose the best one or give another version to a friend. This can be done through the add-on "Same paper from another writer."
Copy of sources used by the writer
Our college essay writers work with ScienceDirect and other databases. They can send you articles or materials used in PDF or through screenshots. Just tick the "Copy of sources" field on the order form.
Testimonials
See why 20k+ students have chosen us as their sole writing assistance provider
Check out the latest reviews and opinions submitted by real customers worldwide and make an informed decision.
11,595
Customer reviews in total
96%
Current satisfaction rate
3 pages
Average paper length
37%
Customers referred by a friend
OUR GIFT TO YOU
15% OFF your first order
Use a coupon FIRST15 and enjoy expert help with any task at the most affordable price.
Claim my 15% OFF Order in Chat