27 Kvadratlar ayirmasining formulasi(3 soat)

7-sinf, algebra.
(3 soatlik bayonnoma)
«_____» -____________, 20___-yil.
Mavzu: Kvadratlar ayirmasining formulasi.
1. Darsning maqsadi: umumiy ko‘paytuvchini qavsdan tashqariga chiqarish, guruhlash usuli,
yig‘indining va ayirmaning kvadrati, kvadratlar ayirmasining formulasi kabi mavzular yuzasidan
tushunchalar hosil qilish, o‘quvchilarning BKM larini shakllantirish, rivojlantirish va
mustahkamlash.
2. Darsning usuli: savol-javob, misol va masalalar yechish.
3. Darsning jihozi: DTS ko‘rgazmalari, tarqatma materiallar, kichik testlar.
DARSNING BORISHI:
1. Tashkiliy qism: o‘quvchilar bilan salomlashish, tozalikni tekshirish, davomatni aniqlash,
o‘quvchilarning dars mashg‘ulotlariga ruhiy jihatda tayyorliklarini aniqlash.
2. O‘tilgan mavzuni so‘rab baholash:
Savol: Ikki son yig‘indisining kvadrati nimaga teng?
Javob: Ikki son yig‘indisining kvadrati birinchi son kvadrati, qo‘shuv birinchi son bilan ikkinchi
son ko‘paytmasining ikkilangani, qo‘shuv ikkinchi sonning kvadratiga teng.
Savol: Ikki son ayirmasining kvadrati nimaga teng?
Javob: Ikki son ayirmasining kvadrati birinchi son kvadrati, ayiruv birinchi son bilan ikkinchi son
ko‘paytmasining ikkilangani, qo‘shuv ikkinchi sonning kvadratiga teng.
Savol: Ko‘phad birhadga qanday ko‘paytiriladi?
Javob: Ko‘phadni birhadga ko‘paytirish uchun ko‘phadning har bir hadini birhadga ko‘paytirish
va hosil bo‘lgan ko‘paytmalarni qo‘shish kerak.
Savol: Ko‘phad ko‘phadga qanday ko‘paytiriladi?
Javob: Ko‘phadni ko‘phadga ko‘paytirish uchun birinchi ko‘phadning har bir hadini ikkinchi
ko‘phadning har bir hadiga ko‘paytirish va hosil bo‘lgan ko‘paytmalarni qo‘shish kerak.
Savol: Ko‘phad birhadga qanday bo‘linadi?
Javob: Ko‘phadni birhadga bo‘lish uchun ko‘phadning har bir hadini shu birhadga bo‘lish va
hosil bo‘lgan natijalarni qo‘shish kerak.
3. O‘tilgan mavzuni mustahkamlasi: o‘quvchilar tushunmagan savollar va ularga tushunarsiz
bo‘lgan jumlalar aniq va hayotiy misollar yordamida tushunturilib beriladi.
4. Yangi mavzuning bayoni:
Ikki son yig‘indisini ularning ayirmasiga ko‘paytiraylik:
(𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏) = 𝑎2 − 𝑎𝑏 + 𝑎𝑏 − 𝑏 2 = 𝑎2 − 𝑏 2
Demak, buni qisqacha quyidagicha yozish mumkin:
(𝒂 + 𝒃)(𝒂 − 𝒃) = 𝒂𝟐 − 𝒃𝟐 (𝟏)
Hosil bo‘lgan bu formula qisqa ko‘paytirish formulalaridan biri hisoblanadi hamda bu formula
hisoblashlarni soddalashtirish uchun qo‘llaniladi.
Masalan:
1) (2 + 𝑐)(2 − 𝑐) = 22 − 2𝑐 + 2𝑐 − 𝑐 2 = 4 − 𝑐 2 ;
2) (𝑥 − 5)(𝑥 + 5) = 𝑥 2 + 5𝑥 − 5𝑥 − 52 = 𝑥 2 − 25;
3) (2𝑥 + 𝑎)(2𝑥 − 𝑎) = (2𝑥)2 − 2𝑎𝑥 + 2𝑎𝑥 − 𝑎2 = 4𝑥 2 − 𝑎2 va h.k.
Yuqoridagi formuladan foydalangan holda, bu hisoblashlarni sodda shaklda quyidagicha ifodalash
mumkin:
1) (2 + 𝑐)(2 − 𝑐) = 4 − 𝑐 2 ; 2) (𝑥 − 5)(𝑥 + 5) = 𝑥 2 − 25; 3) (2𝑥 + 𝑎)(2𝑥 − 𝑎) = 4𝑥 2 − 𝑎2 .
Qoida: ikki son kvadratining ayirmasi shu sonlar ayirmasi bilan yig‘indisining ko‘paytmasiga
teng.
𝒂𝟐 − 𝒃𝟐 = (𝒂 − 𝒃)(𝒂 + 𝒃) (𝟏) Bu tenglik kvadratlar ayirmasining formulasi deb ataladi
Isboti: (𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏) = 𝑎2 − 𝑎𝑏 + 𝑎𝑏 − 𝑏 2 = 𝑎2 − 𝑏 2 .
(𝒂 + 𝒃)(𝒂 − 𝒃) = 𝒂𝟐 − 𝒃𝟐 (𝟐)
Bu tenglik qisqa ko‘paytirish formulalaridan biri hisoblanadi hamda undan ko‘phadlarni
ko‘paytuvchilarga ajratishda qo‘llaniladi.
Masalan:
1) 𝑎2 − 9 = (𝑎 − 3)(𝑎 + 3);
2) 9𝑥 2 − 4 = (3𝑥)2 − 22 = (3𝑥 − 2)(3𝑥 + 2);
3) (𝑎 − 𝑏)2 − 1 = (𝑎 − 𝑏 − 1)(𝑎 − 𝑏 + 1);
4) (𝑎 + 𝑏)2 − (𝑎 − 𝑐)2 = (𝑎 + 𝑏 − 𝑎 + 𝑐)(𝑎 + 𝑏 + 𝑎 − 𝑐) = (𝑏 + 𝑐)(2𝑎 + 𝑏 − 𝑐);
5) 25 ∙ 15 = (20 + 5)(20 − 5) = 400 − 25 = 375.
Misol va masalalar yechish:
386-misol. (𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏) = 𝑎2 − 𝑏 2 formuladan foydalanib, ko‘paytirishni bajaring:
1) (𝑐 + 𝑑)(𝑐 − 𝑑) = 𝑐 2 − 𝑑2 ;
3) (𝑎 + 𝑐)(𝑐 − 𝑎) = (𝑐 + 𝑎)(𝑐 − 𝑎) = 𝑐 2 − 𝑎2 ;
2) (𝑝 + 𝑞)(𝑝 − 𝑞) = 𝑝2 − 𝑞 2 ;
4) (𝑚 − 𝑛)(𝑚 + 𝑛) = 𝑚2 − 𝑛2 .
387-misol. (𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏) = 𝑎2 − 𝑏 2 formuladan foydalanib, ko‘paytirishni bajaring:
1) (𝑥 + 5)(𝑥 − 5) = 𝑥 2 − 25;
3) (𝑎 − 4)(4 + 𝑎) = (𝑎 − 4)(𝑎 + 4) = 𝑎2 − 16;
2) (𝑎 + 3)(𝑎 − 3) = 𝑎2 − 9;
4) (7 + 𝑥)(𝑥 − 7) = (𝑥 + 7)(𝑥 − 7) = 𝑥 2 − 49
388-misol. (𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏) = 𝑎2 − 𝑏 2 formuladan foydalanib, ko‘paytirishni bajaring:
1) (2𝑏 + 𝑎)(2𝑏 − 𝑎) = (2𝑏)2 − (𝑎2 ) = 4𝑏 2 − 𝑎2 ;
2) (𝑐 + 3𝑑)(𝑐 − 3𝑑) = 𝑐 2 − (3𝑑)2 = 𝑐 2 − 9𝑑2 ;
3) (𝑦 + 6𝑥)(6𝑥 − 𝑦) = (6𝑥 + 𝑦)(6𝑥 − 𝑦) = (6𝑥)2 − (𝑦 2 ) = 36𝑥 2 − 𝑦 2 ;
4) (3𝑚 − 2𝑛)(2𝑛 + 3𝑚) = (3𝑚 − 2𝑛)(3𝑚 + 2𝑛) = (3𝑚)2 − (2𝑛)2 = 9𝑚2 − 4𝑛2.
389-misol. (𝑎 − 𝑏)(𝑎 + 𝑏) = 𝑎2 − 𝑏 2 formuladan foydalanib, ko‘paytirishni bajaring:
1
1
1
1 2
1
1
1) (4𝑑 − 2) (2 + 4𝑑) = (4𝑑 − 2) (4𝑑 + 2) = (4𝑑)2 − (2) = 16𝑑2 − 4;
5
5
5
5
2
5
25
2) (6 𝑎 − 𝑏) (𝑏 + 6 𝑎) = (6 𝑎 − 𝑏) (6 𝑎 + 𝑏) = (6 𝑎) − (𝑏 2 ) = 36 𝑎2 − 𝑏 2;
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
3
2
3
2
2
3
2
4
9
3) (2 𝑦 − 3 𝑥) (2 𝑦 + 3 𝑥) = (2 𝑦) − (3 𝑥) = 4 𝑦 2 − 9 𝑥 2 ;
4) (3 𝑚 + 4 𝑛) (3 𝑚 − 4 𝑛) = (3 𝑚) − (4 𝑛) = 9 𝑚2 − 16 𝑛2 .
391-misol. (𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏) = 𝑎2 − 𝑏 2 formuladan foydalanib, ko‘paytirishni bajaring:
1) (3𝑎2 + 4𝑏 2 )(3𝑎2 − 4𝑏 2 ) = (3𝑎2 )2 − (4𝑏 2 )2 = 9𝑎4 − 16𝑏 4;
2) (2𝑚4 − 5𝑛2 )(5𝑛2 + 2𝑚4 ) = (2𝑚4 − 5𝑛2 )(2𝑚4 + 5𝑛2 ) = (2𝑚4 )2 − (5𝑛2 )2 = 2𝑚8 − 5𝑛4;
3) (0,2𝑡 3 + 0,5𝑝4 )(0,5𝑝4 − 0,2𝑡 3 ) = (0,5𝑝4 + 0,2𝑡 3 )(0,5𝑝4 − 0,2𝑡 3 ) = (0,5𝑝4 )2 − (0,2𝑡 3 )2 = 0,25𝑝8 − 0,4𝑡 6 ;
4) (1,2𝑎2 − 0,3𝑏 2 )(1,2𝑎2 + 0,3𝑏2 ) = (1,2𝑎2 )2 − (0,3𝑏2 )2 = 1,44𝑎4 − 0,9𝑏4 .
392-misol. (𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏) = 𝑎2 − 𝑏 2 formuladan foydalanib, ko‘paytirishni bajaring:
3
1
1
3
3
2
4
2
4
2
1
3
1
2
3
1
2
9
1
1) (4 𝑎2 − 2 𝑏 3 ) (2 𝑏 3 + 4 𝑎2 ) = (4 𝑎2 − 2 𝑏 3 ) (4 𝑎2 + 2 𝑏 3 ) = (4 𝑎2 ) − (2 𝑏 3 ) = 16 𝑎4 − 4 𝑏 6 ;
2
2
4
4
16
2) (3 𝑥 4 − 5 𝑦 5 ) (3 𝑥 4 − 5 𝑦 5 ) = (3 𝑥 4 ) − (5 𝑦 5 ) = 9 𝑥 8 − 25 𝑦10 ;
1
1
1
2
1
3) (0,5𝑞 + 3 𝑝2 ) (0,5𝑞 − 3 𝑝2 ) = (0,5𝑞)2 − (3 𝑝2 ) = 0,25𝑞2 + 9 𝑝4 ;
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
2
4) (1,5𝑐 2 − 𝑏) ( 𝑏 + 1,5𝑐 2 ) = (1,5𝑐 2 − 𝑏) (1,5𝑐 2 + 𝑏) = (1,5𝑐 2 )2 − ( 𝑏) = 2,25𝑐 4 −
9 2
𝑏 .
16
393-misol. (𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏) = 𝑎2 − 𝑏 2 formuladan foydalanib, ko‘paytirishni bajaring:
1) (3𝑥 2 𝑦 − 4𝑥𝑦 2 )(3𝑥 2 𝑦 + 4𝑥𝑦 2 ) = (3𝑥 2 𝑦)2 − (4𝑥𝑦 2 )2 = 9𝑥 4 𝑦 2 − 16𝑥 2 𝑦 4 ;
2) (5𝑎𝑏 2 + 2𝑎2 𝑏)(5𝑎𝑏 2 − 2𝑎2 𝑏) = (5𝑎𝑏 2 )2 − (2𝑎2 𝑏)2 = 25𝑎2 𝑏4 − 4𝑎4 𝑏2 ;
3) (7𝑎𝑏 + 𝑥 2 𝑦 3 )(7𝑎𝑏 − 𝑥 2 𝑦 3 ) = (7𝑎𝑏)2 − (𝑥 2 𝑦 3 )2 = 49𝑎2 𝑏 2 − 𝑥 4 𝑦 6 ;
4) (𝑎𝑏 3 − 4𝑥𝑦)(𝑎𝑏 3 + 4𝑥𝑦) = (𝑎𝑏 3 )2 − (4𝑥𝑦)2 = 𝑎2 𝑏 6 − 16𝑥 2 𝑦 2.
394-misol. (𝑎 − 𝑏)(𝑎 + 𝑏) = 𝑎2 − 𝑏 2 formuladan foydalanib, ko‘paytirishni bajaring:
1) (3 + 𝑥)(3 − 𝑥)(9 + 𝑥 2 ) = (9 − 𝑥 2 )(9 + 𝑥 2 ) = 81 − 𝑥 4 ;
2) (𝑥 2 + 1)(𝑥 + 1)(𝑥 − 1) = (𝑥 2 + 1)(𝑥 2 − 1) = 𝑥 4 − 1;
3) (4𝑥 2 + 𝑦 2 )(2𝑥 + 𝑦)(2𝑥 − 𝑦) = (4𝑥 2 + 𝑦 2 )(4𝑥 2 − 𝑦 2 ) = 16𝑥 4 − 𝑦 4 ;
4) (3𝑎 − 2𝑏)(3𝑎 + 2𝑏)(9𝑎2 + 4𝑏 2 ) = (9𝑎2 − 4𝑏 2 )(9𝑎2 + 4𝑏 2 ) = 81𝑎4 − 16𝑏 4.
396-misol. Qisqa ko‘paytirish formulalaridan foydalanib hisoblang:
1) 27 ∙ 33 = (30 − 3)(30 + 3) = 900 − 9 = 891;
2) 44 ∙ 36 = (40 + 4)(40 − 4) = 1 600 − 16 = 1 584;
3) 84 ∙ 76 = (80 + 4)(80 − 4) = 6 400 − 16 = 6 384;
4) 201 ∙ 199 = (200 + 1)(200 − 1) = 40 000 − 1 = 39 999.
397-misol. Soddalashtiring:
1) (𝑐 − 3)2 − (𝑐 + 3)(3 − 𝑐) = 𝑐 2 − 6𝑐 + 9 − (9 − 𝑐 2 ) = 𝑐 2 − 6𝑐 + 9 − 9 + 𝑐 2 = 2𝑐 2 − 6𝑐;
2) (𝑎 + 2)2 − (𝑎 + 2)(2 − 𝑎) = 𝑎2 + 4𝑎 + 4 − (4 − 𝑎2 ) = 𝑎2 + 4𝑎 + 4 − 4 + 𝑎2 = 2𝑎2 + 4𝑎;
3) (2𝑥 + 3𝑦)(2𝑥 − 3𝑦) + (2𝑥 + 3𝑦)2 = 4𝑥 2 − 9𝑦 2 + 4𝑥 2 + 12𝑥𝑦 + 9𝑥 2 = 8𝑥 2 + 12𝑥𝑦;
4) (3𝑎 − 4𝑏)(3𝑎 + 4𝑏) − (3𝑎 − 4𝑏)2 = 9𝑎2 − 16𝑏 2 − 9𝑎2 + 24𝑎𝑏 − 16𝑏 2 = 24𝑎𝑏 − 32𝑏2 ;
5)(−𝑏 − 𝑎)(𝑎 + 𝑏) + 𝑎2 + 𝑏 2 = −𝑎𝑏 − 𝑏 2 − 𝑎2 − 𝑎𝑏 + 𝑎2 + 𝑏 2 = −2𝑎𝑏;
6) (𝑏 − 𝑎)(−𝑎 − 𝑏) + 2𝑏 2 = −𝑎𝑏 − 𝑏 2 + 𝑎2 + 𝑎𝑏 + 2𝑏 2 = 𝑎2 + 𝑏 2 .
398-misol. Ifodaning qiymatini toping:
1) 4𝑚 − (𝑚 + 3)2 + (𝑚 − 3)(𝑚 + 3), bunda 𝑚 = −2,4;
𝑎) 4𝑚 − (𝑚 + 3)2 + (𝑚 − 3)(𝑚 + 3) = 4𝑚 − 𝑚2 − 6𝑚 − 9 + 𝑚2 − 9 = −2𝑚;
𝑏) − 2𝑚 = −2 ∙ (−2,4) = 4,8;
2) (3𝑥 + 4)2 − 10𝑥 − (𝑥 − 4)(4 + 𝑥), bunda 𝑥 = −0,1;
𝑎) (3𝑥 + 4)2 − 10𝑥 − (𝑥 − 4)(4 + 𝑥) = 9𝑥 2 + 24𝑥 + 16 − 10𝑥 − 𝑥 2 + 16 = 8𝑥 2 + 14𝑥 + 32;
𝑏) 8𝑥 2 + 14𝑥 + 32 = 8 ∙ (−0,1)2 + 14 ∙ (−0,1) + 32 = 8 ∙ 0,01 − 1,4 + 32 = 0,08 − 1,4 + 32 = 30,68;
1
3) 2(𝑘 − 7)(𝑘 + 5) − (𝑘 − 5)2 − (𝑘 − 7)(7 + 𝑘), bunda 𝑘 = − 2 = −0,5;
𝑎) 2(𝑘 − 7)(𝑘 + 5) − (𝑘 − 5)2 − (𝑘 − 7)(7 + 𝑘) = 2(𝑘 2 + 5𝑘 − 7𝑘 − 35) − (𝑘 2 − 10𝑘 + 25) −
−(𝑘 2 − 49) = 2𝑘 2 − 4𝑘 − 70 − 𝑘 2 + 10𝑘 − 25 − 𝑘 2 + 49 = 6𝑘 − 46;
𝑏) 6𝑘 − 46 = 6 ∙ (−0,5) − 46 = −3 − 46 = −49.
1
4) (𝑎 + 3)2 + (𝑎 − 3)(3 + 𝑎) − 2(𝑎 + 2)(𝑎 − 4), bunda 𝑎 = − 5 = −0,2;
𝑎) (𝑎 + 3)2 + (𝑎 − 3)(3 + 𝑎) − 2(𝑎 + 2)(𝑎 − 4) = 𝑎2 + 6𝑎 + 9 + 𝑎2 − 9 − 2(𝑎2 − 4𝑎 + 2𝑎 − 8) =
= 𝑎2 + 6𝑎 + 9 + 𝑎2 − 9 − 2𝑎2 + 4𝑎 + 16 = 10𝑎 + 16;
𝑏) 10𝑎 + 16 = 10 ∙ (−0,2) + 16 = −2 + 16 = 14.
399-misol. Tenglamani yeching:
1) (2𝑥 + 3)2 − 4(𝑥 − 1)(𝑥 + 1) = 49;
4𝑥 2 + 12𝑥 + 9 − 4(𝑥 2 + 1) = 49
4𝑥 2 + 12𝑥 + 9 − 4𝑥 2 − 4 = 49
12𝑥 = 49 − 5
12𝑥 = 44
44
𝑥 = 12
𝑥=
10
.
3
2) (3𝑥 + 4)2 − (3𝑥 − 1)(1 + 3𝑥) = 49;
9𝑥 2 + 24𝑥 + 16 − (9𝑥 2 − 1) = 49
9𝑥 2 + 24𝑥 + 16 − 9𝑥 2 + 1 = 49
24𝑥 = 49 − 17
24𝑥 = 32
32
𝑥 = 24
4
3
𝑥= .
3) 𝑥 3 + 2𝑥 2 − 9𝑥 − 18 = 0;
(𝑥 3 + 2𝑥 2 ) − (9𝑥 + 18) = 0
𝑥 2 (𝑥 + 2) − 9(𝑥 + 2) = 0
(𝑥 2 − 9)(𝑥 + 2) = 0
1) 𝑥 2 − 9 = 0; 2) 𝑥 + 2 = 0.
𝑥2 = 9
𝑥 =0−2
𝑥 = √9
𝑥 = −2 .
𝑥 = ±3 .
Javob: 𝑥 = ±3 va 𝑥 = −2.
4) 𝑦 3 − 3𝑦 2 − 4𝑦 + 12 = 0;
(𝑦 3 − 3𝑦 2 ) − (4𝑦 − 12) = 0
𝑦 2 (𝑦 − 3) − 4(𝑦 − 3) = 0
(𝑦 2 − 4)(𝑦 − 3) = 0
1) 𝑦 2 − 4 = 0; 2) 𝑦 − 3 = 0.
𝑦2 = 4
𝑦 =0+3
𝑦 = √4
𝑦=3 .
𝑦 = ±2.
Javob: 𝑦 = ±2 va 𝑦 = 3.
400-misol. Kvadratning ikki qarama-qarshi tomonining har biri 8 𝑠𝑚 ga uzaytirildi, qolgan ikki
tomoni esa shuncha qisqartirildi. Shaklning yuzi qanday o‘zgardi?
Yechilishi:
𝑆 = (𝑥 + 8)(𝑥 − 8);
𝑆 = 𝑥 2 − 64;
Javob: 64 𝑠𝑚2 ga kamaygan.
5. O‘tilgan mavzuni mustahkamlash: o‘quvchilar tushunmagan savollarni aniq misollar yordamida
tushuntiraman.
6. O‘tilgan mavzuni so‘rab baholash:
Savol: Ikki son yig‘indisining kvadrati nimaga teng?
Javob: Ikki son yig‘indisining kvadrati birinchi son kvadrati, qo‘shuv birinchi son bilan ikkinchi
son ko‘paytmasining ikkilangani, qo‘shuv ikkinchi sonning kvadratiga teng.
Savol: Ikki son ayirmasining kvadrati nimaga teng?
Javob: Ikki son ayirmasining kvadrati birinchi son kvadrati, ayiruv birinchi son bilan ikkinchi son
ko‘paytmasining ikkilangani, qo‘shuv ikkinchi sonning kvadratiga teng.
Savol: Kvadratlar ayirmasi nimaga teng?
Javob: Ikki son kvadratining ayirmasi shu sonlar ayirmasi bilan yig‘indisining ko‘paytmasiga
teng.
Savol: Ko‘phad ko‘phadga qanday ko‘paytiriladi?
Javob: Ko‘phadni ko‘phadga ko‘paytirish uchun birinchi ko‘phadning har bir hadini ikkinchi
ko‘phadning har bir hadiga ko‘paytirish va hosil bo‘lgan ko‘paytmalarni qo‘shish kerak.
7. Uyga vazifa: O‘tilgan mavzuni o‘qib o‘rganish va misollar yechish.
390-misol. (𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏) = 𝑎2 − 𝑏 2 formuladan foydalanib, ko‘paytirishni bajaring:
1) (𝑐 2 + 𝑑2 )(𝑐 2 − 𝑑2 ) = (𝑐 2 )2 − (𝑑2 )2 = 𝑐 4 − 𝑑4 ;
2) (𝑎2 + 𝑏 3 )(𝑎2 − 𝑏 3 ) = (𝑎2 )2 − (𝑏 3 )2 = 𝑎4 − 𝑏 6;
3) (𝑥 4 − 𝑦 3 )(𝑦 3 + 𝑥 4 ) = (𝑥 4 − 𝑦 3 )(𝑥 4 + 𝑦 3 ) = (𝑥 4 )2 − (𝑦 3 )2 = 𝑥 8 − 𝑦 6 ;
4) (𝑚3 − 𝑛3 )(𝑚3 + 𝑛3 ) = (𝑚3 )2 − (𝑛3 )2 = 𝑚6 − 𝑛6.
395-misol. Qisqa ko‘paytirish formulalaridan foydalanib hisoblang:
1) 48 ∙ 52 = (50 − 2)(50 + 2) = 2 500 − 4 = 2 496;
2) 68 ∙ 72 = (70 − 2)(70 + 2) = 4 900 − 4 = 4 896;
3) 43 ∙ 37 = (40 + 3)(40 − 3) = 1 600 − 9 = 1 591;
4) 47 ∙ 53 = (50 − 3)(50 + 3) = 2 500 − 9 = 2 491.
401-misol. Hisoblang:
Yechilishi:
54 ∙0,128−53 ∙0,628∙5
125∙0,25
=
625∙0,128−125∙3,14
125∙0,25
=
125∙(5∙0,128−3,14)
125∙0,25
=
0,64−3,14
0,25
=
−2,5
0,25
= −10.
Name:
Description:

Calculate the price
Make an order in advance and get the best price
Pages (550 words)
$0.00
*Price with a welcome 15% discount applied.
Pro tip: If you want to save more money and pay the lowest price, you need to set a more extended deadline.
We know how difficult it is to be a student these days. That's why our prices are one of the most affordable on the market, and there are no hidden fees.

Instead, we offer bonuses, discounts, and free services to make your experience outstanding.
How it works
Receive a 100% original paper that will pass Turnitin from a top essay writing service
step 1
Upload your instructions
Fill out the order form and provide paper details. You can even attach screenshots or add additional instructions later. If something is not clear or missing, the writer will contact you for clarification.
Pro service tips
How to get the most out of your experience with StudyAcademia.com
One writer throughout the entire course
If you like the writer, you can hire them again. Just copy & paste their ID on the order form ("Preferred Writer's ID" field). This way, your vocabulary will be uniform, and the writer will be aware of your needs.
The same paper from different writers
You can order essay or any other work from two different writers to choose the best one or give another version to a friend. This can be done through the add-on "Same paper from another writer."
Copy of sources used by the writer
Our college essay writers work with ScienceDirect and other databases. They can send you articles or materials used in PDF or through screenshots. Just tick the "Copy of sources" field on the order form.
Testimonials
See why 20k+ students have chosen us as their sole writing assistance provider
Check out the latest reviews and opinions submitted by real customers worldwide and make an informed decision.
11,595
Customer reviews in total
96%
Current satisfaction rate
3 pages
Average paper length
37%
Customers referred by a friend
OUR GIFT TO YOU
15% OFF your first order
Use a coupon FIRST15 and enjoy expert help with any task at the most affordable price.
Claim my 15% OFF Order in Chat