55 Kombinatorika elementlari(2 soat)

6-sinf, matematika.
(2 soatlik bayonnoma)
«05-06» aprel, 2019-yil.
Mavzu: Kombinatorika elementlari.
1. Darsning maqsadi: Kombinatorika, kombinatorikaning qo‘shish qoidasi kabilar yuzasidan
tushunchalar hosil qilish, o‘quvchilarning BKM larini shakllantirish, rivojlantirish hamda
mustahkamlash.
2. Tayanch kompetensiyalar:
Kommunikativ kompetensiya (TK-1)
-matematikaga oid atamalarning ma’nosini tushunib to‘g‘ri o‘qiy olish;
-so‘z va gaplarni bog‘lagan holda o‘z fikrini aniq va ravshan ifodalay olish;
-fikrni sodda mantiqiy ketma-ketlikda ifodalay olish;
-matematikaga oid audiomatnni tinglab, video tasvirlarni ko‘rib tushunish.
O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi (TK-3)
-o‘qituvchi bilan birgalikda o‘quv masalasini (maqsadini) ifodalay olish;
-o‘qituvchi bilan birgalikda isbotlangan va isbotlanmagan sodda tasdiqlarni farqlay olish;
-sodda o‘quv masalasini qismlarga ajrata olish;
-o‘qituvchi bilan birgalikda yo‘l qo‘yilgan xato va noaniqliklarni topib, ularni tuzata olish;
-o‘qishga va yangi bilimlarni egallashga qiziqish.
Milliy va umummadaniy kompetensiyalar (TK-5)
-matematikaning kundalik turmushdagi ahamiyatini tushuna olish;
-sodda real hodisalarni matematik tilda ifodalash usullaridan foydalana olish;
-zaminimizda yashab o‘tgan buyuk allomalarimizning matematikaga qo‘shgan hissalarini tasvirlab
bera olish.
Fanga oid kompetensiyalar:
Matematika mazmuniga oid umumiy kompetensiya elementlari: (FK-1)
-o‘rganilgan matematik tushunchalarni va qoidalarni tushuntirib bera oladi, tegishli misollar
keltira oladi;
-sodda amaliy holatlarda ma’lumotlarni to‘play oladi, ularni ustunli diagrammalar ko‘rinishida
ifodalay oladi;
-sodda amaliy holatlarda ma’lumotlar qatorining sonli xarakteristikalarini (mediana, o‘rta qiymat)
topa oladi, ular bo‘yicha sodda xulosalar chiqara oladi;
-sodda kombinator qoidalar (jumladan, jamlash va ko‘paytirish) ga oid sodda masalalarni yecha
oladi.
3. Darsning usuli: savol-javob, misol va masalalar yechish.
4. Darsning jihozi: DTS ko‘rgazmalari, tarqatma materiallar, kichik testlar.
DARSNING BORISHI:
1. Tashkiliy qism: o‘quvchilar bilan salomlashish, tozalikni tekshirish, davomatni aniqlash,
o‘quvchilarning dars mashg‘ulotlariga ruhiy jihatdan tayyorliklarini aniqlash.
2. O‘tilgan mavzuni so‘rab baholash:
Savol: Kundalik hayotimizda foydalaniladigan turli xil kattaliklar nimaga asoslangan?
Javob: Statistik kattaliklar yoki statistik xarakteristikalar tushunchasiga asoslanadi.
Savol: O‘rta arifmetik qiymat deb nimaga aytiladi?
Javob: Berilgan sonlar yig‘indisining qo‘shiluvchilar soniga nisbati o‘rta arifmetik qiymat
deyiladi.
Savol: Absolut chastota nima?
Javob: Berilgan sonlar qatorida biror-bir sonning necha marta takroran uchrashini ko‘rsatuvchi
son o‘sha sonning absolut chastotasi deyiladi.
Savol: O‘zgarish kengligi deb nimaga aytiladi?
Javob: Berilgan sonlar qatoridagi eng katta son bilan eng kichik son ayirmasiga o‘zgarish
kengligi deyiladi.
Savol: Sonlar qatorining modasi deb nimaga aytiladi?
Javob: Berilgan sonlar qatoridagi absolut chastotasi eng katta bo‘lgan son – sonlar qatorining
modasi deyiladi.
Savol: Moda so‘zi qanday ma’noni anglatadi?
Javob: Moda – so‘zi lotincha so‘z bo‘lib, o‘zbek tilida me’yor, usul, qoida kabi ma’nolarni
anglatadi. Moda o‘rta qiymat sifatida tabiatan sonlar bo‘lmagan ma’lumotlar uchun ko‘proq
ishlatiladi.
Savol: Berilgan sonlarning soni toq bo‘lsa, ularning medianasi qanday topiladi?
Javob: Berilgan sonlarning soni toq bo‘lsa, u holda ularning medianasi o‘sha sonlarni tartib
bilan joylashtirgandagi eng o‘rtada turgan sondir.
Savol: Berilgan sonlarning soni juft bo‘lsa, ularning medianasi qanday topiladi?
Javob: Berilgan sonlarning soni juft bo‘lsa, u holda ularning medianasi o‘sha sonlarni o‘sish
tartibda joylashtirganda o‘rtada turgan ikki sonning o‘rta arifmetigiga teng bo‘ladi.
3. O‘tilgan mavzuni mustahkamlash: o‘quvchilar tushunmagan savollar va ularga tushunarsiz
bo‘lgan jumlalar aniq va hayotiy misollar yordamida tushunturilib beriladi.
4. Yangi mavzuning bayoni:
Matematikaning keng tadbiqlarga ega bo‘lgan bo‘limlaridan biri – kombinatorikadir.
Kombinatorika turmushda, texnikada, ishlab chiqarishda va shu kabi sohalarda uchraydigan
masalalarni yechishda qo‘llaniladi. Chunki, muammolarni hal etish yo‘llari, ularni qanday
hisoblash mumkinligi haqidagi savollarga javob beradi.
Masalan: bir savatda 15 dona olma, ikkinchi savatda esa 18 dona olma bor bo‘lsin.
Savatlarning har biridan 1 donadan olma olishning turli usullari bor, ya’ni birinchi savatdan 15 xil
usulda, ikkinchi savatdan 18 xil usulda 1 donadan olma olish mumkin. Huddi shuningdek, ikkala
savatdan 1 dona olma olish lozim bo‘lsa, u holda buning 15 + 18 = 33 xil usuli mavjud bo‘ladi.
Bu usul – kombinatorikaning qo‘shish qoidasi deb ataladi.
Misol va masalalar yechish:
1072-misol. Ushbu 1, 2, 3, 4, 5 raqamlaridan jami nechta: 1) 2 xonali; 2) 3 xonali sonlar tuzsa
bo‘ladi? Raqamlar takrorlanmaydigan va takrorlanishi mumkin bo‘lgan hollarni ko‘rib chiqing
Yechilishi:
1) Raqamlar takrorlanmasligi uchun har bir raqam o‘zidan boshqa raqamlar bilan 4 marta
uchrashadi. Raqamlar soni 5 ta bo‘lgani uchun 4 ∙ 5 = 20 bo‘ladi. Demak, raqamlar
takrorlanmaydigan holda 20 ta ikki xonali son yozish mumkin;
Raqamlar takrorlanishi uchun har bir raqam o‘zi va boshqa raqamlar bilan 5 marta uchrashadi.
Raqamlar soni 5 ta bo‘lgani uchun 5 ∙ 5 = 25 bo‘ladi. Demak, raqamlar takrorlanadigan holda 25
ta ikki xonali son yozish mumkin.
Javob: 20 va 25 ta.
2) Raqamlar takrorlanmasligi uchun har bir raqam o‘zidan boshqa raqamlar bilan 6 marta
uchrashadi. Raqamlar soni 5 ta bo‘lgani uchun 6 ∙ 5 = 30 bo‘ladi. Demak, raqamlar
takrorlanmaydigan holda 30 ta uch xonali son yozish mumkin;
Raqamlar takrorlanishi uchun har bir raqam o‘zi va boshqa raqamlar bilan 13 marta uchrashadi.
Raqamlar soni 5 ta bo‘lgani uchun 13 ∙ 5 = 65 bo‘ladi. Demak, raqamlar takrorlanadigan holda
65 ta uch xonali son yozish mumkin.
Javob: 60 va 65 ta.
1073-misol. Bir bola yozayotgan she’rining 1-qatorida «A’lo o‘qisang yaxshi-da!» deyilgan. Bola
1-qatordagi so‘zlarning o‘rinlarini almashtirib, keying qatorlarni hosil qilmoqchi. Bu «she’r» da
necha qator bo‘ladi? Qani, shu «she’r» ni yozib ko‘ringchi!
Yechilishi:
Har bir so‘z boshqasi bilan 2 marta uchrashadi. Jami so‘zlar soni 3 ta bo‘lgani uchun 2 ∙ 3 = 6
bo‘ladi.
Javob: 6 ta.
1074-misol. Tog‘dagi ko‘lga 4 ta yo‘l olib boradi. Ko‘lga necha xil usulda borish va kelish
mumkin? Agar kelishda boshqa yo‘ldan kelinsa-chi?
Yechilishi:
Bir yo‘ldan borib va 4 ta yo‘ldan biridan qaytish mumkin. Har bir borish uchun 4 ta qaytish
mavjud. Demak, 4 ∙ 4 = 16 usulda borish va kelish mumkin. Agar 4 ta yo‘ldan biridan borib,
qaytishda boshqa yo‘ldan qaytsa, u holda 17 usul bo‘ladi.
Javob: 16 va 17.
1075-misol. Nodira, Mubinabonu, A’zamxon va Otabek o‘zlaridagi yashil, ko‘k, qizil va sariq
sharlarni bir-birlariga berishmoqchi. Buni necha xil usulda bajarsa bo‘ladi?
Yechilishi:
Har bir bola o‘zidagi sharni boshqalar bilan uch xil usulda almashishlari mumkin. Bolalar soni 4
nafar bo‘lishgani uchun 3 ∙ 4 = 12 xil usulda almashadilar.
Javob: 12 xil usul.
1076-misol. 1) 2 ta; 2) 3 ta; 3) 4 ta; 4) 5 ta; 5) 6 ta to‘g‘ri chiziq eng ko‘pi bilan necha nuqtada
kesishishi mumkin? Mos rasm chizing.
Yechilishi:
d
a
b
a
a
b
b
c
c
d
2)
3)
f
b
d
e
c
e
c
b
v
1)
a
a
4)
5)
Javob: 1) 1 ta; 2) 3 ta; 3) 6 ta; 4) 10 ta; 5) 15 ta.
1077-misol. Hech qaysi 3 tasi umumiy nuqtaga ega bo‘lmaydigan va o‘zaro kesishadigan: 1) 3 ta;
2) 4 ta to‘g‘ri chiziq tekislikni nechta qismga ajratadi?
Yechilishi:
a
3
11
b
3
2
2
4
6
1
8
6
5
1)
5
9
c
7
1
4
7
10
2)
Javob: 1) 7 ta qism; 2) 11 ta qism.
1078-misol. 1) 2 ta; 2) 3 ta aylana eng ko‘pi bilan nechta kesishish nuqtasiga ega bo‘lishi
mumkin?
Yechilishi:
Javob: 1) 2 ta; 2) 6 ta.
1)
2)
1079-misol. Stolda olma, nok, shaftoli, uzum bor. 2 ta turli mevani necha xil usulda olish
mumkin?
Yechilishi:
Mevalar soni 4 ta. Ulardan har bir ikkitasini turli mevalar bilan 2 usulda olish mumkin. Bu xolni 3
marta takrorlash mumkin. Demak, 2 ∙ 3 = 6.
Javob: 6 usulda.
5. O‘tilgan mavzuni so‘rab baholash:
Savol: Kombinatorika qanday savollarga javob beradi?
Javob: Kombinatorika turmushda, texnikada, ishlab chiqarishda va shu kabi sohalarda
uchraydigan masalalarni yechishda, shu bilan birga muammolarni hal etish yo‘llari, ularni
qanday hisoblash mumkinligi haqidagi savollarga javob beradi.
6. Uyga vazifa: o‘tilgan mavzu yuzasidan qo‘shimcha adabiyotlarni o‘qib o‘rganish.
1082-misol. Tekialikda a va b to‘g‘ri chiziqlar o‘zaro kesishmaydi. a to‘g‘ri chiziqda 2 ta, b
to‘g‘ri chiziqda 3 ta nuqta belgilangan. Belgilangan nuqtalar birA
B
a
N
biri bilan tutashtirildi. Bunda nechta uchburchak hosil bo‘ladi?
Yechilishi: 𝐴𝐶𝐿, 𝐴𝐶𝐸, 𝐴𝑁𝐿, 𝐴𝐾𝐷, 𝐷𝐸𝐾, 𝐴𝐵𝑁, 𝐵𝑁𝐾, 𝐴𝐵𝐾, 𝐴𝐵𝐸,
L
K
b
𝐵𝐾𝑁, 𝐵𝑁𝐸, 𝐶𝑁𝐸, 𝐶𝐿𝐷, 𝐵𝐶𝐸, 𝐵𝐶𝐷, 𝐵𝐷𝐸 −16 ta; Javob: 16 ta.
C
D
E
1083-misol. To‘g‘ri chiziqda: 1) 2 ta; 2) 3 ta; 3) 5 ta; 4) 10 ta
nuqta belgilandi. Har bir holda nechta kesma hosil bo‘ladi?
Yechilishi:
Javob: 1) 1 ta; 2) 3 ta; 3) 10 ta; 4) 45 ta.
1)
2)
3)
4)
v
A B C D E F J H K M
1084-misol. Ixtiyoriy radiusli aylana
chizing va unda: 1) 3 ta; 2) 4 ta; 3) 6 ta
nuqtani belgilang. Har bir holda nechta
kesma hosil bo‘ladi?
Javob: 1) 3 ta; 2) 6 ta; 3) 15 ta.
1)
2)
3)
1085-misol. 1) Nechta ikki xonali son 5 ga bo‘linadi? 2) Nechta uch xonali son 5 ga bo‘linadi?
Yechilishi:
Qoida: oxirgi raqami 0 va 5 raqami bilan tugagan sonlar 5 ga qoldiqsiz bo‘linadi.
1) Bir o‘nlikda 5 ga bo‘linadigan sonlar 2 ta va bunday o‘nliklar soni 9 ta bo‘lgani uchun ikki
xonali sonlar ichida 5 ga bo‘linadigan sonlar 2 ∙ 9 = 18 ta;
2) Bir yuzlikda 5 ga bo‘linadigan sonlar 18 ta va bunday yuzliklar soni 10 ta bo‘lgani uchun uch
xonali sonlar ichida 5 ga bo‘linadigan sonlar 18 ∙ 10 = 180 ta.
Javob: 1) 18 ta; 2) 180 ta.
Name:
Description:

Calculate the price
Make an order in advance and get the best price
Pages (550 words)
$0.00
*Price with a welcome 15% discount applied.
Pro tip: If you want to save more money and pay the lowest price, you need to set a more extended deadline.
We know how difficult it is to be a student these days. That's why our prices are one of the most affordable on the market, and there are no hidden fees.

Instead, we offer bonuses, discounts, and free services to make your experience outstanding.
How it works
Receive a 100% original paper that will pass Turnitin from a top essay writing service
step 1
Upload your instructions
Fill out the order form and provide paper details. You can even attach screenshots or add additional instructions later. If something is not clear or missing, the writer will contact you for clarification.
Pro service tips
How to get the most out of your experience with StudyAcademia.com
One writer throughout the entire course
If you like the writer, you can hire them again. Just copy & paste their ID on the order form ("Preferred Writer's ID" field). This way, your vocabulary will be uniform, and the writer will be aware of your needs.
The same paper from different writers
You can order essay or any other work from two different writers to choose the best one or give another version to a friend. This can be done through the add-on "Same paper from another writer."
Copy of sources used by the writer
Our college essay writers work with ScienceDirect and other databases. They can send you articles or materials used in PDF or through screenshots. Just tick the "Copy of sources" field on the order form.
Testimonials
See why 20k+ students have chosen us as their sole writing assistance provider
Check out the latest reviews and opinions submitted by real customers worldwide and make an informed decision.
11,595
Customer reviews in total
96%
Current satisfaction rate
3 pages
Average paper length
37%
Customers referred by a friend
OUR GIFT TO YOU
15% OFF your first order
Use a coupon FIRST15 and enjoy expert help with any task at the most affordable price.
Claim my 15% OFF Order in Chat