6 sinf matematika tezis

6-SINF MATEMATIKA FANIDAN TEZIS.
1049- masala
Mavzu: Jadvallar.
O’qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna.
Mavzuni o‘quvchilarga tushuntirishda hayotiy misollar keltirildi.
Jadval ma’lunotlar berishning eng qulay va keng tarqalgan usuli
ekanligi aytib o’tildi. Jadvallar ko’rinishi va ularni qanday hosil qilish
haqida ma’lumot berildi.Shuningdek, darslikdagi 1046 masalani
o’qituvchi doskada yechib tushuntirib berdi. 1047 masaladagi jadval
ham tushuntirildi. O’qituvchi masala shartidagi savollarga javobni
qanday topishni o’rgatdi. Òqituvchi yana jadval asosida natijalarni
topishga oid misolni doskada yechib kòrsatib berdi.Uyga vazifa etib
yuqoridagi masalalarga o‘xshash 1049- masala mustaqil bajarish
uchun berildi.
1058-1062- masalalar
Tezis
Mavzu: Jadvallar.
O’qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna.
Mavzuni o‘quvchilarga tushuntirishda diagrammalar nimaligi va u
hayotda bizga nima uchun kerak ekanligi haqida so’zlab berildi.
O’qituvchi diagrammaning tuzilishi, uning turlari haqida misollar
bilan tushuntirib berdi.Diagrammalarning turlari qatnashgan
masalalar kòsatib òtildi.Darslikning 201 betidagi 1057, 1058masalalar òqituvchi tomonidan batafsil tushuntirib yechib
berildi.Uyga vazifa etib yuqoridagi masalalarga o‘xshash 10581062- masalalar mustaqil bajarish uchun berildi.
1068, 1070 masalalar
Uyga vazifa
Mavzu: Ma’lumotlartahlili.
O’qituvchi: SharipovaDurdonaMirazamovna.
Mavzuni o‘quvchilarga tushuntirishda hayotiy misollar keltirildi.
O’rta arifmetik qiymat, o’zgarish kengligi, moda va mediana kabi
statistik xarakteristikalar haqida masalalar yechib tushuntirildi.
Darslikdan 1064, 1065, 1066 – masalalar ishlandi. Uyga vazifa etib
yuqoridagi masalalarga o‘xshash 1068, 1070 masalalar mustaqil
bajarish uchun berildi.
1072(2), 1076, 1079, 1081 masalalar
Ma’lumotlar tahlili.
Jadvallar.
Jadvallar.
Mavzu
Kombinatorika elementlari.
2.04.2020
1.04.2020
31.03.2020
30.03.2020
Sana
Mavzu: Kombinatorika elementlari.
O’qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna.
Kombinatorika haqida va uning hayotda nima uchun kerakligi, biz
kombinatorikani qaysi sohalarda uchratishimiz mumkinligi haqida
atroflicha misollar keltirib tushuntirildi. Kombinatorikada masalalarni
yechish usullari sanab òtildi. Shu usullar bilan bir nechta masalalar
yechib kòrsatildi. Darslikdan 1072- masalaning ikki holini ko’rib
chiqildi. Uyga vazifa etib yuqoridagi masalalarga o‘xshash
1072(2), 1076, 1079, 1081 – masalalar mustaqil bajarish uchun
berildi.
1087, 1089 – masalalar
1116(2), 1118, 1119, 1121 masalalar
darslikning 219 betidagi mavzuga oid
masalalar
Katakli qog’ozda yuzalarni hisoblash.
Mavzu: Uchburchak yuzi.
O’qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna.
Mavzuni o‘quvchilarga tushuntirishdan avval 5-sinfda o’rganilgan
to’g’ri to’rtburchakning yuzini hisoblash formulasini esga olindi.
Uchburchakning yuzini topishni chizmalar yordamida tushuntirildi,
qoidalari aytildi. To’g’ri burchakli uchburchak va har qanday
uchburchakning yuzini topish formulalari
bilan tanishtirildi.
Formulalarning isbotini ham ko’rsatib, tushuntirib berildi. Darslikdan
1116, 1117 – masalalar ishlandi. Uyga vazifa etib yuqoridagi
masalalarga o‘xshash 1116(2), 1118, 1119, 1121 – masalalar
mustaqil bajarish uchun berildi.
1145-1154 masalalar
Sodda kombinatorika
qoidalariga oid amaliy
masalalar yechish.
Uchburchak yuzi.
Katakli qog’ozda yuzalarni
hisoblashga oid sodda
masalalar.
3.04.2020
6.04.2020
7.04.2020
9.04.2020
Mavzu: Sodda kombinatorika qoidalariga oid amaliy masalalar
yechish.
O’qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna.
Mavzuni boshlashdan avval o’tilgan mavzuni takrorlash qilindi.
Kombinatorika masalalarini yechish usullari takrorlandi. Masalalar
yechish yordamida eslab olindi. Bunda 3 ta masalani turli usullarda
sodda tushunarli tilda yechib kòrsatildi.Darslikdan 1088, 1090 masalalar ishlandi. Uyga vazifa etib yuqoridagi masalalarga
o‘xshash 1087, 1089 – masalalar mustaqil bajarish uchun berildi.
Mavzu: Katakli qog’ozda yuzalarni hisoblash.
O’qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna.
Mavzuni o‘quvchilarga tushuntirishdan avval o’tilgan mavzu
qisqacha takrorlab olindi. Nuqtalar o’rnini to’ldirish shaklida kichik
boshqotirma yordamida uchburchakning turlari, uning perimetri
haqida mustahkamlash qilindi. Shuningdek, uchburchak yuzini
topishga oid masalalar yechildi.Shundan so’ng yangi mavzu
tushuntirildi. Shakllar yuzini topishda kataklardan samarali
foydalanish haqida gapirildi. Va Pik formulasi tushuntirildi.
Formulani yanada tushunarli bo’lishi uchun yuzalarni topishga oid
masalalarni yechishda qo’llab ko’rsatildi. Turli ko’rinishdagi shakllar
yuzalari hisoblandi. Uyga vazifa etib darslikning 219 betidagi
mavzuga oid masalalar mustaqil bajarish uchun berildi.
Mavzu: Katakli qog’ozda yuzalarni hisoblashga oid sodda masalalar.
O’qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna.
Mavzuni o‘quvchilarga tushuntirishdan avval o’tilgan mavzu
qisqacha takrorlab olindi. Katakli qog’ozda yuzalarni topishda
qo’llaniladigan Pik formulasi yana bir bor esga olindi. Formulani
qòllab masalalar yechildi. “O’zingiz toping!” shakilda o’quvchilarga
katakli qog’ozda yuzalarni topishga oid masalalar berildi. Bundan
tashqari turli ko’rinishdagi shakllar yuzalari hisoblandi. Darslikdan
1146 – masala ishlab tushuntirildi.Uyga vazifa etib darslikning shu
mavzuga oid 1145-1154 masalalari mustaqil bajarish uchun berildi.
211-bet, 1099-1105 masalalar
1123-1129 masalalar
Katakli qog’ozda 5 ta
ixtiyoriy ko’pburchak
yasash va ularning
yuzalarini Pik formulasi
yordamida topish
1108-1111 masalalar
Uchburchakning yuzini
topishga oid masalalar yechish.
Masalalar yechish.
Uchburchak, uning perimetri va turlari.
Uchburchak va uning
perimetriga oid masalalar
yechish.
10.04.2020
13.04.2020
14.04.2020
15.04.2020
Mavzu: Uchburchak, uning perimetri va turlari.
O’qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna.
Mavzu uchburchakning ta’rifini keltirish bilan boshlandi. Uchburchak
elementlari chizmada ko’rsatib tushuntirildi. Uchburchak tengsizligi
haqida, uchburchak tomonlari uzunliklari haqida qoida aytib berildi.
Turli uzunliklardagi kesmalardan uchburchak yasash mumkin bo’lishi
yoki bo’lmasligini topish to’g’risida masalalar ko’rildi.Shuningdek,
uchburchakning turlari uning burchagiga va tomoniga ko’ra qanday
turlarga bo’linishi haqida tushuntirildi. Mavzuni yoritish davomida
turli chizmalardan foydalanildi. Perimetrini topish ko’rsatildi.
Darslikdan 1101, 1106, 1112- masalalar yechib tushuntirildi. Uyga
vazifa etib darslikning 211 betidagi mavzuga oid 1099-1105
masalalar mustaqil bajarish uchun berildi.
Mavzu: Uchburchak va uning perimetriga oid masalalar yechish.
O’qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna.
Mavzuni o’tilgan mavzuni takrorlash bilan boshlandi. Uchburchak va
uning turlari, uchburchakning perimetri haqidagi ta’riflar aytilib, yana
bir bora esga olindi. Chizmalar asosida masalalar yechildi.
Uchburchakning perimetrini topish, uchburchakning burchaklarini
topishga oid bir nechta masalalar ko’rib chiqildi. Har bir masalaning
yechish usullarini o’qituvchi batafsil tushuntirib aytib o’tdi.Darslikdan
1113-masala yechib tushuntirildi. Uyga vazifa etib darslikning shu
mavzuga oid 1108-1111 masalalari mustaqil bajarish uchun berildi.
Mavzu: Uchburchakning yuzini topishga oid masalalar yechish.
O’qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna.
Mavzuni
o’tilgan
mavzuni
takrorlash
bilan
boshlandi.
Uchburchakning yuzini qanday qilib topish haqida gapirildi. To’g’ri
burchakli uchburchak va har qanday uchburchakning yuzini topish
formulalari ko’rsatilib, yana bir bor esga olindi.Chizmalar asosida
to’g’ri burchakli, boshqa har qanday uchburchakning yuzini topib,
masalalar yechildi. Har bir masalaning yechish usullarini o’qituvchi
batafsil tushuntirib aytib o’tdi.Darslikdan 1125-masala yechib
tushuntirildi. Uyga vazifa etib darslikning shu mavzuga oid 11231129 masalalari mustaqil bajarish uchun berildi
Mavzu: Masalalar yechish.
O’qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna.
Mavzuni o‘quvchilarga tushuntirishdan avval o’tilgan mavzu
qisqacha takrorlab olindi. Katakli qog’ozda yuzalarni topishda
qo’llaniladigan Pik formulasi yana bir bor esga olindi. Formulani
qòllab turli ko’pburchaklarning yuzini topishga doir masalalar
yechildi. Shuningdek, uchburchakning yuzini topishga doir masalalar
ham yechildi.Uyga vazifa etib katakli qog’ozda 5 ta ixtiyoriy
ko’pburchak yasash va ularning yuzalarini Pik formulasi yordamida
topish berildi.
1162-1168 masalar
225-bet 1170-1173
masalar
Takrorlash
Mavzu : Aylana uzunkigi va doira yuzi mavzulariga doir nazorat ishi
O’qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna
Nazorat ishi savollari 4 ta masala berildi.dastlab nazorat ishiga
o’xshash masalalar yechildi va aylana uzunkigi va doira yuzi
mavzulariga doir test topshiriqlari yechildi . undan so’ng nazorat ishi
uyga topshiriq etib berildi.
1174-1178masalalar
Masalalar yechish
Sonlarning bólinish
belgilari.
1157-,1158-masalalar
Nazorat ishi.
Aylana uzunligi va doira
yuziga doir misollar yechish
Aylana uzunkigi va
doira yuzi
mavzulariga doir
nazorat ishi
Aylana uzunligi va doira
yuzi.
16.04.2020
17.04.2020
20.04.2020
21.04.2020
22.04.2020
27.04.2020
Mavzu: Nazorat ishi.
O’qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna.
Nazorat ishini boshlashdan avval o’tilgan mavzu qisqacha takrorlandi.
Uchburchak va uning turlari, uchburchakning perimetri haqidagi
ta’riflar aytilib, yana bir bora esga olindi. Uchburchak tengsizligi,
uchburchak perimetri va uchburchaklarning yuzini topish qoidalari
aytib o’tildi, formulalari keltirildi. Shunga oid bir nechta masalalar
ko’rib chiqildi.
Mavzu: Aylana uzunligi va doira yuzi.
O’qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna
Aylana uzunligi va doira yuzi mavzusi tushuntirildi. Aylana,
doira,uning radiusi va diametric haqida ma’lumot berildi.Aylana
uzunligi formulasi berildi:𝑆 = 2𝜋𝑟.Mavzu ikkita masala yechib
mustahkamlandi.Doira yuzi formulasi berildi:𝑆 = 𝜋𝑟 2 .Ikki hil
masalaishlab ko’rsatildi.Darslikdagi 1156-masala ishlab
ko’rsatildi.Mustaqil bajarish uchun 1157-,1158-masalalar uyga vazifa
qilib berildi.
Mavzu: Aylana uzunligi va doira yuziga doir misollar yechish
O’qituvchi : Sharipova Durdona Mirazamovna
Darsni boshlashda o’qituvchi o’tilgan mavzuni mustahkamlashga
doir savollar bilan boshladilar .Aylana uzunligi,doira yuzi
formulalarini va bu formulalalrda ishtirok etgan O’zgarmas “pi” soni
haqida ham savol javob o’tkazdilar.Dars davomida mustahkamlashga
doir bir nechta misollar ko’rildi.Mavzuga doir 1160,1161,1164masalalarning o’quvchilar uchun qulay tarzda
tushuntirdilar.Mustahkamlsh uchun uyga vazifa qilib 1162-1168
masalalar berildi.
Mavzu: Masalalar yechish.
O’qituvchi : Sharipova Durdona Mirazamovna
Darsni boshlashda o’qituvchi o’tilgan mavzuni mustahkamlashga
doir savollar bilan boshladilar va aylana uzunligi,doira yuzi
formulalarini keltirib o’tdilar.dars davomida mustahkamlashga doir
bir nechta masalalr ko’rildi.Mustahkamlsh uchun uyga vazifa qilib
1170-1173 masalalar berildi
Mavzu: Sonlarning bólinish belgilari.
Óqituvchi: Durdona Sharipova
2 ga, 3 ga, 5 ga, 9 ga va 10 ga bólinish belgilari tushuntirildi, ularga
doir misollar yechildi. Orada 6 ga va 15 ga bólinish belgilari ham
aytib ótildi. Mavzu mustahkamlandi. Uyga vazifa sifatida 227betdagi 1174-1178-masalalar berildi.
227-bet. 1180-misol
227-betdagi 1182-1186misollarni yechish
Mustaqil bajarish uchun
masala va hisoblashga
doir misollar berildi.
227-bet. 11821186-masalalar
Kasrlarni
qisqartirishga doir 1
ta misol va 1 ta
masala berildi
Tub ko’paytuvchilarga
ajratish. EKUB va
EKUK
Kasrning asosiy
xossasi. Kasrlarni
qisqartirish
Har xil maxrajli kasrlarni
qo‘ shish va ayirish
Kasrlarni qo‘ shish va
ayirishga doir masalalar
yechish
Har hil mahrajli
kasrlarni qo’shish
va ayirish
28.04.2020
29.04.2020
30.04.2020
1.05.2020
4.05.2020
Mavzu: Tub ko’paytuvchilarga ajratish. EKUB va EKUK.
O’qituvchi: Durdona Sharipova
Tub sonlarga ta’rif berildi, tub songa doir masala ishlandi. Murakkab
sonlarga ta’rif berildi. Natural sonlarni tub ko’paytuvchilarga ajratish
tushuntirildi, misollar ishlandi. EKUB va EKUK ga ta’rif berildi,
ularga doir misollar va masalalar ishlandi.
Uyga vazifa:78 sonining bo’luvchilarini toping. Shu bo’luvchilarning
shunday juftliklarini yozingki, har bir juftlikdagi sonlar o’zaro tub
bo’lsin. 227-bet. 1180-misol
Mavzu: Kasrning asosiy xossasi. Kasrlarni qisqartirish.
O’qituvchi: Durdona Sharipova
EKUB va EKUK ga doir misollar ishlandi. Sonlarni tub
ko’paytuvchilarga ajratish tushuntirildi. Berilgan sonlarning EKUB va
EKUK ini topish tushuntirildi. Kasrlarni asosiy xossalari va kasrlarni
qisqartirish yodga olindi. Kasrlarni qisqartirish doir misollar ishlandi.
Uyga vazifa: Kasrlarni qisqartirishga doir 1 ta misol va 1 ta masala
berildi
Mavzu: Har hil mahrajli kasrlarni qo’shish va ayirish
O’qituvchi: Durdona Sharipova
Bir hil mahrajli kasrlarni qo’shish va ayirish formulalari yodga olindi
va unga doir misollar ishlandi. Har hil mahrajli kasrlarni qo’shish va
ayirish formulalari tushuntirildi, misollar ishlab mustahkamlandi.
Doskada mavzuga doir misollar ishlab ko’rsatildi.
Uyga vazifa: 227-bet. 1182-1186-masalalar.
Mavzu: Har xil maxrajli kasrlarni qo‘shish va ayirish.
O’qituvchi: Durdona Sharipova
Dars o‘tilgan mavzu yani bir hil maxrajli kasrlarni qo‘shish va ayirish
mavzusini takrorlanib unga doir misollar ko‘rildi. bilan boshlandi.
Har xil maxrajli kasrlarni qo‘shish va ayirish tushuntirilib, misollar
ko‘rsatildi. Aralash kasrlarni qo‘shish va ayirishni misollar
yordamida tushuntirdi. Birgalikda bajaraladigan musollar ko‘rsatildi,
umumiy maxrajni topish uchun maxrajlarni EKUKi orqali topish
tushuntirildi.
Uyga vazifa: 227-betdagi 1182-1186-misollarni yechish.
O‘qituvchi: Durdona Sharipova
Mavzu: Kasrlarni qo‘shish va ayirishga doir masalalar yechish.
Kasrlar ustida og‘zaki hisoblash amallari bajarildi. Har xil
mahrajli kasrlarni qo‘shish va ayirishga doir misollar yechildi.
Aralash sonlarni qo‘shish va ayirishga doir misollar tushuntirib
ishlandi.
Masalalar ishlandi. Masalalarda qiymatlar aralash sonlar bilan
ifodalangan. Masalalar doskada ishlab ko‘rsatildi.
Uyga vazifa: Mustaqil bajarish uchun masala va hisoblashga doir
misollar berildi.
228-betidagi 1189-1190masalalar.
Proporsiya va uning xossasi.
228- bet, 1187- 1188 misollar
228- bet, 1191-1192
misollar
Sonning qismini va qismiga
ko’ra sonni topish.
#6sinf #7may #Matematika
Mavzu: Sonning qismini va qismiga ko’ra sonni topish.
O’qituvchi: Durdona Sharipova
Sonning qismini topish qoidasi aytildi. Misollar ishlash yordamida
tushuntirildi. Qismiga ko’ra sonning o’zini topish qoidasi
tushuntirildi, misollar ishlash orqali kengroq bayon qilindi. Mavzuga
doir bir nechta misol va masalalar ishlandi.
Uyga vazifa: Darslikning 228-betidagi 1189-1190-masalalar.
Proporsiya va uning xossasi.
Kasrlarni ko‘ paytirish
Kasrlarni bo‘ lish
7.05.2020
5.05.2020
6.05.2020
#6sinf #6may #Matematika
Mavzu: Kasrlarni bo‘lish
O’qituvchi: Durdona Sharipova
Kasrlarni qanday bo‘lamiz?
Ushbu savolga qoida va misollar asosida javob berildi.
S= a* b formuladan foydalanib masala ishlandi.
Tenglama tushuntirib ishlandi. Mustaqil bajarish uchun masala
Uyga vazifa: 1191-1192 misollar (228- bet ) berildi
8.05.2020
Durdona Sharipova
Mavzu: Kasrlarni ko‘paytirish
1.Kasrlar qanday ko‘paytiriladi?
Kasrlar qanday qoida asosida ko‘paytirilishi misollar asosida
tushuntirildi. Mustaqil hisoblashga misollar berildi. O‘quvchilarga
kim tezroq hisoblash topshirildi. Ko‘paytirish davomida
qisqartirishlarni bajarish kerakligi aytildi.
2. Aralash sonlar qanday ko‘paytiriladi?
Ushbu savolga ham yuqoridagi kabi javob berildi.
Masalalar doskada ishlab ko‘rsatildi.
S= v*t formuladan foydalanildi.
Aralash sonlarni ko‘paytirishga doir misollar doskada tushuntirib
ishlandi.
Uyga vazifa:
1187- 1188 misollar (228- bet )
#6sinf #8may #Matematika
Mavzu: Proporsiya va uning xossasi.
O’qituvchi: Durdona Sharipova
Ikkita nisbatning tengligi proporsiya deyiladi.
a:b=c:d
O’rta hadlar ko’paytmasi chetki hadlar ko’paytmasiga teng
a*d=b*c
Proporsiyaga doir misollar ishlandi
Uyga vazifa: 228-bet. 1193-1186-misollar
229- betdagi 1198-1201-misollar.
229-betdagi 1202-1203-masalalar.
13.05.2020
Masshtab.
229-bet. 1197-1199masalalar.
#6sinf #13may #Matematika
Mavzu: Masshtab.
O’qituvchi: Durdona Sharipova
Masshtab haqida yana bir bor o‘quvchilarga eslatib o‘tildi.
Masshtablarga doir masalalar ishlandi. Masalalar yechish davomida
uzunlik o‘lchov birliklariga alohida to‘xtalib o‘tildi.
Masalalar geografiya, fizika fanlariga bog‘liq xolda ishlandi.
Masshtablarni kattalashtirishga doir masalalar ishlanmadi.
Uyga vazifa: 229-bet. 1197-1199-masalalar.
14.05.2020
Musbat va manfiy sonlar.
229-betidagi 1204-, 1206-,
1208-masalalar.
#6sinf #14may #Matematika
Mavzu: Musbat va manfiy sonlar.
O’qituvchi: Durdona Sharipova
Musbat va manfiy sonlar temperaturaga bog’langan holda
tushuntirildi. Koordinata o’qida musbat va manfiy sonlarning
joylashishini ko’rsatib o’tildi. Qarama-qarshi sonlarga ta’rif berildi.
Sonning moduli tushuntirildi. Mavzuga doir misollar ishlandi
Uyga vazifa: Darslikning 229-betidagi 1204-, 1206-, 1208-masalalar.
Teskari proporsional miqdorlar .
12.05.2020
To’g’ri proporsional miqdorlar.
#6sinf #12may #Matematika
Mavzu: Teskari proporsional miqdorlar .
O’qituvchi: Durdona Sharipova
Proporsiyalar mavzusi takrorlandi.
Ikkita nisbatning tengligi proporsiya deyiladi.
a:b=c:d
O’rta hadlar ko’paytmasi chetki hadlar ko’paytmasiga teng
a*d=b*c
Og’zaki hisoblash mashqi bajarildi. Fizika masala jadval ko’rinishda
ishlandi. Teskari proporsiyaga ta’rif berildi.
Mavzuga doir misol va masalalar ishlandi
Uyga vazifa: 229-betdagi 1202-1203-masalalar.
11.05.2020
#6sinf #11may #Matematika
Mavzu: To’g’ri proporsional miqdorlar.
O’qituvchi: Durdona Sharipova
To’g’ri proporsional miqdorlar haqida ta’rif aytib o’tildi. To’g’ri
proporsional miqdorlarni formula orqali ko’rsatib berildi. To’g’ri
proporsional miqdorlarni kasr ko’rinishi ham yozib berildi. To’g’ri
proporsional miqdorlarga doir misollar yechildi, unda to’g’ri
proporsional miqdor bo’lish yoki bo’lmasligi tekshirildi. Keyin to’g’ri
proporsiyaning no’malum hadini topishga doir misollar tushuntirib
yechib ko’rsatildi. Dars davomida to’g’ri proporsional miqdorlarga
doir bir nechta misol va masalalar ham yechib ko’rsatildi.
Uyga vazifa: 229- betdagi 1198-1201-misollar.
229-betidagi 1207-, 1209-,
1211-masalalar
Musbat va manfiy sonlarni
qo’shish va ayirish.
15.05.2020
#6sinf #15may #Matematika
Mavzu: Musbat va manfiy sonlarni qo’shish va ayirish.
O’qituvchi: Durdona Sharipova
Musbat va manfiy sonlarni qo’shish va ayirish tushuntirildi.
Har xil ishorali sonlarni qo’shish uchun:
– moduli kattasidan moduli kichigini ayirish;
– ayirma oldiga moduli katta qo’shiluvchi ishorasini qo’yish kerak.
Mavzuga doir misol va masalalar ishlandi
Uyga vazifa: Darslikning 229-betidagi 1207-, 1209-, 1211-masalalar.
Name:
Description:

Calculate the price
Make an order in advance and get the best price
Pages (550 words)
$0.00
*Price with a welcome 15% discount applied.
Pro tip: If you want to save more money and pay the lowest price, you need to set a more extended deadline.
We know how difficult it is to be a student these days. That's why our prices are one of the most affordable on the market, and there are no hidden fees.

Instead, we offer bonuses, discounts, and free services to make your experience outstanding.
How it works
Receive a 100% original paper that will pass Turnitin from a top essay writing service
step 1
Upload your instructions
Fill out the order form and provide paper details. You can even attach screenshots or add additional instructions later. If something is not clear or missing, the writer will contact you for clarification.
Pro service tips
How to get the most out of your experience with StudyAcademia.com
One writer throughout the entire course
If you like the writer, you can hire them again. Just copy & paste their ID on the order form ("Preferred Writer's ID" field). This way, your vocabulary will be uniform, and the writer will be aware of your needs.
The same paper from different writers
You can order essay or any other work from two different writers to choose the best one or give another version to a friend. This can be done through the add-on "Same paper from another writer."
Copy of sources used by the writer
Our college essay writers work with ScienceDirect and other databases. They can send you articles or materials used in PDF or through screenshots. Just tick the "Copy of sources" field on the order form.
Testimonials
See why 20k+ students have chosen us as their sole writing assistance provider
Check out the latest reviews and opinions submitted by real customers worldwide and make an informed decision.
11,595
Customer reviews in total
96%
Current satisfaction rate
3 pages
Average paper length
37%
Customers referred by a friend
OUR GIFT TO YOU
15% OFF your first order
Use a coupon FIRST15 and enjoy expert help with any task at the most affordable price.
Claim my 15% OFF Order in Chat