8 sinf algebra 2 chorak chiqarish

Sinf: VIII
25 – dars
Sana: 8-A ___________8-B ______________
Fan:
Algebra.
Mavzu:
Masalalarni tenglamalar sistemasi yordamada yechish.
Darsning maqsadi:a) ta`limiy maqsad: O`quvchilarda masalalarni tenglamalar sistemasi yordamida yechish
haqidagi bilimlarni shakllantirish, ularga masalalarni tenglamalar sistemasi yordamida yechishni o`rgatish hamda
matematik bilimlarni berishda davom etish.
b) tarbiyaviy maqsad:o`quvchilarni o`z maqsadiga erishish ruhida tarbiyalash, bir-birlariga o`zaro hurmat, jamoa
bo`lib ishlash, o`zaro yordam va berilgan vazifani bajarishda ma`suliyat sezish ko`nikmalarini tarkib toptirish.
c) rivojlantiruvchi maqsad:o`quvchilarni mustaqil ishlash, ijodiy izlanish orqali bilim olishga ,xotirani
mustahkamlashga, tez fikrlash , fikrini aniq ifodalashga o`rgatish,nutq madaniyatini o`stirish.
Dars turi: Yangi mavzuni o`rganuvchi dars.
Dars o`tish metodi: “Aqliy hujum”
Darsning jixozi:Darslik, tarqatma materiallar, rag`bat uchun gul maketlari
Darsning rejasi;
1. Tashkiliy qism. (2 daqiqa)
2. O`tilgan mavzuni takrorlash. ( xotirani sinash 12 daqiqa)
3. Yangi mavzuni bayoni. (10 daqiqa)
4. Mavzuni mustahkamlash (15 daqiqa)
5. O`quvchilarni baholash . (4 daqiqa)
6. Uyga vazifa. (2 daqiqa)
Darsning borishi:1.Tashkiliy qism.Salomlashish.Davomatni aniqlash.
2. O`tgan mavzuni takrorlash va uyga vazifani so`rash.
O`tilgan mavzular bo`yicha savollar berib, o`quvchilarni baholayman.
1. Tenglamalar sistemasi deb nimaga aytiladi?
2. Tenglamalar sistemasi necha usulda yechiladi?
3. Tenglamalar sistemasini yechishning qo`shish usulini ayting.
4. Tenglamalar sistemasini yechishning grafik usulini ayting.
5. Tenglamalar sistemasini yechishning o`rniga qo`yish usulini ayting.
3.Yangi mavzuni bayon qilish.
1-masala. Daryo bo`yidagi ikki qishloq orasidagi masofa 60 km ga teng. Bu masofani kater daryo oqimi bo`yicha 2
soatda, oqimga qarshi esa 3 soatda o`tadi. Katerning va daryo oqimining tezliklari o`zgarmas deb faraz qilib, katerning
turg`un suvdagi tezligini va daryo oqimining tezligini toping.
Yechish. Tenglamalar sistemasini tuzamiz:
x km/soat- katerning turg’un suvdagi tezligi;
y km/soat-daryo oqimining tezligi;.
U holda : (x+y) km/soat- katerning daryo oqimi bo`yicha harakat tezligi;
2(x+y) km/soat- katerning daryo oqimi bo’yicha 2 soatda bosib o`tgan yo`li
Masalaning shartiga ko`ra bu masofa 60 km ga teng: 2(x+y)=60, (x-y) km/soat- katerning daryo oqimiga qarshi
harakat tezligi; 3(x+y) km -katerning oqimga qarshi 3 soatda bosib o`tgan yo`li. Shartga ko`ra bu masofa ham 60 km
ga teng: 3(x-y)=60;
2(x + y) = 60
Sistemani tashkil qilamiz:{
3(x − y) = 60;
x + y = 30
2x=50, x=25
2y=10, y=5
x − y = 20
Javob: Katerning turg’un suvdagi tezligi 25 km/soat, daryo oqimining tezligi 5 km/soat.
4. Yangi mavzuni mustahkamlash.
Darsni mustahkamlash uchun mavzu bo`yicha misollar yechish.
Yangi mavzuga doir darslikdagi 93-95
– misollarni har qatordan bittadan o`quvchilar chiqib doskada
yechadilar. Qolgan o`quvchilar misollarni daftarlarida yechadilar, doskadan oldin bajargan o`quvchilarning
misollari o`qituvchi tomonidan tekshirib, baholanadi.
№ 93- Ikki sonning yig`indisi 51 ga teng, ularning ayirmasi esa 21 ga teng. Shu sonlarni toping.
x + y = 51
Yechish +{
x − y = 21
2x
=72,
x=36 ,
36+y=51, y=15
Javob: x=36, y=15
Sistemani yechamiz: + {
5. Darsni yakunlash va darsda yaxshi qatnashgan o`quvchilarni rag`batlantirish.
O`quvchilarning olgan baholarini jurnalga va kundalikka qo`yish.
6. Uyga vazifa:
– misollar
O`TIBRM ____________ Qochqorova F.M
Sinf: VIII
26 – dars
Sana: 8-A ___________8-B ________
Fan:
Algebra.
Masalalarni tenglamalar sistemasi yordamada yechish, Masalalar yechish
Mavzu:
Darsning maqsadi:
a) ta`limiy maqsad:O`quvchilarda masalalarni tenglamalar sistemasi yordamida yechish haqidagi bilimlarni
shakllantirish, ularga masalalarni tenglamalar sistemasi yordamida yechishni o`rgatish hamda matematik bilimlarni
berishda davom etish.
b) tarbiyaviy maqsad:o`quvchilarni o`zaro maqsadiga erishish ruhida tarbiyalash, bir-birlariga o`zaro hurmat, jamoa
bo`lib ishlash, o`zaro yordam va berilgan vazifani bajarishda ma`suliyat sezish ko`nikmalarini tarkib toptirish.
c) rivojlantiruvchi maqsad:o`quvchilarni mustaqil ishlash, ijodiy izlanish orqali bilim olishga ,xotirani
mustahkamlashga, tez fikrlash , fikrini aniq ifodalashga o`rgatish,nutq madaniyatini o`stirish.
Dars turi: Mustahkamlovchi dars.
Dars o`tish metodi: “Aqliy hujum”, Masalalar yechish
Darsning jixozi:Darslik, tarqatma materiallar, rag`bat uchun gul maketlari
Darsning rejasi;
1. Tashkiliy qism. (2 daqiqa)
2. O`tilgan mavzuni takrorlash. ( xotirani sinash 12 daqiqa)
3. Yangi mavzuni bayoni. (10 daqiqa)
4. Mavzuni mustahkamlash (15 daqiqa)
5. O`quvchilarni baholash . (4 daqiqa)
6. Uyga vazifa. (2 daqiqa)
Darsning borishi:1.Tashkiliy qism.Salomlashish.Davomatni aniqlash.
2. O`tgan mavzuni takrorlash va uyga vazifani so`rash.
O`tilgan mavzular bo`yicha savollar berib, o`quvchilarni baholayman.
1. Tenglamalar sistemasi deb nimaga aytiladi?
2. Tenglamalar sistemasi necha usulda yechiladi?
3. Tenglamalar sistemasini yechishning qo`shish usulini ayting.
4. Tenglamalar sistemasini yechishning grafik usulini ayting.
5. Tenglamalar sistemasini yechishning o`rniga qo`yish usulini ayting.
6. Masalalarni tenglamalar sistemasi yordamida qanday yechamiz?
3.Yangi mavzuni bayon qilish.
Masalalarni tenglamalar sistemasi yordamida yechish quyidagi sxema bo`yicha olib boriladi:
1)
Noma’lumlar uchun belgilashlar kiritiladi va masala mazmuniga mos tenglamalar sistemasi tuziladi;
2)
Tenglamalar sistemasi yechiladi;
3)
Masala shartiga qaytib, javob yoziladi.
4. Yangi mavzuni mustahkamlash.
Yangi mavzuga doir darslikdagi
– misollarni har qatordan bittadan o`quvchilar chiqib doskada yechadilar.
Qolgan o`quvchilar misollarni daftarlarida yechadilar, doskadan oldin bajargan o`quvchilarning misollari o`qituvchi
tomonidan tekshirib, baholanadi.
5. Darsni yakunlash va darsda yaxshi qatnashgan o`quvchilarni rag`batlantirish.
O`quvchilarning olgan baholarini jurnalga va kundalikka qo`yish.
6. Uyga vazifa:
– misollar
O`TIBRM ____________ Qochqorova F.M
Sinf:VIII
Fan:
27 – dars
Sana: 8-A ___________8-B _____________
Algebra.
Mavzu:
Masalalarni tenglamalar sistemasi yordamada yechish .Masalalar yechish
Darsning maqsadi:
a) ta`limiy maqsad: O`quvchilarda o`tilganlar mavzularhaqidagi bilimlarni shakllantirish, ularga o`tilganlar
mavzular ustida misollar yechishni o`rgatish hamda matematik bilimlarni berishda davom etish.
b) tarbiyaviy maqsad:o`quvchilarni o`z maqsadiga erishish ruhida tarbiyalash, bir-birlariga o`zaro hurmat, jamoa
bo`lib ishlash, o`zaro yordam va berilgan vazifani bajarishda ma`suliyat sezish ko`nikmalarini tarkib toptirish.
c) rivojlantiruvchi maqsad:o`quvchilarni mustaqil ishlash, ijodiy izlanish orqali bilim olishga ,xotirani
mustahkamlashga, tez fikrlash , fikrini aniq ifodalashga o`rgatish,nutq madaniyatini o`stirish.
Dars turi: Mustahkamlovchi dars.
Dars o`tish metodi: “Aqliy hujum”
Darsning jixozi:Darslik, tarqatma materiallar, rag`bat uchun gul maketlari
Darsning texnik jixozi:______________
Darsning rejasi;
1. Tashkiliy qism. (2 daqiqa)
2. O`tilgan mavzuni takrorlash. ( xotirani sinash 12 daqiqa)
3. Yangi mavzuni bayoni. (10 daqiqa)
4. Mavzuni mustahkamlash (15 daqiqa)
5. O`quvchilarni baholash . (4 daqiqa)
6. Uyga vazifa. (2 daqiqa)
Darsning borishi:1.Tashkiliy qism.Salomlashish.Davomatni aniqlash.
2. O`tgan mavzuni takrorlash va uyga vazifani so`rash.
O`tilgan mavzular bo`yicha savollar berib, o`quvchilarni baholayman.
1.Tenglamalar sistemasi deb nimaga aytiladi?
2. Tenglamalar sistemasi necha usulda yechiladi?
3. Tenglamalar sistemasini yechishning qo`shish usulini ayting.
4. Tenglamalar sistemasini yechishning grafik usulini ayting.
5. Tenglamalar sistemasini yechishning o`rniga qo`yish usulini ayting.
3.Yangi mavzuni bayon qilish.№106
Tenglamalar sistemasini algebraik qo`shish usuli bilan yeching:
4x + 3y = 6
4x + 3y = 6
{
{
4x + 2y = 8
2x + y = 4| ∗ 2
y=-2
4x-6=6, 4x=12, x=3 Javob: x=3 , y=-2.
4. Yangi mavzuni mustahkamlash.
Darsni mustahkamlash uchun mavzu bo`yicha misollar yechish.
Tenglamalar sistemasini algebraik qo`shish usuli bilan yeching:
3x + 5y − 4 = 0
3x + 5y − 4 = 0
3−{
9
21
{
5x − 3y = 7 | ∗
3x − y =
5
5
5
9
21
1
5
(5+5)y=4- 5
3x + 5(- 34) =4
3x = 434
34
−1
y=
5
5
1
y=-34
3x –
5
34
=4
3x =
5
141
13
141
34
13
1
3𝑥 = 4 + 34
x = 102 = 1 34
J: x= 1 34; y= – 34
Yangi mavzuga doir axborotnomadagi masalalardan bittadan o`quvchilar chiqib doskada yechadilar. Qolgan
o`quvchilar misollarni daftarlarida yechadilar, doskadan oldin bajargan o`quvchilarning misollari o`qituvchi
tomonidan tekshirib, baholanadi.
5. Darsni yakunlash va darsda yaxshi qatnashgan o`quvchilarni rag`batlantirish.
O`quvchilarning olgan baholarini jurnalga va kundalikka qo`yish.
6. Uyga vazifa: Internetdan olimpiada masalalaridan bilish.
O`TIBRM ____________ Qochqorova F.M
Sinf: VIII
Fan:
28 – dars
Algebra
Sana: 8-A ___________8-B __________
Mavzu:
Masalalar yechish
Darsning maqsadi: a) ta`limiy maqsad:O`quvchilarda o`tilganlar mavzular haqidagi bilimlarni shakllantirish,
ularga o`tilganlar mavzular ustida misollar yechishni o`rgatish hamda matematik bilimlarni berishda davom etish.
b) tarbiyaviy maqsad:o`quvchilarni o`z maqsadiga erishish ruhida tarbiyalash, bir-birlariga o`zaro hurmat, jamoa
bo`lib ishlash, o`zaro yordam va berilgan vazifani bajarishda ma`suliyat sezish ko`nikmalarini tarkib toptirish.
c) rivojlantiruvchi maqsad:o`quvchilarni mustaqil ishlash, ijodiy izlanish orqali bilim olishga ,xotirani
mustahkamlashga, tez fikrlash , fikrini aniq ifodalashga o`rgatish,nutq madaniyatini o`stirish.
Dars turi: Mustahkamlovchi dars.
Dars o`tish metodi: “Aqliy hujum”
Darsning jixozi:Darslik, tarqatma materiallar, rag`bat uchun gul maketlari
Darsning rejasi;
1. Tashkiliy qism. (2 daqiqa)
2. O`tilgan mavzuni takrorlash. ( xotirani sinash 12 daqiqa)
3. Yangi mavzuni bayoni. (10 daqiqa)
4. Mavzuni mustahkamlash (15 daqiqa)
5. O`quvchilarni baholash . (4 daqiqa)
6. Uyga vazifa. (2 daqiqa)
Darsning borishi:1.Tashkiliy qism.Salomlashish.Davomatni aniqlash.
2. O`tgan mavzuni takrorlash va uyga vazifani so`rash.
O`tilgan mavzular bo`yicha savollar berib, o`quvchilarni baholayman.
1.Tenglamalar sistemasi deb nimaga aytiladi?
2. Tenglamalar sistemasi necha usulda yechiladi?
3. Tenglamalar sistemasini yechishning qo`shish usulini ayting.
4. Tenglamalar sistemasini yechishning grafik usulini ayting.
5. Tenglamalar sistemasini yechishning o`rniga qo`yish usulini ayting.
3.Yangi mavzuni bayon qilish.
4. Yangi mavzuni mustahkamlash.
Darsni mustahkamlash uchun mavzu bo`yicha misollar yechish.
Qolgan o`quvchilar misollarni daftarlarida yechadilar, doskadan oldin bajargan o`quvchilarning misollari
o`qituvchi tomonidan tekshirib, baholanadi.
5. Darsni yakunlash va darsda yaxshi qatnashgan o`quvchilarni rag`batlantirish.
O`quvchilarning olgan baholarini jurnalga va kundalikka qo`yish.
6. Uyga vazifa: Internetdan olimpiada masalalaridan ilish.
O`TIBRM ____________ Qochqorova F.M
Sinf:VIII
29 – dars
Sana: 8-A ___________8-B _____________
Fan:
Algebra.
Mavzu:
Musbat va manfiy sonlar
Darsning maqsadi: a) ta`limiy maqsad: O`quvchilarda musbat va manfiy sonlar haqidagi bilimlarni shakllantirish,
ularga musbat va manfiy sonlar ustida misollar yechishni o`rgatish hamda matematik bilimlarni berishda davom
etish.
b) tarbiyaviy maqsad:o`quvchilarni o`z maqsadiga erishish ruhida tarbiyalash, bir-birlariga o`zaro hurmat, jamoa
bo`lib ishlash, o`zaro yordam va berilgan vazifani bajarishda ma`suliyat sezish ko`nikmalarini tarkib toptirish.
c) rivojlantiruvchi maqsad:o`quvchilarni mustaqil ishlash, ijodiy izlanish orqali bilim olishga ,xotirani
mustahkamlashga, tez fikrlash , fikrini aniq ifodalashga o`rgatish,nutq madaniyatini o`stirish.
Dars turi: Yangi mavzuni o`rganuvchi dars.
Dars o`tish metodi: ___________________________
Darsning jixozi: Darslik, tarqatma materiallar, rag`bat uchun gul maketlari
Darsning rejasi:
1. Tashkiliy qism. (2 daqiqa)
2. O`tilgan mavzuni takrorlash. ( xotirani sinash 12 daqiqa)
3. Yangi mavzuni bayoni. (10 daqiqa)
4. Mavzuni mustahkamlash (15 daqiqa)
5. O`quvchilarni baholash . (4 daqiqa)
6. Uyga vazifa. (2 daqiqa)
Darsning borishi:
1.Tashkiliy qism. Salomlashish.Davomatni aniqlash.
2. O`tgan mavzuni takrorlash va uyga vazifani so`rash.
3.Yangi mavzuni bayon qilish.
Musbat sonlar noldan katta, manfiy sonlar esa noldan kichikdeyiladi. Sonning noldan katta yoki kichikligini qisqacha
yozish uchun > (katta) va0 yozuvi a son
ning noldan kattaligini, ya’ni a musbat son ekanini anglatadi; bva0 va 7>0 — bir xil ishorali tengsizliklar, 3>0
va -20 vab>0 bo`lsa, u holda a+b>0, ab>0,
bo`ladi.
2. Agar a 0,
bo`ladi.
3. Agar a>0 va b0 bo`lsa, u holda yoki a>0 va b>0, yoki a0 va b>0, yoki a0 va b0 bo`ladi.
Agar
bo`lsa, u holda yoki a>0 va b0 bo`ladi.
6. Agar ab=0 bo`lsa, u holda yoki a=0 va
a=0 vab=0 bo`ladi.
, yoki
va b=0, yoki
7. Agar
bo`lsa, u holda a=0 va
bo`ladi.
4. Yangi mavzuni mustahkamlash.
Darsni mustahkamlash uchun mavzu bo`yicha misollar yechish.
5. Darsni yakunlash va darsda yaxshi qatnashgan o`quvchilarni rag`batlantirish.
O`quvchilarning olgan baholarini jurnalga va kundalikka qo`yish.
6. Uyga vazifa:
– misollar
O`TIBRM ____________ Qochqorova F.M
Sinf: VIII
Fan:
30 – dars
Algebra.
Sana: 8-A ___________8-B ________
Mavzu:
Sonli tengsizliklar va ularning asosiy xossalari.
Darsning maqsadi: a) ta`limiy maqsad: O`quvchilarda sonli tengsizliklar va ularning asosiy xossalari haqidagi
bilimlarni shakllantirish, ularga sonli tengsizliklar va ularning asosiy xossalari ga doir misollar yechishni o`rgatish
hamda matematik bilimlarni berishda davom etish.
b) tarbiyaviy maqsad:o`quvchilarni o`z maqsadiga erishish ruhida tarbiyalash, bir-birlariga o`zaro hurmat, jamoa
bo`lib ishlash, o`zaro yordam va berilgan vazifani bajarishda ma`suliyat sezish ko`nikmalarini tarkib toptirish.
c) rivojlantiruvchi maqsad:o`quvchilarni mustaqil ishlash, ijodiy izlanish orqali bilim olishga ,xotirani
mustahkamlashga, tez fikrlash , fikrini aniq ifodalashga o`rgatish,nutq madaniyatini o`stirish.
Dars turi: Yangi mavzuni o`rganuvchi dars.
Dars o`tish metodi: ___________________________
Darsning jixozi: Darslik, tarqatma materiallar, rag`bat uchun gul maketlari
Darsning rejasi; 1. Tashkiliy qism. (2 daqiqa)
2. O`tilgan mavzuni takrorlash. ( xotirani sinash 12 daqiqa)
3. Yangi mavzuni bayoni. (10 daqiqa)
4. Mavzuni mustahkamlash (15 daqiqa)
5. O`quvchilarni baholash . (4 daqiqa)
6. Uyga vazifa. (2 daqiqa)
Darsning borishi:
1.Tashkiliy qism. Salomlashish.Davomatni aniqlash.
2. O`tgan mavzuni takrorlash va uyga vazifani so`rash.
O`tilgan mavzular bo`yicha savollar berib, o`quvchilarni baholayman.
3.Yangi mavzuni bayon qilish.
1- teorema. Agar a>b va b>c bo`lsa, u holda a>c bo`ladi.
Shartga ko`ra a>b va b>c. Bu a-b>0 va b-c>0 ekanini bildiradi. a-b va b-c musbat sonlarni qo`shib, (a-b)+(b-c)>0 ni
hosil qilamiz, ya’ni a-c>0. Demak, a>c.
Geometrik nuqtayi nazardan 1-teorema agar son o`qida a nuqta b nuqtadan o`ngda yotsa va b nuqta c nuqtadan o`ngda
yotsa, u holda a nuqta c nuqtadan o`ngda yotishini bildiradi
2- teorema. Agar tengsizlikning ikkala qismiga ayni bir son qo`shilsa, u holda tengsizlik ishorasi o`zgarmaydi.
a>bbo`lsin. Bu holda ixtiyoriy c son uchun a+c>b+c tengsizlikning bajari
lishini isbotlash talab qilinadi.
Ushbu (a+c)-(b+c)=a+c-b-c=a-b ayirmani qaraymiz. Bu ayirma musbat,
chunki masalaning shartiga ko`ra a>b. Demak, a+c>b+c.
4. Yangi mavzuni mustahkamlash.
Darsni mustahkamlash uchun mavzu bo`yicha misollar yechish.
Yangi mavzuga doir darslikdagi
– misollarni har qatordan bittadan o`quvchilar chiqib doskada yechadilar.
Qolgan o`quvchilar misollarni daftarlarida yechadilar, doskadan oldin bajargan o`quvchilarning misollari o`qituvchi
tomonidan tekshirib, baholanadi.
5. Darsni yakunlash va darsda yaxshi qatnashgan o`quvchilarni rag`batlantirish.
O`quvchilarning olgan baholarini jurnalga va kundalikka qo`yish.
6. Uyga vazifa:
– misollar
O`TIBRM ____________ Qochqorova F.M
Sinf: VIII
Fan:
31 – dars
Algebra.
Sana: 8-A ___________8-B ________
Mavzu:
Tengsizliklarni qo`shish va ko`paytirish.
Darsning maqsadi: a) ta`limiy maqsad: O`quvchilarda tengsizliklarni qo`shish va ko`paytirish haqidagi bilimlarni
shakllantirish, ularga tengsizliklarni qo`shish va ko`paytirishga doir misollar yechishni o`rgatish hamda matematik
bilimlarni berishda davom etish.
b) tarbiyaviy maqsad:o`quvchilarni o`z maqsadiga erishish ruhida tarbiyalash, bir-birlariga o`zaro hurmat, jamoa
bo`lib ishlash, o`zaro yordam va berilgan vazifani bajarishda ma`suliyat sezish ko`nikmalarini tarkib toptirish.
c) rivojlantiruvchi maqsad:o`quvchilarni mustaqil ishlash, ijodiy izlanish orqali bilim olishga ,xotirani
mustahkamlashga, tez fikrlash , fikrini aniq ifodalashga o`rgatish,nutq madaniyatini o`stirish.
Dars turi: Yangi mavzuni o`rganuvchi dars.
Dars o`tish metodi: ___________________________
Darsning jixozi: Darslik, tarqatma materiallar, rag`bat uchun gul maketlari
Darsning texnik jixozi: _____________
Darsning rejasi; 1. Tashkiliy qism. (2 daqiqa)
2. O`tilgan mavzuni takrorlash. ( xotirani sinash 12 daqiqa)
3. Yangi mavzuni bayoni. (10 daqiqa)
4. Mavzuni mustahkamlash (15 daqiqa)
5. O`quvchilarni baholash . (4 daqiqa)
6. Uyga vazifa. (2 daqiqa)
Darsning borishi:
1.Tashkiliy qism. Salomlashish.Davomatni aniqlash.
2. O`tgan mavzuni takrorlash va uyga vazifani so`rash.
O`tilgan mavzular bo`yicha savollar berib, o`quvchilarni baholayman.
3.Yangi mavzuni bayon qilish.
1- teorema. Bir xil ishorali tengsizliklarni qo`shishda xuddi shu ishorali tengsizlik hosil bo`ladi: agar a>b va c>d
bo`lsa, u holda a+c>b+d bo`ladi
Shartga ko`ra a-b>0 va c-d>0. Ushbu ayirmani qaraymiz:
Musbat sonlarning yig`indisi musbat bo`lgani uchun
Misollar:
ya’ni
.
2- teorema. Chap va o`ng qismlari musbat bo`lgan bir xil ishorali tengsizliklarni ko`paytirish natijasida xuddi shu
ishorali tengsizlik hosil bo`ladi: agar a>b, c>d va a, b, c, d — musbat sonlar bo`lsa, u holda ac>bd bo`ladi.
Ushbu ayirmani qaraymiz: ac-bd=ac-bc+bc-bd=c(a-b)+b(c-d)
Shartga ko`ra: a-b>0, c-d>0, b>0,c>0. Shuning uchun c(a-b)+b(c-d)>0
ya’ni ac-bd >0, bundan ac>bd bo’ladi.
4. Yangi mavzuni mustahkamlash.
Darsni mustahkamlash uchun mavzu bo`yicha misollar yechish.
Yangi mavzuga doir darslikdagi
– misollarni har qatordan bittadan o`quvchilar chiqib doskada yechadilar.
Qolgan o`quvchilar misollarni daftarlarida yechadilar, doskadan oldin bajargan o`quvchilarning misollari o`qituvchi
tomonidan tekshirib, baholanadi.
5. Darsni yakunlash va darsda yaxshi qatnashgan o`quvchilarni rag`batlantirish.
O`quvchilarning olgan baholarini jurnalga va kundalikka qo`yish.
6. Uyga vazifa:
– misollar
O`TIBRM ____________ Qochqorova F.M
Sinf: VIII
Fan:
32 – dars
Algebra.
Sana: 8-A ___________8-B ________
Mavzu:
3 – nazorat ishi.
Darsning maqsadi: a) ta`limiy maqsad: O`quvchilarda o`tilganlar mavzular haqidagi bilimlarni shakllantirish,
ularga o`tilganlar mavzular ustida mustaqil misollar yechishni o`rgatish hamda matematik bilimlarni berishda davom
etish.
b) tarbiyaviy maqsad:o`quvchilarni o`zaro maqsadiga erishish ruhida tarbiyalash, bir-birlariga o`zaro hurmat, jamoa
bo`lib ishlash, o`zaro yordam va berilgan vazifani bajarishda ma`suliyat sezish ko`nikmalarini tarkib toptirish.
c) rivojlantiruvchi maqsad:o`quvchilarni mustaqil ishlash, ijodiy izlanish orqali bilim olishga ,xotirani
mustahkamlashga, tez fikrlash , fikrini aniq ifodalashga o`rgatish,nutq madaniyatini o`stirish.
Dars turi: O`quvchilar bilimini nazorat qilish.
Darsning rejasi; 1. Tashkiliy qism. (2 daqiqa)
2.Nazorat ishi daftarlari va shartlarini tarqatish (2 daqiqa)
3. 3 – nazorat ishini ishlash (39 daqiqa)
6. Uyga vazifa. (2 daqiqa)
Darsning borishi:
1.Tashkiliy qism. Salomlashish.Davomatni aniqlash.
2. O`tgan mavzuni takrorlash va uyga vazifani so`rash.
3.Yangi mavzuni bayon qilish.
3 – nazorat ishi
1– variant
1. Shavkat 3 soat, Olimjon esa 4 soat ishlab birgalikda 44 detal yasadilar. Agar ular birgalikda 1 soatda 13 detal
yasagan bo`lsalar, ularning biri nechtadan detal yasaganlar.
2.a yoki 0,5 va -7>-8,5; b) 00,5 va 0,2>0,02.
7
2
2
5. a) Agar, -16-12 tengsizlikning ikkala qismi 2 va 3 bo`linsa, to`g`ri tengsizlik yozing.
2 – variant
1. Shavkat 3 soat, Olimjon esa 4 soat ishlab birgalikda 44 detal yasadilar. Agar ular birgalikda 1 soatda 13 detal
yasagan bo`lsalar, ularning biri nechtadan detal yasaganlar.
2.a yoki 0,5 va -7>-8,5; b) 00,5 va 0,2>0,02.
7 2
2
5. a) Agar, -16-12 tengsizlikning ikkala qismi 2 va 3 bo`linsa, to`g`ri tengsizlik yozing.
5. Darsni yakunlash va darsda yaxshi qatnashgan o`quvchilarni rag`batlantirish.
O`quvchilarning olgan baholarini jurnalga va kundalikka qo`yish.
6. Uyga vazifa: O`tilganlarni takrorlash.
O`TIBRM ____________ Qochqorova F.M
Sinf:VIII
Fan:
33 – dars
Algebra.
Sana: 8-A ___________8-B ________
Mavzu:
Misollar yechish.
Darsning maqsadi: a) ta`limiy maqsad: O`quvchilarda tengsizliklarni qo`shish va ko`paytirish haqidagi bilimlarni
shakllantirish, ularga tengsizliklarni qo`shish va ko`paytirishga doir misollar yechishni o`rgatish hamda matematik
bilimlarni berishda davom etish.
b) tarbiyaviy maqsad:o`quvchilarni o`z maqsadiga erishish ruhida tarbiyalash, bir-birlariga o`zaro hurmat, jamoa
bo`lib ishlash, o`zaro yordam va berilgan vazifani bajarishda ma`suliyat sezish ko`nikmalarini tarkib toptirish.
c) rivojlantiruvchi maqsad:o`quvchilarni mustaqil ishlash, ijodiy izlanish orqali bilim olishga ,xotirani
mustahkamlashga, tez fikrlash , fikrini aniq ifodalashga o`rgatish,nutq madaniyatini o`stirish.
Dars turi: Mustahkamlovchi dars.
Dars o`tish metodi: _______________________
Darsning jixozi: Darslik, tarqatma materiallar, rag`bat uchun gul maketlari
Darsning rejasi;
1. Tashkiliy qism. (2 daqiqa)
2. O`tilgan mavzuni takrorlash. (Bo’shliqlar bilan ishlash )
3. Yangi mavzuni bayoni. (10 daqiqa)
4. Mavzuni mustahkamlash (15 daqiqa)
5. O`quvchilarni baholash . (4 daqiqa)
6. Uyga vazifa. (2 daqiqa)
Darsning borishi:
1.Tashkiliy qism. Salomlashish.Davomatni aniqlash.
2. O`tgan mavzuni takrorlash va uyga vazifani so`rash.
. 3 – nazorat ishi bo’yicha misollar ishlash. Bo’shliqlar bilan ishlash .
3.Yangi mavzuni bayon qilish.
Misollar: 1)
2)
1-masala. Agar a, b — musbat sonlar vaa>b bo`lsa, u holda a2>b2 bo`ladi.
 a>b tengsizlikni o`z-o`ziga ko`paytirib, quyidagini hosil qilamiz: a2>b2.
Shunga o`xshash, a, b — musbat sonlar vaa>b bo`lsa, u holda istalgan natural n uchun an>bn ekanligini isbotlash
mumkin.
Masalan, 5>3 tengsizlikdan 55>35, 57>37 kabi tengsizliklar kelib chiqadi.
2-masala. Uchburchak ichida yotuvchi istalgan nuqtadan uning uchlarigacha bo`lgan masofalar yig`indisi shu
uchburchak yarim perimetridan katta ekanini isbotlang.
26-rasmni qaraymiz.x, y, z — ABC uchburchakning ichki O nuqtasidan uning uchlarigacha bo`lgan masofalar
bo`lsin. AOB, AOC, BOC uchburchaklardan uchburchak ikki tomonining yig`indisi haqidagi teoremaga
ko`ra:
26- rasm.
Bu tengsizliklarni hadlab qo`shib,
ni hosil qilamiz, bundan
4. Yangi mavzuni mustahkamlash.
Darsni mustahkamlash uchun mavzu bo`yicha misollar yechish.
5. Darsni yakunlash va darsda yaxshi qatnashgan o`quvchilarni rag`batlantirish.
O`quvchilarning olgan baholarini jurnalga va kundalikka qo`yish.
6. Uyga vazifa:
– misollar
O`TIBRM ____________ Qochqorova F.M
Sinf: VIII
34 – dars
Fan: Algebra.
Sana: 8-A ___________8-B ____________
Mavzu:
Qat’iy va noqat’iy tengsizliklar.
Darsning maqsadi: a) ta`limiy maqsad: O`quvchilarda qat’iy va noqat’iy tengsizliklar haqidagi bilimlarni
shakllantirish, ularga qat’iy va noqat’iy tengsizliklarni o`rgatish hamda matematik bilimlarni berishda davom etish.
b) tarbiyaviy maqsad: o`quvchilarni o`z maqsadiga erishish ruhida tarbiyalash, bir-birlariga o`zaro hurmat, jamoa
bo`lib ishlash, o`zaro yordam va berilgan vazifani bajarishda ma`suliyat sezish ko`nikmalarini tarkib toptirish.
c) rivojlantiruvchi maqsad: o`quvchilarni mustaqil ishlash, ijodiy izlanish orqali bilim olishga ,xotirani
mustahkamlashga, tez fikrlash , fikrini aniq ifodalashga o`rgatish,nutq madaniyatini o`stirish.
Dars turi: Yangi mavzuni o`rganuvchi dars.
Dars o`tish metodi: ___________________________
Darsning jixozi: Darslik, tarqatma materiallar, rag`bat uchun gul maketlari
Darsning rejasi;
1. Tashkiliy qism. (2 daqiqa)
2. O`tilgan mavzuni takrorlash. ( xotirani sinash 12 daqiqa)
3. Yangi mavzuni bayoni. (10 daqiqa)
4. Mavzuni mustahkamlash (15 daqiqa)
5. O`quvchilarni baholash . (4 daqiqa)
6. Uyga vazifa. (2 daqiqa)
Darsning borishi:
1.Tashkiliy qism. Salomlashish.Davomatni aniqlash.
2. O`tgan mavzuni takrorlash va uyga vazifani so`rash.
O`tilgan mavzular bo`yicha savollar berib, o`quvchilarni baholayman.
3.Yangi mavzuni bayon qilish.
> (katta) vavaSinf: VIII
35 – dars
Fan:
Algebra.

Sana: 8-A ___________8-B ____________

Mavzu:
Qat’iy va noqat’iy tengsizliklar. Misollar yechish.
Darsning maqsadi:
a) ta`limiy maqsad:
O`quvchilarda qat’iy va noqat’iy tengsizliklar haqidagi bilimlarni shakllantirish, ularga qat’iy va noqat’iy
tengsizliklarni o`rgatish hamda matematik bilimlarni berishda davom etish.
b) tarbiyaviy maqsad:
o`quvchilarni o`z maqsadiga erishish ruhida tarbiyalash, bir-birlariga o`zaro hurmat, jamoa bo`lib ishlash, o`zaro
yordam va berilgan vazifani bajarishda ma`suliyat sezish ko`nikmalarini tarkib toptirish.
c) rivojlantiruvchi maqsad:
o`quvchilarni mustaqil ishlash, ijodiy izlanish orqali bilim olishga ,xotirani mustahkamlashga, tez fikrlash , fikrini aniq
ifodalashga o`rgatish,nutq madaniyatini o`stirish.
Dars turi: Mustahkamlovchi dars.
Dars o`tish metodi: ___________________________
Darsning jixozi: Darslik, tarqatma materiallar, rag`bat uchun gul maketlari
Darsning rejasi; 1. Tashkiliy qism. (2 daqiqa)
2. O`tilgan mavzuni takrorlash. ( xotirani sinash 12 daqiqa)
3. Yangi mavzuni bayoni. (10 daqiqa)
4. Mavzuni mustahkamlash (15 daqiqa)
5. O`quvchilarni baholash . (4 daqiqa)
6. Uyga vazifa. (2 daqiqa)
Darsning borishi:
1.Tashkiliy qism. Salomlashish.Davomatni aniqlash.
2. O`tgan mavzuni takrorlash va uyga vazifani so`rash.
O`tilgan mavzular bo`yicha savollar berib, o`quvchilarni baholayman. Bunda turli metodlardan foydalanamiz.
1. Qat’iy va noqat’iy tengsizliklarni ayting, misollar keltiring

2.Sonli tengsizliklar va ularning asosiy xossalarini ayting?
3.Yangi mavzuni bayon qilish.
1) x sonning tengsizlikni qanoatlantiruvchi eng kichik butun qiymatini toping.
x
x
1). ≤1; x≤6, x=6; 2) -2b noto`g`ri,a-4, n=-3
Yangi mavzuga doir darslikdagi
– misollarni har qatordan bittadan o`quvchilar chiqib doskada yechadilar.
Qolgan o`quvchilar misollarni daftarlarida yechadilar, doskadan oldin bajargan o`quvchilarning misollari o`qituvchi
tomonidan tekshirib, baholanadi.

5. Darsni yakunlash va darsda yaxshi qatnashgan o`quvchilarni rag`batlantirish.
O`quvchilarning olgan baholarini jurnalga va kundalikka qo`yish.
6. Uyga vazifa:

– misollar.

O`TIBRM ____________ Qochqorova F.M

Sinf: VIII
36 – dars
Fan:
Algebra.

Sana: 8-A ___________8-B ____________

Mavzu:
Bir noma’lumli tengsizliklar.
Darsning maqsadi:
a) ta`limiy maqsad:O`quvchilarda bir noma’lumli tengsizliklar haqidagi bilimlarni shakllantirish, ularga bir
noma’lumli tengsizliklar ustida yechishni o`rgatish hamda matematik bilimlarni berishda davom etish.
b) tarbiyaviy maqsad:o`quvchilarni o`z maqsadiga erishish ruhida tarbiyalash, bir-birlariga o`zaro hurmat, jamoa
bo`lib ishlash, o`zaro yordam va berilgan vazifani bajarishda ma`suliyat sezish ko`nikmalarini tarkib toptirish.
c) rivojlantiruvchi maqsad:o`quvchilarni mustaqil ishlash, ijodiy izlanish orqali bilim olishga ,xotirani
mustahkamlashga, tez fikrlash , fikrini aniq ifodalashga o`rgatish,nutq madaniyatini o`stirish.
Dars turi: Yangi mavzuni o`rganuvchi dars.
Dars o`tish metodi: ___________________________
Darsning jixozi: Darslik, tarqatma materiallar, rag`bat uchun gul maketlari
Darsning rejasi; 1. Tashkiliy qism. (2 daqiqa)
2. O`tilgan mavzuni takrorlash. ( xotirani sinash 12 daqiqa)
3. Yangi mavzuni bayoni. (10 daqiqa)
4. Mavzuni mustahkamlash (15 daqiqa)
5. O`quvchilarni baholash . (4 daqiqa)
6. Uyga vazifa. (2 daqiqa)
Darsning borishi:
1.Tashkiliy qism. Salomlashish.Davomatni aniqlash.
2. O`tgan mavzuni takrorlash va uyga vazifani so`rash.
1. Qat’iy va noqat’iy tengsizliklarni ayting, misollar keltiring ?
2.Sonli tengsizliklar va ularning asosiy xossalarini ayting?
3. Misollar keltiring ?
3.Yangi mavzuni bayon qilish.
Bir noma’lumli tengsizlikning yechimi deb, noma’lumning shu tengsizlikni to`g`ri sonli tengsizlikka aylantiradigan
qiymatiga aytiladi.
Tengsizlikni yechish— uning hamma yechimlarini topish yokiularning yo`qligini aniqlash demakdir.
1-masala.Tengsizlikni yeching.
2-masala.3(x-2)-4(x+1)7-2x;
3x-6-4x-47-1
-x-2×6
-3×2 Javob:x>2
x>-3
2

-3
4. Yangi mavzuni mustahkamlash.
Darsni mustahkamlash uchun mavzu bo`yicha misollar yechish.
x−5
5x
x−3
3-masala. 6 + 1 ≥ 2 − 3
5

x-5+6 ≥ 15x-2x+6; x-13x≥ 6-1; -12x ≥5;x≤-12

5

-12
Yangi mavzuga doir darslikdagi
– misollarni har qatordan bittadan o`quvchilar chiqib doskada yechadilar.
Qolgan o`quvchilar misollarni daftarlarida yechadilar, doskadan oldin bajargan o`quvchilarning misollari o`qituvchi
tomonidan tekshirib, baholanadi.

5. Darsni yakunlash va darsda yaxshi qatnashgan o`quvchilarni rag`batlantirish.
O`quvchilarning olgan baholarini jurnalga va kundalikka qo`yish.
6. Uyga vazifa:
– misollar .
O`TIBRM ____________ Qochqorova F.M

Sinf:VIII
Fan:

37 – dars
Algebra.

Sana: 8-A ___________8-B ____________

Mavzu:
Bir noma’lum tengsizliklarni yechish.
Darsning maqsadi:
a) ta`limiy maqsad: O`quvchilarda bir noma’lumli tengsizliklarni yechish haqidagi bilimlarni shakllantirish, ularga
bir noma’lumli tengsizliklarni yechish ustida misollar yechishni o`rgatish hamda matematik bilimlarni berishda davom
etish.
b) tarbiyaviy maqsad:o`quvchilarni o`z maqsadiga erishish ruhida tarbiyalash, bir-birlariga o`zaro hurmat, jamoa
bo`lib ishlash, o`zaro yordam va berilgan vazifani bajarishda ma`suliyat sezish ko`nikmalarini tarkib toptirish.
c) rivojlantiruvchi maqsad:o`quvchilarni mustaqil ishlash, ijodiy izlanish orqali bilim olishga ,xotirani
mustahkamlashga, tez fikrlash , fikrini aniq ifodalashga o`rgatish,nutq madaniyatini o`stirish.
Dars turi: Yangi mavzuni o`rganuvchi dars.
Dars o`tish metodi: ___________________________
Darsning jixozi: Darslik, tarqatma materiallar,
Darsning rejasi;
1. Tashkiliy qism. (2 daqiqa)
2. O`tilgan mavzuni takrorlash. ( xotirani sinash 12 daqiqa)
3. Yangi mavzuni bayoni. (10 daqiqa)
4. Mavzuni mustahkamlash (15 daqiqa)
5. O`quvchilarni baholash . (4 daqiqa)
6. Uyga vazifa. (2 daqiqa)
Darsning borishi:
1.Tashkiliy qism. Salomlashish.Davomatni aniqlash.
2. O`tgan mavzuni takrorlash va uyga vazifani so`rash.
O`tilgan mavzular bo`yicha savollar berib, o`quvchilarni baholayman.
1. Qat’iy va noqat’iy tengsizliklarni ayting, misollar keltiring ?
2.Sonli tengsizliklar va ularning asosiy xossalarini ayting?
3. Misollar keltiring ?
4. Bir noma’lumli tengsizliklar deb nimaga aytiladi?
3.Yangi mavzuni bayon qilish.
Tengsizliklarni yechishga misollar keltiramiz.
1-masala. Tengsizlikni yeching: x+1>7-2x.
x son berilgan tengsizlikning yechimi, ya’ni x son x+1>7-2x tengsizlikni to`g`ri tengsizlikka aylantiradi, deb faraz
qilamiz. -2x hadni tengsizlikning o`ng qismidan chap qismiga uning ishorasini qarama-qarshisiga o`zgartirgan holda
o`tkazamiz, 1 sonini esa tengsizlikning o`ng qismiga „—” ishorasi bilan o`tkazamiz. Natijada ushbu x+2x>7-1 to`g`ri
tengsizlikni hosil qilamiz.
Bu tengsizlikning ikkala qismida o`xshash hadlarini ixchamlaymiz:
3x>6. Endi tengsizlikning ikkala qismini 3 ga
bo`lib, x>2 ekanini topamiz.
Shunday qilib, x ni berilgan tengsizlikning yechimi, deb faraz qilib, biz x>2 ni hosil qildik. x ning 2 dan katta istalgan
qiymati tengsizlikning yechimi bo`lishiga ishonch hosil qilish uchun barcha mulohazalarni teskari tartibda olib borish
yetarli. Aytaylik, x>2 bo`lsin. To`g`ri sonli tengsizliklarning xossalarini qo`llab, ketma-ket quyidagilarni hosil qilamiz:
3x>6, x+2x>7-1, x+1>7-x. Binobarin, 2 dan katta istalgan x son berilgan tengsizlikning yechimi
bo`ladi.
Javob.x>2.
Tengsizlikning yechilishini yozishda batafsil izohlarni keltirish shart emas. Masalan, 1- masalaning yechilishini
bunday yozish mumkin:
x+1>7-2x, 3x>6, x>2.
Shunday qilib, tengsizlikni yechishda uning quyidagi asosiy xossalaridan foydalaniladi:
1- xossa.Tengsizlikning istalgan hadini uning bir qismidan ikkinchi qismiga, shu hadning ishorasini qarama-qarshisiga
o`zgartirgan holda o`tkazish mumkin, bunda tengsizlik ishorasi o`zgarmaydi.
2- xossa. Tengsizlikning ikkala qismini nolga teng bo`lmagan ayni bir songa ko`paytirish yoki bo`lish mumkin; agar
bu son musbat bo`lsa, u holda tengsizlik ishorasi o`zgarmaydi, agar bu son manfiy bo`lsa, u holda tengsizlik ishorasi
qarama-qarshisiga o`zgaradi.
4. Yangi mavzuni mustahkamlash.
Darsni mustahkamlash uchun mavzu bo`yicha misollar yechish.
Yangi mavzuga doir darslikdagi
– misollarni har qatordan bittadan o`quvchilar chiqib doskada yechadilar.
Qolgan o`quvchilar misollarni daftarlarida yechadilar, doskadan oldin bajargan o`quvchilarning misollari o`qituvchi
tomonidan tekshirib, baholanadi.
5. Darsni yakunlash va darsda yaxshi qatnashgan o`quvchilarni rag`batlantirish.
O`quvchilarning olgan baholarini jurnalga va kundalikka qo`yish.
6. Uyga vazifa:
– misollar
.
O`TIBRM ____________ Qochqorova F.M

Sinf: VIII
Fan:

38 – dars
Sana: 8-A ___________8-B ___________
Algebra.
Mavzu:
Bir noma’lum tengsizliklarni yechish. Misollar yechish.
Darsning maqsadi:a) ta`limiy maqsad: O`quvchilarda bir noma’lumli tengsizliklarni yechish haqidagi bilimlarni
shakllantirish, ularga bir noma’lumli tengsizliklarni yechish ustida misollar yechishni o`rgatish hamda matematik
bilimlarni berishda davom etish
b) tarbiyaviy maqsad:o`quvchilarni o`z maqsadiga erishish ruhida tarbiyalash, bir-birlariga o`zaro hurmat, jamoa
bo`lib ishlash, o`zaro yordam va berilgan vazifani bajarishda ma`suliyat sezish ko`nikmalarini tarkib toptirish.
c) rivojlantiruvchi maqsad:o`quvchilarni mustaqil ishlash, ijodiy izlanish orqali bilim olishga ,xotirani
mustahkamlashga, tez fikrlash , fikrini aniq ifodalashga o`rgatish,nutq madaniyatini o`stirish.
Dars turi: Mustahkamlovchi dars.
Dars o`tish metodi: ___________________________
Darsning jixozi: Darslik, tarqatma materiallar
Darsning rejasi:1. Tashkiliy qism. (2 daqiqa)
2. O`tilgan mavzuni takrorlash. ( xotirani sinash 12 daqiqa)
3. Yangi mavzuni bayoni. (10 daqiqa)
4. Mavzuni mustahkamlash (15 daqiqa)
5. O`quvchilarni baholash . (4 daqiqa)
6. Uyga vazifa. (2 daqiqa)
Darsning borishi:
1.Tashkiliy qism. Salomlashish.Davomatni aniqlash.
2. O`tgan mavzuni takrorlash va uyga vazifani so`rash.
O`tilgan mavzular bo`yicha savollar berib, o`quvchilarni baholayman.
1. Qat’iy va noqat’iy tengsizliklarni ayting, misollar keltiring ?
2.Sonli tengsizliklar va ularning asosiy xossalarini ayting?
3. Misollar keltiring ?
4. Bir noma’lumli tengsizliklar deb nimaga aytiladi?
5. Misollar keltiring ?
3.Yangi mavzuni bayon qilish.
Tengsizlikni yeching:
3(x-2)-4(x+1)Sinf: VIII
Fan:

39 – dars
Algebra.

Sana: 8-A ___________8-B ___________

Mavzu: Bir noma’lum tengsizliklarni yechish. Misollar yechish.
Darsning maqsadi: a) ta`limiy maqsad: O`quvchilarda bir noma’lumli tengsizliklarni yechish haqidagi bilimlarni
shakllantirish, ularga bir noma’lumli tengsizliklarni yechish ustida misollar yechishni o`rgatish hamda matematik
bilimlarni berishda davom etish.
b) tarbiyaviy maqsad:o`quvchilarni o`z maqsadiga erishish ruhida tarbiyalash, bir-birlariga o`zaro hurmat, jamoa
bo`lib ishlash, o`zaro yordam va berilgan vazifani bajarishda ma`suliyat sezish ko`nikmalarini tarkib toptirish.
c) rivojlantiruvchi maqsad:o`quvchilarni mustaqil ishlash, ijodiy izlanish orqali bilim olishga ,xotirani
mustahkamlashga, tez fikrlash , fikrini aniq ifodalashga o`rgatish,nutq madaniyatini o`stirish.
Dars turi: Mustahkamlovchi dars.
Dars o`tish metodi: ___________________________
Darsning jixozi: Darslik, tarqatma materiallar,
Darsning rejasi;1. Tashkiliy qism. (2 daqiqa)
2. O`tilgan mavzuni takrorlash. ( xotirani sinash 12 daqiqa)
3. Yangi mavzuni bayoni. (10 daqiqa)
4. Mavzuni mustahkamlash (15 daqiqa)
5. O`quvchilarni baholash . (4 daqiqa)
6. Uyga vazifa. (2 daqiqa)
Darsning borishi:
1.Tashkiliy qism. Salomlashish.Davomatni aniqlash.
2. O`tgan mavzuni takrorlash va uyga vazifani so`rash.
O`tilgan mavzular bo`yicha savollar berib, o`quvchilarni baholayman.
1. Qat’iy va noqat’iy tengsizliklarni ayting, misollar keltiring ?
2.Sonli tengsizliklar va ularning asosiy xossalarini ayting?
3. Misollar keltiring ?
4. Bir noma’lumli tengsizliklar deb nimaga aytiladi?
5. Misollar keltiring ?
3.Yangi mavzuni bayon qilish.
Tengsizlikni yeching:
1)2x-16>0;
2) 3x-1516;
3×8;
x0
-3x>-18
xSinf: VIII
40 – dars
___________
Fan:
Algebra.

Sana: 8-A ___________8-B

Mavzu:
4- nazorat ishi.
Darsning maqsadi:a) ta`limiy maqsad:O`quvchilarda o`tgan mavzular haqidagi bilimlarni shakllantirish,
ularga o`tgan mavzular ustida mustaqil misollar yechishni o`rgatish hamda matematik bilimlarni berishda
davom etish.
b) tarbiyaviy maqsad:o`quvchilarni o`z maqsadiga erishish ruhida tarbiyalash, bir-birlariga o`zaro hurmat,
jamoa bo`lib ishlash, o`zaro yordam va berilgan vazifani bajarishda ma`suliyat sezish ko`nikmalarini tarkib
toptirish.
c) rivojlantiruvchi maqsad:o`quvchilarni mustaqil ishlash, ijodiy izlanish orqali bilim olishga ,xotirani
mustahkamlashga, tez fikrlash , fikrini aniq ifodalashga o`rgatish,nutq madaniyatini o`stirish.
Dars turi: O`quvchilarni nazorat qiluvchi dars.
Dars o`tish metodi: ___________________________
Darsning jixozi: Darslik, tarqatma materiallar
Darsning rejasi; 1. Tashkiliy qism. (2 daqiqa)
2.Nazorat ishi daftarlari va shartlarini tarqatish (2 daqiqa)
3. 4 – nazorat ishini ishlash (39 daqiqa)
6. Uyga vazifa. (2 daqiqa)
1.Tashkiliy qism. Salomlashish.Davomatni aniqlash.
2. O`tgan mavzuni takrorlash va uyga vazifani so`rash.
3.Yangi mavzuni bayon qilish.

1- variant.
1.x sonining tengsizlikni qanoatlantiruvchi eng katta butun qiymatini toping:
a) x  -3; b) x-3,2.
3.x sonining tengsizlikni qanoatlantiruvchi eng kichik butun qiymatini toping: 12x-1  10x+6.
4. Tengsizlikni yeching: a) -4x>13; b)7(x+2)-3(x-8)>10.
5. Tengsizlikni yeching va uning yechimlari to`plamini son o`qida tasvirlang: 5(2+x)-6(3-x)-2,2.
3. x sonning tengsizlikni qanoatlantiruvchi eng kichik butun qiymatini toping: 6x+11>11-6x.
4. Tengsizlikni yeching: a)-5x>18; b) 4(x-7)-2(x+3)Sinf: VIII
41 – dars
Sana: 8-A ___________8-B ___________
Fan:
Algebra.
Mavzu:
Bir noma’lum tengsizliklar sistemalari. Sonli oraliqlar.
Darsning maqsadi:a) ta`limiy maqsad: O`quvchilarda bir noma’lumli tengsizliklar sistemalari va sonly
oraliqlarhaqidagi bilimlarni shakllantirish, ularga bir noma’lumli tengsizliklar sistemalari va sonly oraliqlar ustida
misollar yechishni o`rgatish hamda matematik bilimlarni berishda davom etish.
b) tarbiyaviy maqsad:o`quvchilarni o`z maqsadiga erishish ruhida tarbiyalash, bir-birlariga o`zaro hurmat, jamoa
bo`lib ishlash, o`zaro yordam va berilgan vazifani bajarishda ma`suliyat sezish ko`nikmalarini tarkib toptirish.
c) rivojlantiruvchi maqsad:o`quvchilarni mustaqil ishlash, ijodiy izlanish orqali bilim olishga ,xotirani
mustahkamlashga, tez fikrlash , fikrini aniq ifodalashga o`rgatish,nutq madaniyatini o`stirish.
Dars turi: Yangi mavzuni o`rganuvchi dars.
Dars o`tish metodi: ___________________________
Darsning jixozi: Darslik, tarqatma materiallar, rag`bat uchun gul maketlari
Darsning rejasi; 1. Tashkiliy qism. (2 daqiqa)
2. O`tilgan mavzuni takrorlash. (Bo’shliqlar bilan ishlash 12 daqiqa)
3. Yangi mavzuni bayoni. (10 daqiqa)
4. Mavzuni mustahkamlash (15 daqiqa)
5. Darsni yakunlash, O`quvchilarni baholash . (4 daqiqa)
6. Uyga vazifa. (2 daqiqa)
Darsning borishi:
1.Tashkiliy qism. Salomlashish.Davomatni aniqlash.
2. O`tgan mavzuni takrorlash va uyga vazifani so`rash.
O`tilgan mavzular bo`yicha savollar berib, o`quvchilarni baholayman.
1. Qat’iy va noqat’iy tengsizliklarni ayting, misollar keltiring ?
2.Sonli tengsizliklar va ularning asosiy xossalarini ayting?
3. Misollar keltiring ?
4. Bir noma’lumli tengsizliklar deb nimaga aytiladi?
5. Misollar keltiring ?
3.Yangi mavzuni bayon qilish.
Bir noma’lumli tengsizliklar sistemasining yechimi deb, noma’lumning sistema tengsizliklarining barchasini to’g’ri
sonli tengsizliklarga aylantiruvchi qiymatiga aytiladi.
Agar a −4 −3x > −4 − 2 −3x > −6 x > 2
Yangi mavzuga doir darslikdagi
– misollarni har qatordan bittadan o`quvchilar chiqib doskada yechadilar.
Qolgan o`quvchilar misollarni daftarlarida yechadilar, doskadan oldin bajargan o`quvchilarning misollari o`qituvchi
tomonidan tekshirib, baholanadi.

5. Darsni yakunlash va darsda yaxshi qatnashgan o`quvchilarni rag`batlantirish.
O`quvchilarning olgan baholarini jurnalga va kundalikka qo`yish.
6. Uyga vazifa:
– misollar.
O`TIBRM ____________ Qochqorova F.M

Sinf:
Fan:

VIII

42 – dars
Algebra.

Sana: 8-A ___________8-B ___________
Mavzu: Tengsizliklar sistemalarini yechish.

Darsning maqsadi: a) ta`limiy maqsad:O`quvchilarda bir noma’lumli tengsizliklar sistemalari va sonly oraliqlar
haqidagi bilimlarni shakllantirish, ularga bir noma’lumli tengsizliklar sistemalari va sonly oraliqlar ustida misollar
yechishni o`rgatish hamda matematik bilimlarni berishda davom etish.
b) tarbiyaviy maqsad:o`quvchilarni o`z maqsadiga erishish ruhida tarbiyalash, bir-birlariga o`zaro hurmat, jamoa
bo`lib ishlash, o`zaro yordam va berilgan vazifani bajarishda ma`suliyat sezish ko`nikmalarini tarkib toptirish.
c) rivojlantiruvchi maqsad:o`quvchilarni mustaqil ishlash, ijodiy izlanish orqali bilim olishga ,xotirani
mustahkamlashga, tez fikrlash , fikrini aniq ifodalashga o`rgatish,nutq madaniyatini o`stirish.
Dars turi: Mustahkamlovchi dars.
Dars o`tish metodi: ___________________________
Darsning jixozi: Darslik, tarqatma materiallar, rag`bat uchun gul maketlari
Darsning rejasi;1. Tashkiliy qism. (2 daqiqa)
2. O`tilgan mavzuni takrorlash. ( xotirani sinash 12 daqiqa)
3. Yangi mavzuni bayoni. (10 daqiqa)
4. Mavzuni mustahkamlash (15 daqiqa)
5. O`quvchilarni baholash . (4 daqiqa)
6. Uyga vazifa. (2 daqiqa)
Darsning borishi:
1.Tashkiliy qism. Salomlashish.Davomatni aniqlash.
2. O`tgan mavzuni takrorlash va uyga vazifani so`rash.
O`tilgan mavzular bo`yicha savollar berib, o`quvchilarni baholayman.
1. Qat’iy va noqat’iy tengsizliklarni ayting, misollar keltiring ?
2.Sonli tengsizliklar va ularning asosiy xossalarini ayting?
3. Misollar keltiring ?
4. Bir noma’lumli tengsizliklar deb nimaga aytiladi?
5. Bir noma’lumli tengsizliklar sistemasining yechimi deb nimaga aytiladi? Misollar keltiring ?
3.Yangi mavzuni bayon qilish.
1-masala.Tengsizliklar sistemasini yeching.
5x − 1 > 3(𝑥 + 1)
5x − 1 > 3𝑥 + 3
5x − 3x > 1 + 3 2x > 4 x > 2
;
; {
;{
; {
;
{
{
2(x + 4) > 𝑥 + 5
2x + 8 > 𝑥 + 5
2x − x > 5 − 8 x > −3 x > −3
-3
0
2-masala.Tengsizliklar sistemasini yeching.
3(x − 1) ≤ 2x + 4 3x − 3 ≤ 2x + 4 3x − 2x ≤ 4 + 3 x ≤ 7
javob: 4≤x≤7
{
{
{
{
4x ≥ 13 + 3
4x ≥ 16
x≥4
4x − 3 ≥ 13

{

2x > 4
; Javob: x>2
x > −3

2

4
7
4. Yangi mavzuni mustahkamlash.
Darsni mustahkamlash uchun mavzu bo`yicha misollar yechish.
Tengsizliklar sistemasini yeching.
5x 4 x + 1 5x + 16 x + 1
+ ≥

3(5x + 16) ≥ 12(x + 1) 15x + 48 ≥ 12x + 12
12
3
3
12
3
{
{
{
{
5x 2 − x 28 − 5x 2 − x
2(28 − 5x) Sinf:VIII
Fan:

43 – dars
Algebra.

Sana: 8-A ___________8-B ___________

Mavzu:
Tengsizliklar sistemalarini yechish.
Darsning maqsadi:a) ta`limiy maqsad:O`quvchilarda bir noma’lumli tengsizliklar sistemalari va sonly oraliqlar
haqidagi bilimlarni shakllantirish, ularga bir noma’lumli tengsizliklar sistemalari va sonly oraliqlar ustida misollar
yechishni o`rgatish hamda matematik bilimlarni berishda davom etish.
b) tarbiyaviy maqsad:o`quvchilarni o`zaro maqsadiga erishish ruhida tarbiyalash, bir-birlariga o`zaro hurmat, jamoa
bo`lib ishlash, o`zaro yordam va berilgan vazifani bajarishda ma`suliyat sezish ko`nikmalarini tarkib toptirish.
c) rivojlantiruvchi maqsad:o`quvchilarni mustaqil ishlash, ijodiy izlanish orqali bilim olishga ,xotirani
mustahkamlashga, tez fikrlash , fikrini aniq ifodalashga o`rgatish,nutq madaniyatini o`stirish.
Dars turi: Yangi mavzuni mustaxkamlovchi dars.
Dars o`tish metodi: ___________________________
Darsning jixozi: Darslik, tarqatma materiallar
Darsning rejasi; 1. Tashkiliy qism. (2 daqiqa)
2. O`tilgan mavzuni takrorlash. ( xotirani sinash 12 daqiqa)
3. Yangi mavzuni bayoni. (10 daqiqa)
4. Mavzuni mustahkamlash (15 daqiqa)
5. O`quvchilarni baholash . (4 daqiqa)
6. Uyga vazifa. (2 daqiqa)
Darsning borishi:
1.Tashkiliy qism. Salomlashish.Davomatni aniqlash.
2. O`tgan mavzuni takrorlash va uyga vazifani so`rash.
O`tilgan mavzular bo`yicha savollar berib, o`quvchilarni baholayman.
1. Qat’iy va noqat’iy tengsizliklarni ayting, misollar keltiring ?
2.Sonli tengsizliklar va ularning asosiy xossalarini ayting?
3. Misollar keltiring ?
4. Bir noma’lumli tengsizliklar deb nimaga aytiladi?
5. Bir noma’lumli tengsizliklar sistemasining yechimi deb nimaga aytiladi? Misollar keltiring ?
3.Yangi mavzuni bayon qilish.
7 − 2x ≥ 0
−2x ≥ −7
1).Tengsizliklar sistemasini yeching. {
{
5x − 20 −1
3-misol. { − x ≥ 1
3

-4

x > −5
J:-5

Calculate the price
Make an order in advance and get the best price
Pages (550 words)
$0.00
*Price with a welcome 15% discount applied.
Pro tip: If you want to save more money and pay the lowest price, you need to set a more extended deadline.
We know how difficult it is to be a student these days. That's why our prices are one of the most affordable on the market, and there are no hidden fees.

Instead, we offer bonuses, discounts, and free services to make your experience outstanding.
How it works
Receive a 100% original paper that will pass Turnitin from a top essay writing service
step 1
Upload your instructions
Fill out the order form and provide paper details. You can even attach screenshots or add additional instructions later. If something is not clear or missing, the writer will contact you for clarification.
Pro service tips
How to get the most out of your experience with StudyAcademia.com
One writer throughout the entire course
If you like the writer, you can hire them again. Just copy & paste their ID on the order form ("Preferred Writer's ID" field). This way, your vocabulary will be uniform, and the writer will be aware of your needs.
The same paper from different writers
You can order essay or any other work from two different writers to choose the best one or give another version to a friend. This can be done through the add-on "Same paper from another writer."
Copy of sources used by the writer
Our college essay writers work with ScienceDirect and other databases. They can send you articles or materials used in PDF or through screenshots. Just tick the "Copy of sources" field on the order form.
Testimonials
See why 20k+ students have chosen us as their sole writing assistance provider
Check out the latest reviews and opinions submitted by real customers worldwide and make an informed decision.
11,595
Customer reviews in total
96%
Current satisfaction rate
3 pages
Average paper length
37%
Customers referred by a friend
OUR GIFT TO YOU
15% OFF your first order
Use a coupon FIRST15 and enjoy expert help with any task at the most affordable price.
Claim my 15% OFF Order in Chat