Biologiya

ТЕЛЕГРАМДА ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ХОДИМЛАРИ КАНАЛИ https://t.me/Xalq_talimi_xodimlari
Тest BIOLOGIYA
1. Gulli o‘simliklarda qo‘sh urug‘lanish bu:
А) ikkita spermiyning bitta tuxum hujayra bilan qo‘shilishi
В) ikkita diploid hujayralarning qo‘shilishi
С) bir spermiyning tuxum va ikkinchi spermiyning markaziy hujayra bilan qo‘shilishi
D) bitta spermiyning tuxum va ikkita spermiyning markaziy hujayra bilan qo‘shilishi
2. Dengiz karami dengiz likopchasidan farq qilib…
а) tayyor organik birikmalar bilan oziqlanadi
b) yorug‘lik ta’sirida anorganik birikmalardan organik birikmalarni hosil qiladi
v) xlorofillga ega
g) asosiy – assimliatsion to‘qimaga ega
d) hosil qiluvchi to‘qimaga ega
А) b, g, d
В) а, v, g
С) b, v, g
D) g, d, a
3. Biopolimerlarga mansub organik birikmalarni aniqlang.
1) oqsil 2) lipid 3) polisaxarid 4) ATF 5) nuklein kislota 6) yog‘ kislota
А) 1, 3, 5
В) 2, 4, 6
С) 1, 2, 5
D) 3, 4, 5
4. Ildizga xos xususiyatlarni aniqlang.
а) barg hosil qilmaydi
b) karbonat angidridning yutilishini va kislorodning ajralishini ta`minlaydi
v) fotosintezni amalga oshiradi
g) o‘simlikni tuproqqa biriktrib turadi
d) suv va mineral moddalarni shimadi
е) nafas olishda ishtirok etadi
А) а, g, d
В) а, v, d
С) v, g, d
D) v, d, е
5. Qo‘ng‘irboshning ildiz tizimini tashkil etuvchi ildiz turlarini aniqlang:
А) qo‘shimcha
B) faqat yon ildizlar
С) asosiy
D) ildizpoya
6. Olma qanday kurtakda hosil bo‘ladi?
А) vegetativ
В) generativ
С) qo‘shimcha
D) vegetativ va generativ
7. Qaysi jarayon o‘simlikning suv bug‘latishiga bog‘liq emas:
А) o‘simlikning qizb ketishdan himoyalanishi
В) o‘simlikda suv harakati
С) o‘simlikda mineral tuzlar harakati
D) o‘simlikda organik moddalar harakati
8. Piyozbosh – bu?
А) ildizpoya
B) ildizmeva
С) ho‘l meva
D) novda
9. To‘garak chuvalchanglardan farq qilib halqasimon chuvalchanglarda… rivojlangan:
А) hazm sistemasi;
В) ayirish sistemasi;
С) qon aylanish;
D) nerv sistemasi.
10. Hashorotlarning qanotlari tananing qaysi bo‘limida joylashgan?
А) ko‘krak va qorin
В) ko‘krak
С) bosh ko‘krak va qorin
D) bosh ko‘krak.
11. To‘rt kamerali yurakka ega hayvonni aniqlang.
А) salamandra
В) alligator
С) dengiz toshbaqasi
D) gekkon
12. Qon aylanish sistemasining murakkablashib borishi bo‘yicha ketma – ket joylashtirilgan hayvonlar
qatorini aniqlang.
А) baqa – tovushqon – gavial – dengiz tulkisi;
В) skat – triton – alligator – tovushqon;
С) akula – gavial– baqa– tovushqon;
D) alligator– akula– baqa– ko‘rshapalak.
13. Prokariot organizmni aniqlang.
А) yashil evglena.
В) nitella
С) laminariya
D) ossilatoriya.
14. Halqasimon DNKga ega organizmni aniqlang.
А) qo‘zidumba;
В) gommoz qo‘zg‘atuvchisi;
С) leyshmaniya qo‘zg‘atuvchisi;
D) parpi.
15. Mitoxondriyaning funksiyasini aniqlang.
ТЕЛЕГРАМДА ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ХОДИМЛАРИ КАНАЛИ https://t.me/Xalq_talimi_xodimlari
А) organik moddalarni oksidlash
В) uglevodlarni sintezlash
С) organik moddalarni zahiralash
D) kraxmal va glikogenni parchalash.
16. Fotosintez jarayonida kislorod qaysi moddadan ajraladi?
А) ATF
В) glyukoza
С) suv
D) karbonat angidrid.
17. Hazm qilish jarayonida oqsillar qaysi moddalarga parchalanadi?
А) glitserin;
В) yog‘ kislota;
С) monosaxarid;
D) aminokislota.
18. O‘simliklarni ularga xos meva turlari bilan juftlang.
А. Rezavor
1) Kartoshka
B. Yong‘oq
2) Loviya
C. Qo‘zoq
3) Pomidor
D. Dukkak
4) Bodom
5) Akatsiya
6) Qurttana
19. O‘simliklarni ularga xos barg turlari bilan juftlang.
А. Oddiy barg.
1) no‘xat
B. Murakkab barg.
2) g‘o‘za
3) sebarga
4) qoqio‘t
5) yantoq
20. O‘simliklarni ularga xos to‘pgul turlari bilan juftlang.
А. Soyabon.
1) Nastarin
B. Shingil.
2) Kungaboqar
C. Savatcha.
3) Qashqarbeda
4) Ukrop
5) Kartoshkagul
21. Ko‘zning qismlari orqali yorug‘lik qanday ketma – ketlikda o‘tadi?
1) to‘rparda
4) shishasimon tana
2) gavhar
5) ko‘z ichi suyuqligi
3) shoxparda
6) qorachiq
22. To‘g‘ri fikrlarni aniqlang.
1. Odamda epiteliy to‘qimasi himoya, hazm qilish va gumoral boshqarishda ishtirok etadi.
2. IV qon guruhli odamlar qonida agglyutinigen A va agglyutinin beta bo‘ladi.
3. Tobulg‘i, olma, xolmon, olgining gullari murakkab gulqo‘rg‘onli.
4. Shartli refleksni yuzaga chiqaradigan shartli signal haddan tashqari kuchli bo‘lsa shartli so‘nish
tormozlanishi sodir bo‘ladi.
5. Zamburug‘larning hujayra qobig‘I polisaxariddan iborat.
23. O‘simlik bo‘limlari va ularga xos xususiyatlarni juftlang.
Xususiyatlar
O‘simlik bo‘limlari
А) to‘qima va organlar rivojlanmagan
1. Yo‘sinlar
В) gametofiti mustaqil organizm
2. Qirqquloqlar
С) sporofiti gametofitda hosil bo‘ladi
3. Suvo‘tlar
D) tugunchadan meva hosil qiladi
4. Ochiq urug‘lilar
Е) urug‘lanishi suv bilan bog‘liq bo‘lmagan
5. Yopiq urug‘lilar
gullamaydigan o‘simlik
24. To‘g‘ri fikrlarni aniqlang va tegishli raqamlarni ketma – ket yozing. Suvda hamda quruqlikda
yashovchilarning quruqlikda yashashga moslanishi …. mavjudligi bilan bo‘g‘liq?
1) oldingi va orqa oyoqlar
3) doimiy tana harorati
5) nog‘ora parda
2) tashqi urug‘lanish
4) o‘pkalar
6) aralash qon
25. To‘g‘ri fikrlarni aniqlang va tegishli raqamlarni ketma – ket yozing.
1) Bakteriyalar bir hujayrali eukariot organizmlardir.
2) Bakteriyalar shakliga ko‘ra kokklar, batsillalar, spirillalar, vibrionlarga bo‘linadi.
3) Barcha bakteriyalar parazit hayot kechiradi.
ТЕЛЕГРАМДА ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ХОДИМЛАРИ КАНАЛИ https://t.me/Xalq_talimi_xodimlari
4) Bakteriyalar jinssiz ikkiga bo‘linib ko‘payadi.
5) Bakteriyalar odamlarda sil, qoqshol, quturish kabi kasalliklarni qo‘zg‘atadi.
Name:
Description:

Calculate the price
Make an order in advance and get the best price
Pages (550 words)
$0.00
*Price with a welcome 15% discount applied.
Pro tip: If you want to save more money and pay the lowest price, you need to set a more extended deadline.
We know how difficult it is to be a student these days. That's why our prices are one of the most affordable on the market, and there are no hidden fees.

Instead, we offer bonuses, discounts, and free services to make your experience outstanding.
How it works
Receive a 100% original paper that will pass Turnitin from a top essay writing service
step 1
Upload your instructions
Fill out the order form and provide paper details. You can even attach screenshots or add additional instructions later. If something is not clear or missing, the writer will contact you for clarification.
Pro service tips
How to get the most out of your experience with StudyAcademia.com
One writer throughout the entire course
If you like the writer, you can hire them again. Just copy & paste their ID on the order form ("Preferred Writer's ID" field). This way, your vocabulary will be uniform, and the writer will be aware of your needs.
The same paper from different writers
You can order essay or any other work from two different writers to choose the best one or give another version to a friend. This can be done through the add-on "Same paper from another writer."
Copy of sources used by the writer
Our college essay writers work with ScienceDirect and other databases. They can send you articles or materials used in PDF or through screenshots. Just tick the "Copy of sources" field on the order form.
Testimonials
See why 20k+ students have chosen us as their sole writing assistance provider
Check out the latest reviews and opinions submitted by real customers worldwide and make an informed decision.
11,595
Customer reviews in total
96%
Current satisfaction rate
3 pages
Average paper length
37%
Customers referred by a friend
OUR GIFT TO YOU
15% OFF your first order
Use a coupon FIRST15 and enjoy expert help with any task at the most affordable price.
Claim my 15% OFF Order in Chat