Filipino part 1 www teachpinas com

LET Reviewer for General Education:
Filipino Part 1
1. Sinabi ni Carlos P. Romulo sa isa niyang akda, “Ang
Pilipino ay may dugong maharlika.” Ano ang
kahulugan nito?
a. Ang Pilipino ay nanggaling sa malayang lahi
b. Ang Pilipino ay sadyang mabuti ang budhi.
c. Ang Pilipino ay galing sa mayamang lahi
d. Ang Pilipino ay madaling maipagbili
2. Alin sa mga sumusunod ang pinakatamang
pangungusap?
a. Ang mga kabataan sa lansangan ay naglalaro at
nagtatakbuhan sa lansangan.
b. Ang kabataan ay naglalaro kung maliwanag ang
buwan at nagtatakbuhan sa lansangan.
c. Ang mga kabataan ay naglalaro at nagtatakbuhan
sa lansangan kung maliwanag ang gabi.
d. Ang mga kabataan kung maliwanag ang buwan ay
nagtatakbuhan sa lansangan at naglalaro.
3. Piliin ang gawi ng pagsasalita: Kasiyahan ko nang
makitang kayo’y nagmamahalan.
a. Pangarap
b. Pagkontrol ng kilos
c. Pagkuha ng impormasyon
d. Pagbabahagi ng damdamin
4. Ang kaugnayan ng pagkakapatay kina Burgos,
Gomez at Zamora sa panitikang Pilipino ay
a. Nanatiling masigla ang diwang Pilipino
b. Nakagising sa damdaming makabayan ng mga
Pilipino
c. Natutong lumabag sa batas at lumaban sa may
kapangyarihan ang mga Pilipino
d. Naimpluwensyahan ang diwang alipin ng mga
Pilipino
5. Laging UMUUKILKIL sa isipan ng ama ang nasirang
pangako ng anak.
a. Sumasagi
b. Gumugulo
c. Bumubuhay
d. Sumasapi
6. Ang Kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng Pilipinas
ay gulong-gulo kapag may giyera sa ibang bansa. Ano
ang unang ginagampanan ng ambassador ng bansa?
a. Bilangin ang mga nasugatan at nasawi
b. Alamin ang mga tirahan ng mga Pilipino sa bayang
iyon.
c. Ipunin ang mga maykaya at ipalipad pauwi.
d. Bayaang magsipag-uwian sa sariling sikap ang
bawat isa
7. Ano ang pokus ng pandiwa sa pahayag na “Bumili
ng bagong sasakyan si Angelo”?
a. Pokus sa direksyon
b. Pokus sa kagamitan
c. Pokus sa sanhi
d. Pokus sa aktor
8. Kabaliwan at paglulustay ang inyong ginagawa
taon-taon. Higit na marami ang maralitang
nangangailangan ng salapi at dunong. Ang nagsasalita
ay
a. Kuripot
b. Matipid
c. Maramot
d. Praktikal
9. Nasa anong kaganapan ng pandiwa ang
pangungusap?
Naglaro ng basketball sa Rizal Stadium ang koponan
ng aming pamantasan.
a. Sanhi
b. Tagaganap
c. Kagamitan
d. Ganapan
10, Sa aling salita magkakaroon ng saglit na paghinto
kung pinagpipilitang si Rose ang nakabasag ng
pinggan?
Hindi si Rose ang nakabasag ng pinggan.
a. Rose
b. Hindi
c. Nakabasag
d. Pinggan
11. Anong tayutay ang tinutukoy sa pahayag.
Durog ang katawang bumagsak sa semento si Miguel.
a. Pagtutulad
b. Pagbibigay katauhan
c. Pagmamalabis
d. Pagwawangis
12. Sino ang pinagkalooban ng karangalan bilang
“Unang Tunay na Makata” noong 1708?
a. Jose dela Cruz
b. Felipe de Jesus
c. Francisco Balagtas
d. Jose Corazon de Jesus
13. “Magtatrabaho ako at ikaw ay mag-aaral upang
makatapos ka ng pag-aaral.” Anong uri ng
pangungusap ito?
a. Payak
b. Tambalan
c. Hugnayan
d. Langkapan
14. Mag-aalas-singko na _____ umaga _____ magising
siya.
a. ng – ng
Download more LET Reviewers visit: www.teachpinas.com
b. nang – nang
c. ng – nang
d. nang – kapag
c. Panghalip
d. Pagmamalaki
15. Ang butong tinangay ng aso, walang pagsalang
nalawayan ito. Ang kaisipang ito ay tumutukoy sa
katotohanan ng ______.
a. Pagnanakaw
b. Pagtatanan
c. Pagpapakasal
d. Pakikipagkaibigan
16. Anong uri ng pagbigkas ang salitang
“dambuhala”?
a. Malumi
b. Mabilis
c. Maragsa
d. Malumay
17. Ang katawagan sa pangngalan, pang-abay, panguri at pandiwa ay?
a. Palabuuan
b. Pangkayarian
c. Pangnilalaman
d. Palaugnayan
23. Walang tubig kahapon. Ito ay pangungusap na:
a. May paksa
b. Walang pandiwa
c. May panaguri
d. Walang paksa
24. Ipinagmamalaki mo siya, BAHAG naman pala ang
kanyang BUNTOT. Ang ibig sabihin ng salitang may
malaking titik ay:
a. Kuripot
b. Traydor
c. Duwag
d. Mahiyain
25. Sabihin ang gawi ng pananalitang ito: “Bawal
tumawid, may namatay na dito!”
a. Pananakot
b. Pagtukoy
c. Babala
d. Paalala
18. Ang panukalang inihain niya ay lubhang malalim
at mahirap arukin.
a. Abutin
b. Unawain
c. Sukatin
d. Tanggalin
26. Pinakamahalagang nobelang Pilipino sa
maraming taon na nalimbag noong 1906 at
tumalakay nang masinsinan sa paksang puhunan
laban paggawa at sa sosyalismo ang _____.
a. Luha ng Buwaya
b. Banaag at Sikat
c. Ibong Mandaragit
d. Pangginggera
19. Ang wikang Filipino ay hawig sa mga wika sa
Asya. Alin dito ang pinagmulan ng wikang Filipino?
a. Bahasa
c. Nihonggo
d. Mandarin
d. Malayo-Polinesyo
27. Ayon kay Balagtas, “ang laki sa layaw, karaniwa’y
hubad” kaya ang mga bata ay
a. jeproks
b. nag-aartista
c. nakapagtatapos sa pag-aaral
d. hindi sumusunod sa magulang
20. Ano ang katumbas ng “Dekalogo” ni Apolinario
Mabini na nagsasaad ng aral sa Filipino?
a. Mosaic Law
d. Code of Ethics ni Kalantiaw
c. New Society ni Pres. Marcos
d. Code of Citizenship ni Pres. Quezon
28. Noong taong 1962, ano ang pagbabago sa
paglimbag ng diploma at sertipiko ng pagtatapos?
a. Pinahihintutan ang pribadong paaralan na
maglimbag sa wikang Ingles
b. Nilimbag sa Tagalog ang diploma sa di-Tagalog na
bayan
c. Nilimbag sa Filipino ang diploma ngunit may Ingles
d. Nalimbag sa Filipino ang diploma
21. Siya ay hinirang na taga-sensus ng bahay-bahay.
Ano ang kanyang nalikom?
a. Ang bilang ng tao sa bahay
b. Ang kayamanan ng may-bahay
c. Ang datos tungkol sa mga bata sa bawat bahay
d. Ang datos tungkol sa mga naninirahan sa bawat
bahay
22. Kami ang kabataang siyang magiging pag-asa ng
bayan. Paano ginamit ang salitang may salungguhit?
a. Pagtukoy
b. Pagpuri
29. Ang gintong panahon ng mga manunulat noong
panahon ng Amerikano ay batid sa uring
a. Sanaysay
b. Nobela
c. Panulaan
d. Maikling kwento
30. Alin sa mga sumusunod ang may wastong gamit
ng tinig ng pandiwa?
a. Ang hinog na papaya na kinuha sa puno ni Marie.
Download more LET Reviewers visit: www.teachpinas.com
b. Kinuha ni Marie ang hinog na papaya sa puno.
c. Kinuha sa puno ang hinog na papaya ni Marie.
d. Papayang hinog ang kinuha sa puno ni Marie.
Download more LET Reviewers visit: www.teachpinas.com
Answers:
1. A
2. C
3. D
4. B
5. B
6. B
7. D
8. D
9. D
10. B
11. C
12. B
13. D
14. C
15. B
16. A
17. C
18. B
19. D
20. A
21. D
22. A
23. D
24. C
25. C
26. B
27. D
28. D
29. D
30. B
Download more LET Reviewers visit: www.teachpinas.com

Calculate the price
Make an order in advance and get the best price
Pages (550 words)
$0.00
*Price with a welcome 15% discount applied.
Pro tip: If you want to save more money and pay the lowest price, you need to set a more extended deadline.
We know how difficult it is to be a student these days. That's why our prices are one of the most affordable on the market, and there are no hidden fees.

Instead, we offer bonuses, discounts, and free services to make your experience outstanding.
How it works
Receive a 100% original paper that will pass Turnitin from a top essay writing service
step 1
Upload your instructions
Fill out the order form and provide paper details. You can even attach screenshots or add additional instructions later. If something is not clear or missing, the writer will contact you for clarification.
Pro service tips
How to get the most out of your experience with StudyAcademia.com
One writer throughout the entire course
If you like the writer, you can hire them again. Just copy & paste their ID on the order form ("Preferred Writer's ID" field). This way, your vocabulary will be uniform, and the writer will be aware of your needs.
The same paper from different writers
You can order essay or any other work from two different writers to choose the best one or give another version to a friend. This can be done through the add-on "Same paper from another writer."
Copy of sources used by the writer
Our college essay writers work with ScienceDirect and other databases. They can send you articles or materials used in PDF or through screenshots. Just tick the "Copy of sources" field on the order form.
Testimonials
See why 20k+ students have chosen us as their sole writing assistance provider
Check out the latest reviews and opinions submitted by real customers worldwide and make an informed decision.
11,595
Customer reviews in total
96%
Current satisfaction rate
3 pages
Average paper length
37%
Customers referred by a friend
OUR GIFT TO YOU
15% OFF your first order
Use a coupon FIRST15 and enjoy expert help with any task at the most affordable price.
Claim my 15% OFF Order in Chat