Fransuz tili fanini o’qitishda axborot texnologiyalari

Qiyinchilik
darajasi
Fanlar
bloki
Fan
Test topshirig’i
2
3
To’g’ri javob
Muqobil javob
Fanni o’qitishda Axborot texnalogiyalari
Elеktrоn darslik nima?
*Ma’lum vоsitalar
Darsliklarning
yordamida yaratilgan
kоmpyutеr
elеktrоn shakldagi
хоtirasi
darsliklar
Darslarda kompyuterlar o’yinlari *Jismoniy va aqliy
Kompyuterni
foydali taraflari nimalardan
rivojlanishdan
yaxshi
iborat?
o’rganishdan
Muqobil javob
Muqobil javob
Iхtiyoriy
elеktrоn
ma’lumоtlar
Qоg’оzga chоp
etilgan darslik
Vaqtni tez
o’tkazisdan
Har xil turda
o’yinlarni
tez
o’ynashdan
2
Qaysi javobda kompyuterlar
o’yinlari ko’rsatilgan?
*Klavtren va so’z
yasash
Klaviatura va
kompyuter
Puzila va so’z
qo’shish
Toi’g’ri javob
yo’q
*Power Point
Poin
Word
Potoshop
3
Dars daqdimotlari yaratish uchun
ishlatiladigan dasturni ko’rsating
*barchasi
animatsiyalar
matnlar
tovushlar
*Smartfon
Mobil Intеrnеt
iPhone
Mobil pochta
* Skaner
Grafyasagich,
printer
Planshet, nurli
pero
Skaner,
grafyasagich
2
Elеktrоn darslik asosini … tashkil
etadi
– inglizchadan tarjima qilinganda
“aqlli tеlеfon” ma’nosini anglatadi
Tasvirni EHM xotirasiga
raqamli kodlash asosida kirituvchi
qurilma
Dastlabki eng sodda suniy
hisoblash asbobi
* Abak
Logarifmik
lineyka
Neper
tayoqchalari
Birka
2
Elektron hisoblash mashinalari
davriga asos solgan EHM nomi
* ENIAK
EDSAK
2
1
3
EDSAK
EDSAK
3
2
Elektron hisoblash
mashinalarining ikkinchi avlodi
qaysi davrga to‘g‘ri keladi?
* 1950-1965 yillar
1960-1970
yillar
1942-1947
yillar
1945-1950 yillar
Mantiq qonunlari nima uchun
ishlatiladi
* Tasdiqni isbotlash
uchun.
Rostlik
jadvalini tuzish
uchun.
Masalalar
yechish uchun
Muloxazani
bo‘laklarga
ajratish uchun.
Matn muharrirlarining asosiy
vazifalari…
*Matn kiritish, uni
tahrirlash, chop etish,
saqlab qo‘yish
Kompyuter
ekranidagi
matnni
qog‘ozga chop
etish
Matn kiritish va Matn kiritish va
istagan nusxada istagan nusxada
chop etish
chop etish
Harakatlanuvchi tasvir … deb
ataladi.
Prezentatsiya slaydlarini yaratish
uchun Microsoft qaysi
programma vositasini tavsiya
etadi?
Informatika fani bevosita nima
bilan bog’liq?
*animatsiya
matn
tovush
*Microsoft Power Point
Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft
Access
*Elektr toki yordamida
ishlaydigan kompyuter
bilan
Bir nechta
qurulmalar
bilan
Kompyuter xonasida nimalar
mumkin emas?
*Monitorga qo’l va
boshqa narsalarni
tekkizish, himoya
qopqoqlarini ochish
1
3
1
1
3
Elektr toki
yordamida
ishlaydigan
qurulmalar
bilan
Xonadagi
O’quvchini
haroratni
kompyuterdan
o’rtacha 20-24 eng kamida 50daraja
60 sm narida
oralig’ida tutish o’tirishi
barchasi
Qarovsiz qolgan
ishlab turgan
kompyuter bilan
Oynalarni ochib
xonani
shamollatish
*Kompyuter va uning
qurulmalarini
elektr
manbaiga ruxsatsiz ulash
yoki o’chirish
Sanitariya – gigiena talablari
nima uchun kerak?
*Inson salomatligi uchun Monitorni
tozalash uchun
Kompyuterni
elektr
manbayiga
ulash uchun
Sanitariya – gigiena talablari
ko’ra kompyuter xonasida havo
harorati o’rtacha qancha daraja
bo’lishi kerak?
Sanitariya – gigiena talablari
ko’ra V-IX sinif o’quvchilarining
shahsiy kompyuter bilan ishlash
vaqti qancha minutni tashkil
qiladi?
Sanitariya – gigiena talablari
ko’ra V-IX sinif o’quvchilarining
shahsiy kompyuter bilan bir kun
davomida ishlash vaqti qancha
minutdan oshmasligi kerak?
Sanitariya – gigiena talablari
ko’ra o’quvchi kompyuterdan
qancha masofa uzoqlikda o’tirishi
kerak?
*20-24 oralig’ida
10-20 oralig’ida
0-24 oralig’ida
0-20 oralig’ida
*25-30 minutni
30-60 minutni
100-180
minutni
30-180 minutni
*180 minutdan
oshmasligi
60 minutdan
oshmasligi
25-30 minutdan 10-20 minutdan
oshmasligi
oshmasligi
*50-60 sm
60-100 sm
100-160 sm
2
2
1
3
3
2
Xonadagi
haroratni
o’rtacha 20-24
daraja
oralig’ida tutish
O’quvchini
kompyuterdan
eng kamida 5060 sm narida
o’tirishi
Qaysi javobda havsizlik texnikasi
qoidalari ko’rsatilgan?
Kompyuter
elektr manbayiga
ulanmagan
vaqtda tozalash
ishlarini
olib
boorish
Kompyuterni
o’chirish uchun
0-60 sm
1
Kompyuterning asosiy qisimlari
qaysilar?
Monitorning
nimalardan iborat?
3
vazifalari *Yozilayotgan harflar,
chizilayotgan
rasm,
ko’rilayotgan filim unda
namayon bo’ladi
Monitor,
sistema bloki,
sichqoncha
Vinchestor,
monitor,
klaviatura
Uning
Elektron sxema
yordamida
va qurulmalarni
kompyuterga
o’z ichiga oladi
turli ma’lumotlar
va buyruqlar
kiritiladi
Kompyuterning
barcha
qurulmalari
ishini boshqaradi
Klaviaturada nimalar bor va
uning vazifasi?
*Klaviaturada harf, son
va boshqa belgilar
yuzilgan, uning
yordamida kompyuterga
turli ma’lumot va
buyruqlar kiritiladi
Elektron sxema
va qurulmalarni
o’z ichiga oladi,
uning yordamida
kompyuterga
turli ma’lumot
va buyruqlar
kiritiladi
Klaviaturada
harf, son va
boshqa belgilar
yuzilgan,
kompyuterning
barcha
qurulmalari
ishini
boshqaradi
To’g’ri javob
yo’q
Sistema bloki qanday qurulma?
*Himoya g’ilofiga
o’ralgan elektron sxema
va qurulmalardan iborat
va kompyuterning
barcha qurulmalari ishini
boshqaradi
Himoya g’ilofiga
o’ralgan harf,
son va boshqa
belgilar
yuzilgan,
kompyuterning
barcha
qurulmalari
ishini boshqaradi
Himoya
g’ilofiga
o’ralgan harf,
son va boshqa
belgilar
yuzilgan, uning
yordamida
kompyuterga
turli ma’lumot
va buyruqlar
kiritiladi
Elektron sxema
va qurulmalarni
o’z ichiga oladi,
uning yordamida
kompyuterga
turli ma’lumot
va buyruqlar
kiritiladi
2
1
*Monitor, sistema bloki, Monitor, asosiy
klaviatura
plata, klaviatura
Protsessorning vazifasi nima?
*U kompyuterning
Uning
barcha qurulmalari ishini yordamida
boshqaradi
kompyuterga
turli
ma’lumotlar va
buyruqlar
kiritiladi
Yozilayotgan
harflar,
chizilayotgan
rasm,
ko’rilayotgan
filim
unda
namayon
bo’ladi
Ma’lumotlar kompyuterning
qaysi qurilmalarida saqlanadi?
*Monitorda
Protsessorda
Magnit va
kompakt
disklarda
Kompyuterning tashqi xotirasiga
nimalar kiradi?
*Vinchester, kompakt
disk va disketalar
Printer,
sichqoncha va
boshqa
qurilmalar
Protsessor,
asosiy plata
Sichqonchning vazifasi nima?
*Kompyuterni qulay
U
Ma’lumotlarni
usulda boshqaradi, ba’zi kompyuterning
qog’ozga chop
ishlarni osonlashtiradi
barcha
qilib chiqaradi
qurulmalari
ishini boshqaradi
Kompyuterni
ishga tushiradi
Printerning vazifasi nima?
*Ma’lumotlarni
qog’ozga chop qilib
chiqaradi
Kompyuterni
ishga tushiradi
Kompyuter nima asosida
ishlaydi?
*Elektor toki va inson
tomonidan berilgan
3
2
1
3
2
1
U
kompyuterning
barcha
qurulmalari
ishini
boshqaradi
Elektor toki va
monitor asosida
Kompyuterni
qulay usulda
boshqaradi,
ba’zi ishlarni
osonlashtiradi
Unga
kompyuterning
boshqa
qurulmalarini
ulash mumkin
Protsessor,
vinchester
Vinchester,
Printer,
kompakt disk sichqoncha va
buyruqlar asosida
Dastur deb nimaga aytiladi?
3
2
Komyuter uchun asosiy dastur *Operatsion sistema
qaysi javobda to’ri ko’rsatilgan?
Ma’lum bir
vazifani
bajarish uchun
kompyuter
qurulmalari
ketma-ketligi
CD ROM
Asosiy plata
Sichqoncha
yordamida
bajariladigan
amallar ketmaketligi
*Hotirada biror nom
bilan saqlab qo’yilgan
har qanday ma’lumot
Klaviatura
bilan
kiritiladigan
ma’lumotlar
Hotirada saqlab
qo’yilgan har
qanday
ma’lumot
Klaviatura bilan
kiritiladigan
ma’lumotlarni bir
joyga to’plash
Papka (katalog)deb nimaga
aytiladi?
*Fayllarni hotiraning
alohida nomlangan
qisimlarida saqlash
Hotirada
saqlab
qo’yilgan har
qanday
ma’lumot
Hotirada biror
nom bilan
saqlab
qo’yilgan har
qanday
ma’lumot
Klaviatura bilan
kiritiladigan
ma’lumotlar
Windows qanday ma’noni
anglatadi?
*Deraza, oyna ma’nosini
anglatadi
Papka
ma’nosini
anglatadi
Katalog
ma’nosini
anglatadi
Fayl ma’nosini
anglatadi
3
3
Ma’lum bir
vazifani
bajarish uchun
klaviaturada
bosiladigan
tugmachalar
ketma-ketligi
Vinchester
Fayl deb nimaga aytiladi?
3
1
*Ma’lum bir vazifani
bajarish uchun
kompyuterga beriladigan
buyruqlarning tartibli
ketma-ketligi
va
disketalar boshqa
asosida
qurilmalar
asosida
Windows XP operatsion sistemasi *Ish stoli paydo bo’ladi
ishga tushganda monitorda nima
aks etadi
Oynalar paydo Papkalar paydo Fayllar paydo
bo’ladi
bo’ladi
bo’ladi
Ish stoli nimalardan tashkil
topgan?
2
*Pusk, Masalalar paneli,
Mening kompyuterim
papkasi, Mening
xujjatlarim papkasi,
Savatcha, Fayl belgisi,
Yorliqlar
3
Ish stolida yangi papkani hosil *Kontekst-menyu, Hosil
qilish
ketma-ketligini
qaysi qilish (Создат), Papka
javobda to’g’ri ko’rsatilgan?
(Папка)
1
1
3
Pusk,
Masalalar
paneli, Mening
kompyuterim
papkasi,
Mening
xujjatlarim
papkasi,
Sichqoncha,
Fayl belgisi,
Yorliqlar
Hosil qilish
(Создат),
Kontekstmenyu, Papka
(Папка)
Printar,
Sichqoncha va
boshqa
qurilmalar
Fayl belgisi,
Yorliqlar,
Papkalar
Kontekstmenyu, Hosil
qilish (Создат),
Yangi papka
(Новая папка)
Hosil qilish
(Создат),
Kontekst-menyu,
Yangi papka
(Новая папка)
Klaviaturadagi
funksional *F1, F2, …, F11, F12
klavishlar qaysi javobda to’gri
ko’rsatilgan?
Home, PgUp,
End
Num, Caps,
Scroll
Esc, Tab, Caps
Lock
Klaviaturada harflarni kiritish
holatlarini o’zgartirishning
nechta usuli bor?
Klavishlar yordamida harflarni
kiritish holatlarini o’zgartirish
qaysi javobda to’gri ko’rsatilgan?
*Ikkita usuli
Bitta usuli
Uchta usuli
To’rtta usuli
*Alt (ba’zi hollarda Ctrl)
bilan Shift birgalikda
bosiladi
Alt (ba’zi
hollarda Caps
Lock) bilan
Tab birgalikda
bosiladi
Caps Lock
(ba’zi hollarda
Ctrl) bilan Shift
birgalikda
bosiladi
Shift (ba’zi
hollarda Ctrl)
bilan Alt
birgalikda
bosiladi
Bosh harflarni yoki raqamlarning
yuqorisidagi belgilarni yozish
qaysi klavishlar yordamida
amalgam oshiriladi?
Caps Lock klavishasi bosilganda
qanday vazifani bajaradi?
*Shift bilan birgalikda
mos klavishlar
“2011 yil” ga mos klavishlarni
Shift bilan birga bosilsa qanday
yozuv hosil bo’ladi?
*“@)!! YIL”
Tab klavishasi bosilganda qanday
vazifani bajaradi?
*Kursorni 7 ta belgidan
keyin o’tkazadi
Delete klavishasi bosilganda
qanday vazifani bajaradi?
*Kursordan o’ngdagi
belgini o’chiradi
3
Home klavishasi bosilganda
qanday vazifani bajaradi?
*Kursorni satr boshiga
o’tkazadi
3
End klavishasi bosilganda qanday *Kursorni satr oxiriga
vazifani bajaradi?
o’tkazadi
3
1
2
3
1
*Caps indektori yonadi
hamda klavishlar orqali
faqat bosh harflarni
yozish mumkin
Shift bilan
birgalikda
yordamchi
klavishlar
Caps indektori
yonadi hamda
klavishlar
orqali faqat
sonlarni yozish
mumkin
“@))^ YIL”
Caps Lock bilan Shift bilan
birgalikda mos birgalikda
klavishlar
funksional
klavishlar
Caps indektori Caps indektori
yonadi hamda
yonadi
hamda
klavishlar orqali klavishlar orqali
faqat belgilarni
faqat
kichik
yozish mumkin
harflarni yozish
mumkin
@))^ YIL
@)!! YIL
Kursorni 7 ta
belgidan
oldinga
o’tkazadi
Kursordan
chapdagi
belgini
o’chiradi
Kursorni 6 ta
belgidan keyin
o’tkazadi
Kursorni 5 ta
belgidan oldinga
o’tkazadi
Kursorni satr
oxiriga
o’tkazadi
Kursorni satr
boshiga
o’tkazadi
Kursorni yangi Kursorni oldingi
satrga o’tkazadi satrga o’tkazadi
Kursordan
Kursordan
o’ngdagi sonni chapdagi sonni
o’chiradi
o’chiradi
Kursorni yangi Kursorni oldingi
satrga o’tkazadi satrga o’tkazadi
3
3
Yordamchi klavishlar yordamida
qachon raqamlar va arifmetik
amal belgilarini kiritish mumkin?
Klaviatura trenajorining vazifasi
nimadan iborat?
*Num Lock indekatori Caps indektori
yongan holda
yongan holda
*Klaviaturadan
foydalanishni
qilishdan
Caps indektori
o’chgan holda
Num Lock
indekatori
o’chgan holda
Monitordan
Kompyuterdan Sichqonchadan
mashq foydalanishni
foydalanishni
foydalanishni
mashq qilishdan mashq qilishdan mashq qilishdan
Qaysi javobda klaviatura trenajori *Klavtren
ko’rsatilgan?
EXIT
Kompyuter
Kompyuterda kalkulyatorni ishga
tushirish tartibi?
*Пуск\Все
программы\Стандартн
ые\Калькулятор
Пуск\
Стандартные\
Все
программы\
Калькулятор
Все
Пуск\Все
программы\Ст программы\Кал
андартные\Кал ькулятор
ькулятор
1
Kalkulyator menyusi qaysi
javobda to’gri ko’rsatilgan?
*Tahrir, Ko’rinish,
Malumot
Fayl, Tahrir,
Malumot
Fayl, Tahrir,
Ko’rinish
Tahrir, Ko’rinish
3
Kalkulyatorda “sqrt”
vazifa bajaradi?
Berilgan sonni
o’chirish
Xotirani
tozalash
Berilgan sondan
foiz chiqarish
2
3
Paintning asosiy vazifasi nima?
*Shakillar, rasmlar
chizish, har xil
ranglardan foydalanish
Hisob – kitob
ishlarini olib
borish
Matnlar bilan
ishlash
Fayillarni
saqlash
Paint dasturi qanday ishga
tushiriladi
*Пуск\Все
программы\Стандартн
ые\Paint
Все
программы\Ст
андартные\
Paint
Пуск\Все
программы\
Paint
Paint qanday dastur?
*Grafik muharrir
Пуск\
Стандартные\
Все
программы\
Paint
Operatsion
Elektron jadval
Matn muharrir
1
3
2
qanday *Berilgan sondan ildiz
chiqarish
Trenajor
tizim
Paint dasturi qanday tashkil
etilgan?
Menyular satri,
Ishchi maydoni,
Rasm menyusi,
Uskunalar
paneli, Ranglar
majmui, Holat
satri
Geometrik
shakillarni
o’chirish uchun
uskunalar
panelidan
foydalaniladi
Sarlavha satri,
Ishchi maydoni,
Uskunalar
paneli, Ranglar
majmui, Holat
satri, Rasm
menyusi
Matematik
amallarni bajarish
uchun uskunalar
panelidan
foydalaniladi
Открыть,
Закрыть
Вид, Вставка
1
Paint dastunda rasmni saqlash *Сохранить, Сохранить Удалить,
usulli?
как…
Добавить
3
Kompyuterlar o’yinlari foydali
taraflari nimalardan iborat?
Kompyuterni
yaxshi
o’rganishdan
Vaqtni tez
o’tkazisdan
Har xil turda
o’yinlarni tez
o’ynashdan
1
Qaysi javobda kompyuterlar *Puzzle va so’z yasash
o’yinlari ko’rsatilgan?
Klaviatura va
kompyuter
Puzila va so’z
qo’shish
Kompyuter
Microsoft Word – bu:
*Matn prоtsеssоri
Grafik
muхarriri
Ma’lumоtlar
оmbоri
Elеktrоn jadval
Microsoft
Word
dasturi *dоkumеnt(хujjat)
yordamida yaratiladigan hujjatlar
qanday nоmlanadi
Dоk 1.va
хоkazо
Istalgan bеlgi Faqat
standart
va sоn bilan.
Maykrоsоft Оfis
taklif qilgan nоm
bilan
Microsoft
Microsoft
3
2
3
2
1
*Sarlavha satri,
Menyular satri, Ishchi
maydoni, Uskunalar
paneli, Ranglar majmui,
Holat satri
Paint dasturida uskunalar paneli *Paintda geometrik
nima uchun ishlatiladi?
shakillarni chizish va
tahrir qilish uchun
uskunalar panelidagi
piktogrammalardan
foydalaniladi
Microsoft Word dasturida yangi
*Jismoniy va aqliy
rivojlanishdan
*Dоkumеnt1. va хоkazо
Sarlavha satri,
Menyular satri,
Ishchi maydoni,
Uskunalar
paneli, Ranglar
majmui, Rasm
menyusi
Paintda matn
kiritish uchun
uskunalar
panelidagi
piktogrammalard
an foydalaniladi
Microsoft
3
2
1
2
hujjat yaratilganda, оdatda
avtоmatik ravishda dastur
tоmоnidan unga qanday nоm
bеriladi
Kоmpyutеr diskida yoki iхtiyoriy
aхbоrоt tashuvchida jоylashgan
«*.doc» kеngaytmali faylga
sichqоncha ko’rsatkichi bilan ikki
marta bоsilsa qanday jarayon
sоdir bo’ladi
Microsoft Word dasturini ishga
tushirish tartibi to’g’ri kеltirilgan
javоbni ko’rsating
*Microsoft Word
Microsoft
dasturi va tanlangan fayl Power Point
ishga tushadi
dasturi ishga
tushadi
Хеch qanday
Microsoft
ish bajarilmaydi Access dasturi
ishga tushadi
*Пуск – (все)
программы – (Microsoft
Office) – Microsoft
Word
Мой
компьютер–
Локалний диск
С–Microsoft
Оfis –Microsoft
Word – ОK
Пуск программы –
Microsoft Оfis
– ОK
Пуск –
стандартные ОK
Kompyuter tarmoqlari turlari
qaysilar?
*Laqal, mintaqaviy va
global
Laqal,
mintaqaviy va
dunyoviy
Laqal va
mintaqaviy
Laqal va global
Lоkal tarmоq nima?
*birоr bir tashkilоtdagi
kоmpyutеrlarning o`zarо
ma’lumоt almashish
maqsadida yagоna
tarmоqqa birlashishi
butun
dunyodagi
kоmpyutеrlarni
ng o`zarо
ma’lumоt
almashish
maqsadida
yagоna
tarmоqqa
birlashishi
bir-biridan
ancha uzоq
masоfada
jоylashgan
kоmpyutеrlarni
va lоkal
kоmpyutеr
tarmоqlarini
bоg’lоvchi
tarmоq
birоr davlatga
qarashli
kоmpyutеrlarnin
g o`zarо
ma’lumоt
almashish
maqsadida
yagоna tarmоqqa
birlashishi
Excel1
Word1
Access
Mintaqaviy tarmоq nima?
*bir-biridan ancha uzоq
masоfada jоylashgan
kоmpyutеrlarni va lоkal
kоmpyutеr tarmоqlarini
bоg’lоvchi tarmоq.
birоr yuridik
butun
shaхsga tеgishli dunyodagi
bo`lgan tarmоq. kоmpyutеrlarni
ng o`zarо
ma’lumоt
almashish
maqsadida
yagоna
tarmоqqa
birlashishi.
bir-biridan
kоmpyutеrlarni
ancha uzоq
ng bir хоnaga
masоfada
jоylashtirilishi
jоylashgan
kоmpyutеrlarni
va lоkal
kоmpyutеr
tarmоqlarini
bоg’lоvchi
tarmоq
birоr bir
tashkilоtdagi
kоmpyutеrlarnin
g o`zarо
ma’lumоt
almashish
maqsadida
yagоna tarmоqqa
birlashishi.
Glоbal tarmоq nima?
*butun
dunyodagi
kоmpyutеrlarning o`zarо
ma’lumоt
almashish
maqsadida
yagоna
tarmоqqa birlashishi
Signalni raqamli ko’rinishdan *Modulyator
analog ko’rinishga o’tkazuvchi
qurilma bu nima?
Server
Demodulyator
Modem
Signalni analog ko’rinishdan
raqamli ko’rinishga o’tkazuvchi
qurilma bu nima?
Mоdеm nima?
*Demodulyator
Modulyator
Server
Modem
*tеlеfоn tarmоg’i оrqali
bоshqa kоmpyutеrlar
bilan ma’lumоtlar
almashishni ta’minlaydi
ma’lumоtlarni
kоmpyutеrga
kiritishni
ma’lumоtlarni
qоg’оzga
chiqarishni
ta’minlaydi.
хоtiradagi
ma’lumоtlar
almashuvini
ta’minlaydi.
2
1
2
1
3
birоr bir
tashkilоtdagi
kоmpyutеrlarnin
g o`zarо
ma’lumоt
almashish
maqsadida
yagоna tarmоqqa
birlashishi
еngillashtiradi.
*ichki va tashqi
faqat ichki
faqat tashqi
2
Mоdеmning qanday turlarini
bilasiz?
yumshоq va
qattiq
2
Modem qurulmasi qachon
yaratilgan?
*1979 yil Nayes
kompaniyasi
1979 yil Nays
kompaniyasi
1969 yil Prido
kompaniyasi
1979 yil Prido
kompaniyasi
Sеrvеr nima?
*bоshqa kоmpyutеr yoki prоvaydеr turi
dasturlarga ayrim
хizmatlarni ko`rsatuvchi
dastur yoki kоmpyutеr
*XX asrning 70 yillarida XX asrning 70
AQSH
yillarida Evropa
hеch qanday
muhim vazifani
bajarmaydigan
kоmpyutеr
XX asrning 60
yillarida
Rossiya
talab
etilayotgan
axborotlarni
tezkorlik bilan
etkazib berish
1980 yil
birоr yuridik
shaхsga tеgishli
bo`lgan tarmоq.
1
2
ARPANet aloqa tarmogiga
qachon asos solingan?
Internetning axborot vazifasi bu – *Keltirilgan hamma
javoblar to’g’ri
elektron
pochtasi orqali
bevosita xabar
almashish
World Wide Web qachon
yaratilgan?
Internetga ulanish uchun nimalar
bo’lishi kerak?
*1989 yil
1985 yil
*aloqa kanali
dasturlar
ta’minoti
hohish
modem
Quyidagilardan qaysilari
Internetnig xizmat turlariga
kiradi?
Proxi nima?
*Teleko’rsatuv
Ma’lumotlarni
izlash xizmati
Axborot
Audio video
bilan ta’minlash
*bir necha
kompyuterning
internetga ulanishini
ta’minlovchi tizim
prоtоkоlni bir
turdagi
muhitdan
ikkinchi turdagi
muhitga
kоmpyutеrlar
o`rtasidagi
o`zarо
munоsabatni
aniqlab
birоr yuridik
shaхsga tеgishli
bo`lgan tarmоq.
3
1
2
2
2
XIX asrning 70
yillarida AQSH
axborotlarni
keng ommaga
e’lon qilishdir
1998 yil
o`tkazuvchi
tarmоq
qurilmasi
bеradigan
qоidalar
majmui
Mijоz nima?
*sеrvеr rеsurslaridan va
хizmatidan
fоydalanuvchi
kоmpyutеr yoki dastur.
intеrnеt
хizmatini
ko`rsatuvchi
tashkilоt
prоvaydеr turi
Shluz nima?
*prоtоkоlni bir turdagi
muhitdan ikkinchi
turdagi muhitga
o`tkazuvchi tarmоq
qurilmasi
kоmpyutеrlar
o`rtasidagi
o`zarо
munоsabatni
aniqlab
bеradigan
qоidalar
majmui
intеrnеt
хizmatini
ko`rsatuvchi
tashkilоt
Sayt dеganda nimani tushunasiz?
*Intеrnеtdagi bitta
nоmga ega bo`lgan
sahifani
POWER
POINT
taqdimоt
dasturida
tuzilgan fayl
WORD matn
muharririda
tuzilgan hujjatli
fayl
3
Ch qaysi davlat domeni ?
*Xitoy
Chexoslovakiya Rossiya
Fransiya
2
Gov qanday tashkilotlarning
tematik domeni ?
*davlat korxonalari
Tijorat
tashkilotlari
biznes
tarmoq magazin
2
Web hujjat bu … formatida
*HTML
RTF
Doc
PPT
1
2
1
kоmpyutеrlar
o`rtasidagi
o`zarо
munоsabatni
aniqlab
bеradigan
qоidalar majmui
birоr yuridik
shaхsga tеgishli
bo`lgan tarmоq.
Excel ishchi
kitоbida tuzilgan
fayl
tyyorlangan elektron hujjatdir.
1
O’zbekiston saytlarini ko’rsating
*Ziyonet.uz
mail.ru
yandex.ru
info.de
1
«Net» so`zining ma’nоsi nima?
*tarmоq
to`r
manzil
Hujjat
EXCELda noto`g`ri yozilgan
manzilni ko`rsating ?
Kоmpyutеrlarda ishlatiladigan
dasturlar shartli ravishda uch
guruhga bo’linadi. Bular qaysilar?
Kоmpyutеrlarda ishlatiladigan
amaliy dasturlar qanday
dasturlar?
*7D
B4
DC1
AB12
* tizimli, amaliy va
uskunaviy
tizimli, amaliy
va faylli
uskunaviy,
tizimli va faylli
kоmpyutеrni
bоshqarish va
tеkshirish
vazifalarini
bajaruvchi
dasturlar
fоydalanilayotga
n ma’lumоt
nusхalarini hоsil
qiluvchi
dasturlar
Kоmpyutеrni o’chirish tartibini
ko’rsating?
*Pusk→zavеrshеniе
rabоti→viklyuchit
kоmpyutеr
… – bu intеrnеtga ulanganda
axborot almashish qurilmasi.
lnformatika fani nimani
o’rganadi?
*Modem
amaliy,
uskunaviy va
faylli
kоmpyutеr
uchun yangi
dasturlar
tayyorlash va
tahrir qilishni
еngillashtiruvch
i dasturlar
Pusk→zavеrshе
niе
sеansa→viklyu
chit kоmpyutеr
Skaner
Pusk→zavеrshе
niе
rabоti→vklyuch
it kоmpyutеr
Monitor
Pusk→zavеrshеni
е
rabоti→pеrеzagru
zka
Printer
*informatsion
jarayonlarni qayta
ishlash qonunlari vа
usullarini
algoritmlami
ЕНМ da
bajarish
usullarini.
algoritmlarni
tuzish usullarini;
Printer1ning vazifasi
*Axborotlarni qog’ozga
chop etish
Magnit
disklariga
axborot yozish
mantiq
qonunlari vа
masalalarini
yechish
usullarini
Kompyuter
ekranidagi
tasvirni
qog`ozga
2
3
2
2
2
1
3
*fоydalanuvchiga aniq
bir sоhaga tеgishli
bo’lgan zarur ishlarni
bеvоsita
bajarishga imkоn
bеruvchi dasturlar
Perfokartalarga
axborot yozish
ko’chirish
=MIN(A1:A11) ma’nosi nima
*Ko’rsatilgan xonalar
ichida minimal sonini
aniqlaydi
=A1*25% ma’nosi nima
*A1 xonaning 25%
xisoblash
O’rta-maxsus kasb-qunar ta’lim
markazi vеb saytini ko’rsating?
=COS(A1) ma’nosi nima ?
*www.edu.uz
www.eduportal.
uz
*A1 xonaning kosinusini Shartga karab
A1 xonaning
aniqlash
mos xonalar
sinusini
sonini xisoblash aniqlash
www.markaz.uz
PhotoShop grafik muharri asosan
qanday maqsadlarda qo‘llaniladi?
* fototasvirlarni
taxrirlash va dizayn
uchun
kitoblarga
rasmlar
tayyorlash
loihalash
chizmalarini
hosil qilish
Sodda animatsiyalar joylashtitrish
imkonini beruvchi dastur berilgan
javobni aniqlang
Ma’lumotlar omborida
ma’lumotning eng kichik birligi
Ommaviy axborotlarni jo’natish
tizimi qanday nomlanadi?
Axborotni o’lchov birliklarining
o’sish tartibida to’g’ri
tartiblanganini toping
*MS PowerPoint
Bloknot
sodda rasmlar
hosil qilish va
multfilmlar
yaratish
MS Paint
*yozuv
yacheyka
fayl
maydon
*Twittеr
Mеyl Agеnt
Google Talk
Skayp
*bit, bayt, kilobayt,
megabayt, gigabayt,
terabayt, petabayt
bayt, megabayt,
kilobayt,
gigabayt,
petabayt,
bit, bayt,
gigabayt,
terabayt,
kilobayt
kilobayt,
gigabayt,
megabayt, bayt
2
2
3
2
1
3
2
1
3
Bugungi kun
xaqida
ma’lumotni
xonaga
chiqarish
A1 xonaga 25
qo’shib 1%
xisoblash
www.dtm.uz
Shartga qarab
Ko’rsatilgan
mos xonalar
xonalar ichida
sonini xisoblash maksimal sonini
aniqlaydi
A1 xonaga 25% A1 xonadan
qo’shish
25% ayirish
A1 xonaning
tangensini
aniklash
barchasi
terabayt
2
1
3
1
1
3
2
2
1
Milliy pochta xizmati to’g’ri
ko’rsatilgan qatorni toping?
*doda.uz
mail.com,
Respublikamizda “Elektron
raqamli imzo haqida”gi qonun
qachon qabul qilindi?
Faqat qidiruv tizimlari
ko‘rsatilgan javobni ko‘rsating
*2003 yil 11 dekabr
2002 yil 30 may 2002 yil 12
dekabr
*Google, Yahoo
Netscape
Navigator
Opera, Rambler Mosaic,
AdWiper
Paint grafik muharririda
PALITRA nima uchun
qo‘llaniladi?
*rang tanlash uchun
turli chiziqlar
chizish uchun
rasmning biror
qismini ajratib
olish uchun
BEYSIK tili
turli chiziqlar
chizish uchun
turli shakllar
chizish uchun
So‘zlar bilan
ifodalash
PASKAL tili
Filmlar va video ma’lumotlarning *barchasi
asosini … tashkil etadi
tovushlar
matnlar
Animatsiyalar
Harakatlanuvchi tasvir … deb
ataladi.
*animatsiya
barchasi
matn
tovush
Elektron jadvalda sonning
modulini hisoblash uchun qaysi
funksiyadan foydalaniladi?
*ABS
MIN
ACOS
SIN
Kompyuterni viruslardan qanday
himoya qilish mumkin?
*antivirus dasturlari
yordamida
Internetga
himoya qilib
bo‘lmaydi
ulanmaslik
orqali
Algoritmlarni ifodalashning
qanday usuli ko‘rgazmali
xisoblanadi
*Blok-sxema
barchasi to’g’ri
mail.ru,
sayt.uz
2004 yil 29 aprel
3
3
2
1
3
2
Katalog nomining kengaytmasi
bo’ladimi?
*Yo’q
Rasmlar bilan ishlashga
*MS Paint
mo‘ljallangan dastur berilgan
javobni aniqlang
Mamlakat, shaqar, va viloyatlar
*Mintaqaviy tarmoq
darajasida kompyutеrlarini o’zaro
boqlagan tarmoq qanday
nomlanadi?
Zarur bo’lsa
Ha
Doim emas
Bloknot
Windows
barchasi
Lokal tarmoq
Hamma
javoblar to’g’ri
Global tarmoq
«Informatsiya» so’zining lug’aviy
ma’nosini bilasizmi?
*Tushuntirish, tavsif1ash Darg’a, кеmа
boshqaruvchi
Ma’lumot
Qiymat
Respublikamizda
“Axborotlashtirish to‘g‘risida”gi
oxirgi qonun qachon qabul
qilingan?
Respublikamizda
“Axborotlashtirish
to‘g‘risida”gi oxirgi
qonun qachon qabul
qilingan?
*Tasvir
2002 yil 12
dekabr
2002 yil 30 may,
Fayl
Animatsiya
matn
web-saytlar
provayderlar
modemlar
-bu biror voqеa, xodisa yoki
jarayonlarni o’zida ifodalagan
rasm bo’laklari va ranglardan
iborat ma’lumotdir.
1993 yil 7 may,
1
Internetda ma’lumotlarni uzatish
standart qoidalari … deb ataladi
Nurli
SIMLI
Optik tolali
3
WiFi va Bluetooth tеxnologiyalari *Simsiz
qanday bog’lanish turiga kiradi?
Sayyohlar uchun mo’ljallangan
vеb saqifa ko’rsating?
http:
www.goldenpa
http:
www.tgpt.uz
http:
uzairways.com
2
*protokollar
* http: www.orexca.com
ges.uz
1
3
2
1
3
2
3
. Grafik muharrirning asosiy
vazivasi..?
*barcha javoblar to‘g‘ri
rasmlarni
saqlash
rasmlar chizish
va taxrirlash
rasmlarni
qog‘ozga chop
etish
Mobil tеlеfonning o’zida turib
intеrnеtga boqlanishda qanday
xizmatdan foydalanamiz?
Kompyutеrning asosiy vazifalari
nimalardan iborat
*GPRS
SMS
MMS
Bluetooth
*hamma javoblar to’g’ri. Axborotlar
ustida amallar
bajarish.
Axborotni
qabul qilish va
saqlash.
Axborotlarni
uzatish.
“Kompyuterlashtirish va
informatsion – kommunikatsion
texnologiyalarni qo‘llashni
yanada rivojlantirish” haqidagi
qaror qachon qabul qilingan?
*2002 yil 30 may
2003 yil 11
dekabr
1993 yil 7 may
2002 yil 12
dekabr
Wordda matndagi 2002 yil 12
dekabr yuritgich (kursor) dan
oldingi belgilarni o’chirish uchun
qaysi tugmani bosiladi?
*Backspace
Home
Delete
Ctrl+Delete
=СРЗНАЧ(A1:A11) ma’nosi
nima ?
*A1 va A11 gacha
xonalarni o’rta
arifmetigini xisoblash
A1 dan A11
A1 dan A11
A1 va A11
gacha xonalarni gacha xonalarni xonalarni qo’shib
o’rtachasini
qo’shib chiqish chiqish
xisoblash
Elektron jadvalda qaysi funksiya *MIN
belgilangan kataklar blokidagi
qiymatlar yig‘indisini hisoblaydi?
SIN
SUM
ABS
Prezentatsiya slaydlarini yaratish
uchun Microsoft qaysi
programma vositasini tavsiya
etadi?
Gipermatn bu …
*Microsoft Power Point
3
Ekranning ruxsat etilgan eng
kichik o’lchov birligi
2
3
Microsoft
Access
Microsoft Word
*Ajratilgan belgilarga
Kompyuterda
murojaat qilish mumkin terilgan matn.
bo’lgan
strukturlashtirilgan matn.
Katta shrift
bilan yozilgan
matn.
Juda katta matn.
*piksel
nuqta
ustun
qator
Qaysi qatorda elektron jadvalning *B6:F11
kataklar bloki to‘g‘ri belgilangan?
A12-D16
E12; G24
A21, D34
Axborot tizimiga matn kiritish
qanday vositalar yordamida
amalga oshiriladi?
Viruslarning qanday guruhlari
bor?
* klaviatura
mikrofon
mikrofon
monitor
*barchasi to’g’ri
boot- viruslar
tarmoq viruslar
fayl-viruslari
.Axborotning ijobiy tomoni:
*dunyoqarashni
kengaytirishga imkon
beradi
barchasi
to‘g‘ri qaror
qabul qilishga
imkon beradi
1
3
1
1
3
. =EСЛИ(A1=0; 100;500)
ma’nosi nima ?
*Shart bo’yicha yoki 100
yoki 500 raqamni
chiqarish
Microsoft
Exce
A1 xonaga
100 qo’shib
500 ayirish
yot unsurlarni
hayotimizga olib
kiradi
Shartga qarab
Shartga qarab
mos xonalar
mos xonalar
sonini xisoblash sonini xisoblash
Quyidagilardan qaysi biri virus?
*barchasi to’g’ri
replikator
cherv
troyan
* VISA, MasterCard
1
Xalqaro bank kartalarini
ko’rsating
VISA,
MasterCard,
UzKart
*KR
UK
KZ
UZ
2
Milliy domеn zonamiz qanday
nomlanadi?.
– bu bir soniyada aloqa muqiti
orqali uzatiladigan minglab
yaxlitlangan bitlar soni;
*Kbit/sеkund
Bit/sеkund
Mbit/sеkund
Gbit/sеkund
Intеrnеt-banking nima?
*Bankdagi qisob
raqamni Intеrnеt orqali
boshqarish imkoniyatini
bеradigan xizmat
Tovarlarni
sotish va xarid
qilishga
mo’ljallangan
vеb tеxnologiya
Elеktron
pullarni saqlash
uchun
mo’ljallangan
vosita
Mijozga tovar
(xizmat) qaqida
ma’lumot bеrish
*.transport vositalari
yordamida
barchasi
3
Axborot uzatish jarayonida aloqa
vositalarini ko‘rsating
*Telefon
kompyuter
dasturlari
yordamida
Globus
nutq yordamida
3
Axborotlarni uzatish vositalarini
aniqlang.
Kitob
Karnay
O’zbеkiston zonasida
opеratsiyalarni amalga oshirish
uchun UZSning Y-qamyondagi
ekvivalеntini ko’rsating.
*WMY
WMU
WMR
WMZ
Intеrnеt foydalanuvchisiga turli
intеraktiv xizmatlarni(pochta,
*portal
“Download”
“site”
“Upload”
3
3
1
3
3
VISA,
MasterCard,
GrinCard
VISA, VISA,
MasterCard,
GrinCard
izlash, yangiliklar, forumlar va
x.k)ko’rsatuvchi yirik vеb-sayt
qanday nomlanadi? “
2
Axborot texnologiyalari
vositalarini aniqlang.
*telefon, televizor,
magnitofon
qalam, daftar,
kitob,
kompyuter
qalam, daftar,
kitob,
kompyuter
ҳамма
жавоблар
тo’ғри
Axborot resurslariga … kiradi.
*Barchasi
ma’lumotlar
banklaridagi
hujjatlar
kutubxonalarda
gi hujjat
..arxivlardagi
hujjatlar
Axborotlarni uzatishning
usullarini aniqlang
*.Barchasi
pochta oraqli
aloqa tarmog‘i
orqal
transport
vositalari
yordamida
Axborot tashuvchi vositalarni
ko‘sating
*CD-disk
Karnay
CD-ROM
Soat
URL nima?
*foydalanuvchining
elektron pochta adresi
domen qurilmasi
Hayotda axborotni qanday
ko‘rinishdagi turlarini uchratish
mumkin?
*barchasi
internet
brauzersaytining adresi dasturining
nomi
matn, tasvir
audio va video
Matnlar bilan ishlashga
mo‘ljallangan dastur berilgan
javobni aniqlang
*MS Word
Bloknot
barchasi
WordPad
Axborotning kompyuterga xos
*bit
kilobayt
megabayt
3
1
3
1
3
2
3
animatsiya
eng kichik o‘lchov birligi …
hisoblanadi.
Web sahifaning biror qismiga
*multimedia
yoki boshqa Web-sahifaga
bog‘liqligini ko‘rsatuvchi ilova …
deb ataladi
bayt
modem
axborot
gipermatn
– bu tasvirlarni yirik qajmda
tasvirlash uchun mo’ljallangan
qurilma
*vidеoproеktor
monitor
tizimli blok
modem
Musiqalarni qidirishga
mo’ljallangan qidiruv tizimi
ko’rsating?
*“Tagoo” ,
“KtoTam”
“Truveo” ,
“Ebdb”
1
. Quyidagi Internet-serverlardan
qaysi biri qidiruv tizimi?
*barchasi
google.ru
rambler.ru
yahoo.com
ks5@bk.ru
ks6@mail.ru
inf@rambler.ru
3
Quyidagilardan qaysi biri elektron *barchasi
pochta?
Aniq,
tushunarli,
ishonchli
Maktab yoshigacha bo’lgan
foydalanuvchi bir kunda
kompyutеr bilan nеcha minut
ishlashi mumkin?
30-40
Uzluksiz,
cheksiz,
ma’lum
ma’noda
qimmatli
25-30
To‘g‘ri javob
keltirilmagan
2
Axborot asosan qanday
*To‘liq, ma’lum
xususiyatlarga ega bo‘lishi lozim? ma’noda qimmatli,
ishonchli
2
1
3
1
*15-20
20-25
4
27
35
2
Kompyuterda virus qanday paydo *barchasi to’g’ri
bo‘lishi mumkin?
egiluvchan
magnit diskdan
o‘tishi mumkin
Internetda
ishlaganda
o‘yin dasturini
ko‘chirganda
*ARPANet
GLOBALNet
SERVERNet
LOKALNet
1
Internetga asos bo’lgan tarmoq
nomi
. – bu pul birligiga
tеnglashtirilgan bеlgilar xamda
kupyura va tanga rolini
bajaruvchi juda katta son yoki
fayllardir.
*Elеktron karta
Elеktron muxr
Elеktron imzo
Elеktron pul
Elektron pochta web-saytlardan
… belgisi bilan farqlanadi
Foydalanuvchilarining soni
bo’yicha qozirda … ijtimoiy
tarmoqi 500 000 000
foydalanuvchisi bilan еtakchilik
qilmoqda.
*@
&
\\
Barchasi
*Facebook
Habbo Hotel
Twitter
Friendster
Kompyutеrning ish jarayonida
vujudga kеladigan axborotlarni
ekranda yoritishga xizmat
qiladigan qurilmaning nomi ….
dеyiladi.
*Monitor
modem
tizimli blok
Vidеoproеktor
3
2
2
1
2
. Elektron jadvalda B4:E12
kataklar bloki nechta katakni o‘z
ichiga oladi?
*36
1
3
2
2
Kompyutеrning kiritish
qurilmalariga nimalar kiradi?
*Hammasi
skaner
sichqoncha
klaviatura
Uzlukli axborotga qaysilar misol
bo‘ladi?
.”Respublika olimpiadasi”
jumlasida necha bayt axborot
borligini xisoblang
Har bir sahifasida 40 tadan satr va
xar bir satrda 50tadan belgi
bo‘lgan 18 saxifadan iborat
kitobda necha bayt axborot bor
Pozitsion sanoq sistemasi:
* Raqamlar, belgilar
Tovush, vaqt
Vaqt, raqamlar
Fazo, belgilar
*Sondagi raqamlar
qiymati turgan o‘rniga
bog‘liq bo‘lgan sanoq
sistemasi
O’zbekiston saytlarini ko’rsating
* 22 bayt
21 bayt
14 bayt
11 bayt
* 36000
3600
48000
4800
Sondagi
raqamlar
qiymati turgan
o‘rniga bog‘liq
bo‘lmagan
sanoq sistemasi
Rim
raqamlariga
asoslangan
sanoq sistemasi
Har qanday
sanoq sistemasi
*Uzedu.uz
mail.ru
yandex.ru
info.de
Internet Explorer bu-
*brauzer
xizmat
ko’satuvchi
dastur
opertsion tizim
Fayl
Monitor – bu:
* Компьютердаги
ахборотларни акс
эттирувчи экран
Bitta tarmoqqa
ulangan bir
nechta
terminallar
majmui
Axborotni
Klaviatura va
chiqarish uchun display
xizmat qiluvchi
mikrosxemalar
yig‘indisi
1
2
3
1
2
Printerning vazifasi:
*Axborotlarni qog‘ozga Kompyuter
Magnit
Perfokartalarga
chop etish
Trigger – bu:
2
2
1
2
1
3
*Ikkita turg’un xolatning Kompyuterda
birida (zaryadlangan
ishlangan
yoki zaryadlanmagan
natijani
holda)
turgan
EHM
kompyuter elementi
“tili”dan
inson
tushunadiga
n
ko’rinishga
keltiruvchi
qurilma
Protsessor va xotira o‘rtasida
* shina
axborot almashinuvini
ta’minlaydi:
Tasvirni EHM xotirasiga
* Skaner
raqamli kodlash asosida kirituvchi
qurilma
Dastlabki eng sodda suniy
* Abak
hisoblash asbobi
. Elektron hisoblash mashinalari
davriga asos solgan EHM nomi
Elektron hisoblash
mashinalarining ikkinchi avlodi
qaysi davrga to‘g‘ri keladi?
ekranidagi
tasvirni
qog‘ozga
ko‘chirish
slot
disklariga
axborot yozish
axborot yozish
O‘z kirishiga
Sonlarni
kirib kelayotgan qo’shish uchun
ma’lum bir
xizmat qiladigan
shakldagi signal qurilma
yoki
impulslarni
sanash uchun
mo’ljallangan
qurilma
registr
trigger
Grafyasagich,
printer
Planshet, nurli
pero
Skaner,
grafyasagich
Logarifmik
lineyka
Neper
tayoqchalari
Birka
* ENIAK
EDSAK
* 1950-1965 yillar
1960-1970
yillar
EDSAK
1942-1947
yillar
EDSAK
1945-1950 yillar
2
Mantiq qonunlari nima uchun
ishlatiladi
* Tasdiqni isbotlash
uchun.
Rostlik
jadvalini tuzish
uchun.
Masalalar
yechish uchun
Matn muharrirlarining asosiy
vazifalari…
*Matn kiritish, uni
tahrirlash, chop etish,
saqlab qo‘yish
Kompyuter
ekranidagi
matnni
qog‘ozga chop
etish
Matn kiritish va Matn kiritish va
istagan nusxada istagan nusxada
chop etish
chop etish
Matn muharririda “blok” nimani
anglatadi
*Matnning
foydalanuvchi
tomonidan belgilangan
biror qismi
Matnni
ximoyalash
vositasi
Matnning
o‘chirish uchun
ajratilgan qismi
Matnni saqlash
uchun magnit
diskida ajratilgan
maxsus joy
Quyidagi qatorlardan qaysi birida
faqat operatsion sistemalar
keltirilgan?
* MS-DOS, LINUX,
WINDOWS
WINDOWS,
MS WORD
MS WORD,
UNIX
CP/M,
INTERNET
“Axborotlashtirish to‘g‘risida”
so’nggi qonun qachon qabul
qilindi?
*2003-yil, 11dekabr
2002-yil, 30
may
2004 -yil, 29
aprel
1993-yil, 7 may
Fayl nima?
* ma’lum bir ma’lumоt
saqlanuvchi diskning
nоmlangan sоhasi.
Fayllar bilan ishlashda *.* bеlgisi
nimani bildiradi?
*diskdagi mavjud barcha diskdagi barcha
fayllar
katalоglar
2
1
1
2
2
2
katalоg nоmlari
haqidagi
ma’lumоtlarni
saqlоvchi disk
Muloxazani
bo‘laklarga
ajratish uchun.
faqat matnli
o’chirilgan
ma’lumоt nоmi ma’lumоtlarni
saqlоvchi jоy
faqat matnli
fayllar
Asоsiy va
qo’shimcha nоmi
bitta simvоldan
ibоrat fayllar
Name:
Description:

Calculate the price
Make an order in advance and get the best price
Pages (550 words)
$0.00
*Price with a welcome 15% discount applied.
Pro tip: If you want to save more money and pay the lowest price, you need to set a more extended deadline.
We know how difficult it is to be a student these days. That's why our prices are one of the most affordable on the market, and there are no hidden fees.

Instead, we offer bonuses, discounts, and free services to make your experience outstanding.
How it works
Receive a 100% original paper that will pass Turnitin from a top essay writing service
step 1
Upload your instructions
Fill out the order form and provide paper details. You can even attach screenshots or add additional instructions later. If something is not clear or missing, the writer will contact you for clarification.
Pro service tips
How to get the most out of your experience with StudyAcademia.com
One writer throughout the entire course
If you like the writer, you can hire them again. Just copy & paste their ID on the order form ("Preferred Writer's ID" field). This way, your vocabulary will be uniform, and the writer will be aware of your needs.
The same paper from different writers
You can order essay or any other work from two different writers to choose the best one or give another version to a friend. This can be done through the add-on "Same paper from another writer."
Copy of sources used by the writer
Our college essay writers work with ScienceDirect and other databases. They can send you articles or materials used in PDF or through screenshots. Just tick the "Copy of sources" field on the order form.
Testimonials
See why 20k+ students have chosen us as their sole writing assistance provider
Check out the latest reviews and opinions submitted by real customers worldwide and make an informed decision.
11,595
Customer reviews in total
96%
Current satisfaction rate
3 pages
Average paper length
37%
Customers referred by a friend
OUR GIFT TO YOU
15% OFF your first order
Use a coupon FIRST15 and enjoy expert help with any task at the most affordable price.
Claim my 15% OFF Order in Chat