Informatika fanini o’qitishda axborot texnologiyalari

Qiyinchilik
darajasi
Fan
Fanlar
bloki
Test topshirig’i
MOdulyator + DEModulyato = …?
To’g’ri javob
Muqobil javob
Fanni o’qitishda Axborot texnalogiyalari
*Modem
Modul
Muqobil javob
Muqobil javob
Kompyuter
Server
2
Internet bu – …?
*Dunyo bo’ylab joylashgan
va yagona tarmoqqa
birlashtirilgan minglab
kompyuter tarmoqlarining
majmuidir
Biror mintaqa
bo’ylab
joylashgan va
yagona tarmoqqa
birlashtirilgan
minglab
kompyuter
tarmoqlarining
majmuidir
Dunyo bo’ylab
joylashgan va
yagona tarmoqqa
birlashtirilgan
minglab
modemlarning
majmuidir
Biror mintaqa
bo’ylab joylashgan
va yagona
tarmoqqa
birlashtirilgan
minglab kompyuter
tarmoqlarining
majmuidir
Internetga ulanishning qanday yo’llari
bor?
*«Chaqiruv» yordamida
ulanish
t o’ g’ridan-t o’
g’ri ulanish
SLIP va PPP
yordamida ulanish
Keltirilgan hamma
javoblar to’g’ri
192. 168. 100. 08. yozuvi nimani
bildiradi?
Domenlar nechta harf bilan
ifodalanadi?
Prоvaydеr nima?
*Kompyuternini IP manzili
Url
FTR
Qaydnoma nomeri
*3
2
1
4
*intеrnеt хizmatini
ko`rsatuvchi tashkilоt
kоmpyutеrlar
o`rtasidagi o`zarо
munоsabatni
aniqlab bеradigan
qоidalar
alоqa kanali
kоmpyutеrlarga
tехnik хizmat
ko`rsatuvchi
tashkilоt
O’zbekiston saytlarini ko’rsating
*Uzedu.uz
mail.ru
yandex.ru
info.de
1
3
2
3
2
3
2
1
3
Internet Explorer bu-
*brauzer
xizmat
ko’satuvchi dastur
opertsion tizim
fayl
Elеktrоn manzilni bеlgilоvchi maхsus
bеlgini ko`rsating?
Jasur@inbox.uz elektron manzil
egasining nomi
*@
$
#
&
*Jasur
Inbox
Uz
barchasi
Elеktrоn darslik nima?
*Ma’lum vоsitalar
yordamida yaratilgan
elеktrоn shakldagi darsliklar
*Jismoniy va aqliy
rivojlanishdan
Darsliklarning
Iхtiyoriy elеktrоn
kоmpyutеr хоtirasi ma’lumоtlar
Qоg’оzga chоp
etilgan darslik
Kompyuterni
yaxshi
o’rganishdan
Vaqtni tez
o’tkazisdan
Har
xil
o’yinlarni
o’ynashdan
2
Darslarda kompyuterlar o’yinlari
foydali taraflari nimalardan iborat?
1
turda
tez
Qaysi javobda kompyuterlar o’yinlari
ko’rsatilgan?
*Klavtren va so’z yasash
Klaviatura va
kompyuter
Puzila va so’z
qo’shish
Toi’g’ri javob yo’q
3
*Power Point
Poin
Word
Potoshop
2
Dars daqdimotlari yaratish uchun
ishlatiladigan dasturni ko’rsating
Elеktrоn darslik asosini … tashkil etadi
*barchasi
animatsiyalar
matnlar
tovushlar
Harakatlanuvchi tasvir … deb ataladi.
*animatsiya
matn
tovush
barchasi
*Microsoft Power Point
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Access
1
Prezentatsiya slaydlarini yaratish uchun
Microsoft qaysi programma vositasini
tavsiya etadi?
Informatika fani bevosita nima bilan
bog’liq?
*Elektr toki yordamida
ishlaydigan kompyuter bilan
Bir nechta
qurulmalar bilan
Qarovsiz qolgan
ishlab turgan
kompyuter bilan
3
Kompyuter xonasida nimalar mumkin
emas?
*Monitorga qo’l va boshqa
narsalarni tekkizish, himoya
qopqoqlarini ochish
Xonadagi
haroratni o’rtacha
20-24 daraja
Elektr toki
yordamida
ishlaydigan
qurulmalar bilan
O’quvchini
kompyuterdan eng
kamida 50-60 sm
1
3
1
Oynalarni ochib
xonani shamollatish
oralig’ida tutish
Qaysi javobda havsizlik texnikasi
qoidalari ko’rsatilgan?
*Kompyuter
va
uning Xonadagi
qurulmalarini
elektr haroratni o’rtacha
manbaiga ruxsatsiz ulash 20-24
daraja
yoki o’chirish
oralig’ida tutish
O’quvchini
Kompyuter elektr
kompyuterdan eng manbayiga
kamida 50-60 sm ulanmagan vaqtda
narida o’tirishi
tozalash
ishlarini
olib boorish
Sanitariya – gigiena talablari nima
uchun kerak?
*Inson salomatligi uchun
Monitorni tozalash
uchun
Kompyuterni
elektr manbayiga
ulash uchun
Sanitariya – gigiena talablari ko’ra
kompyuter xonasida havo harorati
o’rtacha qancha daraja bo’lishi kerak?
*20-24 oralig’ida
10-20 oralig’ida
0-24 oralig’ida
0-20 oralig’ida
Sanitariya – gigiena talablari ko’ra VIX sinif o’quvchilarining shahsiy
kompyuter bilan ishlash vaqti qancha
minutni tashkil qiladi?
Sanitariya – gigiena talablari ko’ra VIX sinif o’quvchilarining shahsiy
kompyuter bilan bir kun davomida
ishlash vaqti qancha minutdan
oshmasligi kerak?
Sanitariya – gigiena talablari ko’ra
o’quvchi kompyuterdan qancha masofa
uzoqlikda o’tirishi kerak?
Kompyuterning asosiy qisimlari
qaysilar?
*25-30 minutni
30-60 minutni
100-180 minutni
30-180 minutni
*180 minutdan oshmasligi
60 minutdan
oshmasligi
25-30
minutdan 10-20 minutdan
oshmasligi
oshmasligi
*50-60 sm
60-100 sm
100-160 sm
0-60 sm
*Monitor, sistema bloki,
klaviatura
Monitor, asosiy
plata, klaviatura
Monitor, sistema
bloki, sichqoncha
Vinchestor,
monitor, klaviatura
Elektron sxema va
qurulmalarni o’z
ichiga oladi
Kompyuterning
barcha qurulmalari
ishini boshqaradi
2
2
1
3
3
2
1
Monitorning
iborat?
3
narida o’tirishi
vazifalari
nimalardan *Yozilayotgan
harflar, Uning yordamida
chizilayotgan
rasm, kompyuterga turli
ko’rilayotgan filim unda ma’lumotlar va
namayon bo’ladi
buyruqlar kiritiladi
Kompyuterni
o’chirish uchun
Klaviaturada nimalar bor va uning
vazifasi?
*Klaviaturada harf, son va
boshqa belgilar yuzilgan,
uning yordamida
kompyuterga turli ma’lumot
va buyruqlar kiritiladi
Elektron sxema va
qurulmalarni o’z
ichiga oladi, uning
yordamida
kompyuterga turli
ma’lumot va
buyruqlar kiritiladi
Klaviaturada harf, To’g’ri javob yo’q
son va boshqa
belgilar yuzilgan,
kompyuterning
barcha qurulmalari
ishini boshqaradi
Sistema bloki qanday qurulma?
*Himoya g’ilofiga o’ralgan
elektron sxema va
qurulmalardan iborat va
kompyuterning barcha
qurulmalari ishini boshqaradi
Himoya g’ilofiga
o’ralgan harf, son
va boshqa belgilar
yuzilgan,
kompyuterning
barcha qurulmalari
ishini boshqaradi
Himoya g’ilofiga
o’ralgan harf, son
va boshqa belgilar
yuzilgan, uning
yordamida
kompyuterga turli
ma’lumot va
buyruqlar kiritiladi
Elektron sxema va
qurulmalarni o’z
ichiga oladi, uning
yordamida
kompyuterga turli
ma’lumot va
buyruqlar kiritiladi
Protsessorning vazifasi nima?
*U kompyuterning barcha
Uning yordamida
qurulmalari ishini boshqaradi kompyuterga turli
ma’lumotlar
va
buyruqlar kiritiladi
Yozilayotgan
harflar,
chizilayotgan
rasm,
ko’rilayotgan filim
unda
namayon
bo’ladi
Unga
kompyuterning
boshqa
qurulmalarini ulash
mumkin
Ma’lumotlar kompyuterning qaysi
qurilmalarida saqlanadi?
*Monitorda
Protsessorda
2
Magnit va
kompakt disklarda
1
Kompyuterning tashqi xotirasiga nimalar *Vinchester, kompakt disk
kiradi?
va disketalar
Printer, sichqoncha
va boshqa
qurilmalar
Protsessor, asosiy
plata
Sichqonchning vazifasi nima?
*Kompyuterni qulay usulda
boshqaradi, ba’zi ishlarni
osonlashtiradi
U kompyuterning
barcha qurulmalari
ishini boshqaradi
Ma’lumotlarni
Kompyuterni ishga
qog’ozga chop qilib tushiradi
chiqaradi
Printerning vazifasi nima?
*Ma’lumotlarni qog’ozga
chop qilib chiqaradi
2
1
3
3
2
U kompyuterning Kompyuterni
barcha qurulmalari qulay usulda
Protsessor,
vinchester
Kompyuterni ishga
tushiradi
*Elektor toki va inson
tomonidan berilgan
buyruqlar asosida
Elektor toki va
monitor asosida
Vinchester,
Printer, sichqoncha
kompakt disk va va boshqa
disketalar asosida qurilmalar asosida
Dastur deb nimaga aytiladi?
*Ma’lum bir vazifani
bajarish uchun kompyuterga
beriladigan buyruqlarning
tartibli ketma-ketligi
Ma’lum bir
vazifani bajarish
uchun
klaviaturada
bosiladigan
tugmachalar
ketma-ketligi
Vinchester
Ma’lum bir
vazifani bajarish
uchun kompyuter
qurulmalari
ketma-ketligi
3
Komyuter uchun asosiy dastur qaysi *Operatsion sistema
javobda to’ri ko’rsatilgan?
2
CD ROM
Asosiy plata
Klaviatura bilan
kiritiladigan
ma’lumotlarni bir
joyga to’plash
Klaviatura bilan
kiritiladigan
ma’lumotlar
*Hotirada biror nom bilan
saqlab qo’yilgan har qanday
ma’lumot
Klaviatura bilan
kiritiladigan
ma’lumotlar
Hotirada saqlab
qo’yilgan har
qanday ma’lumot
Papka (katalog)deb nimaga aytiladi?
*Fayllarni hotiraning
alohida nomlangan
qisimlarida saqlash
Hotirada saqlab
qo’yilgan har
qanday ma’lumot
Hotirada biror
nom bilan saqlab
qo’yilgan har
qanday ma’lumot
Windows qanday ma’noni anglatadi?
*Deraza, oyna ma’nosini
anglatadi
Papka ma’nosini
anglatadi
Katalog ma’nosini Fayl ma’nosini
anglatadi
anglatadi
Windows XP operatsion sistemasi *Ish stoli paydo bo’ladi
ishga tushganda monitorda nima aks
etadi
Oynalar paydo
bo’ladi
Papkalar paydo
bo’ladi
Ish stoli nimalardan tashkil topgan?
Pusk, Masalalar
paneli, Mening
kompyuterim
Printar,
Fayl belgisi,
Sichqoncha va
Yorliqlar, Papkalar
boshqa qurilmalar
3
3
Sichqoncha
yordamida
bajariladigan
amallar ketmaketligi
Fayl deb nimaga aytiladi?
3
1
boshqaradi, ba’zi
ishlarni
osonlashtiradi
Kompyuter nima asosida ishlaydi?
1
2
ishini boshqaradi
*Pusk, Masalalar paneli,
Mening kompyuterim
papkasi, Mening xujjatlarim
Fayllar paydo
bo’ladi
papkasi, Savatcha, Fayl
belgisi, Yorliqlar
3
Ish stolida yangi papkani hosil qilish *Kontekst-menyu, Hosil
ketma-ketligini qaysi javobda to’g’ri qilish (Создат), Papka
ko’rsatilgan?
(Папка)
1
Klaviaturadagi funksional klavishlar *F1, F2, …, F11, F12
qaysi javobda to’gri ko’rsatilgan?
1
3
3
1
Klaviaturada harflarni kiritish
holatlarini o’zgartirishning nechta
usuli bor?
Klavishlar yordamida harflarni kiritish
holatlarini o’zgartirish qaysi javobda
to’gri ko’rsatilgan?
*Ikkita usuli
Bosh harflarni yoki raqamlarning
yuqorisidagi belgilarni yozish qaysi
klavishlar yordamida amalgam
oshiriladi?
Caps Lock klavishasi bosilganda
qanday vazifani bajaradi?
*Shift bilan birgalikda mos
klavishlar
*Alt (ba’zi hollarda Ctrl)
bilan Shift birgalikda
bosiladi
*Caps indektori yonadi
hamda klavishlar orqali faqat
bosh harflarni yozish
mumkin
papkasi, Mening
xujjatlarim
papkasi,
Sichqoncha, Fayl
belgisi, Yorliqlar
Hosil qilish
(Создат),
Kontekst-menyu,
Papka (Папка)
Home, PgUp,
End
Bitta usuli
Alt (ba’zi
hollarda Caps
Lock) bilan Tab
birgalikda
bosiladi
Shift bilan
birgalikda
yordamchi
klavishlar
Caps indektori
yonadi hamda
klavishlar orqali
faqat sonlarni
yozish mumkin
Kontekst-menyu,
Hosil qilish
(Создат), Yangi
papka (Новая
папка)
Hosil qilish
(Создат), Kontekstmenyu, Yangi papka
(Новая папка)
Num, Caps, Scroll
Esc, Tab, Caps
Lock
Uchta usuli
To’rtta usuli
Caps Lock (ba’zi
hollarda Ctrl)
bilan Shift
birgalikda bosiladi
Shift (ba’zi hollarda
Ctrl) bilan Alt
birgalikda bosiladi
Caps Lock bilan
birgalikda mos
klavishlar
Shift bilan
birgalikda
funksional
klavishlar
Caps
indektori
yonadi
hamda
klavishlar
orqali
faqat
kichik
harflarni
yozish
mumkin
Caps indektori
yonadi hamda
klavishlar orqali
faqat belgilarni
yozish mumkin
*“@)!! YIL”
2
“2011 yil” ga mos klavishlarni Shift
bilan birga bosilsa qanday yozuv hosil
bo’ladi?
3
Tab klavishasi bosilganda qanday
vazifani bajaradi?
*Kursorni 7 ta belgidan
keyin o’tkazadi
Delete klavishasi bosilganda qanday
vazifani bajaradi?
*Kursordan o’ngdagi belgini
o’chiradi
Kursordan
chapdagi belgini
o’chiradi
Kursordan
o’ngdagi
o’chiradi
3
Home klavishasi bosilganda qanday
vazifani bajaradi?
*Kursorni satr boshiga
o’tkazadi
Kursorni satr
oxiriga o’tkazadi
Kursorni yangi
satrga o’tkazadi
Kursorni oldingi
satrga o’tkazadi
3
End klavishasi bosilganda qanday
vazifani bajaradi?
*Kursorni satr oxiriga
o’tkazadi
Kursorni satr
boshiga o’tkazadi
Kursorni yangi
satrga o’tkazadi
Kursorni oldingi
satrga o’tkazadi
Yordamchi klavishlar yordamida
qachon raqamlar va arifmetik amal
belgilarini kiritish mumkin?
Klaviatura trenajorining vazifasi
nimadan iborat?
*Num
Lock
yongan holda
Caps indektori
o’chgan holda
Kompyuterdan
foydalanishni
mashq qilishdan
Num Lock
indekatori o’chgan
holda
Sichqonchadan
foydalanishni
mashq qilishdan
EXIT
Kompyuter
Trenajor
1
3
3
2
3
1
Qaysi javobda
ko’rsatilgan?
klaviatura
*Klaviaturadan
foydalanishni
qilishdan
“@))^ YIL”
Kursorni 7 ta
belgidan oldinga
o’tkazadi
indekatori Caps indektori
yongan holda
Monitordan
mashq foydalanishni
mashq qilishdan
trenajori *Klavtren
@))^ YIL
@)!! YIL
Kursorni 6 ta
belgidan keyin
o’tkazadi
Kursorni 5 ta
belgidan oldinga
o’tkazadi
Kursordan chapdagi
sonni sonni o’chiradi
Kompyuterda kalkulyatorni ishga
tushirish tartibi?
*Пуск\Все
программы\Стандартные\К
алькулятор
Пуск\
Стандартные\Все
программы\
Калькулятор
Все
программы\Стан
дартные\Калькул
ятор
Пуск\Все
программы\Кальк
улятор
Kalkulyator menyusi qaysi javobda
to’gri ko’rsatilgan?
*Tahrir, Ko’rinish, Malumot
Fayl, Tahrir,
Malumot
Fayl, Tahrir,
Ko’rinish
Tahrir, Ko’rinish
3
Kalkulyatorda “sqrt” qanday vazifa *Berilgan sondan ildiz
bajaradi?
chiqarish
Berilgan sonni
o’chirish
Xotirani tozalash
Berilgan sondan
foiz chiqarish
Paintning asosiy vazifasi nima?
*Shakillar, rasmlar chizish,
har xil ranglardan
foydalanish
Hisob – kitob
ishlarini olib
borish
Matnlar bilan
ishlash
Fayillarni saqlash
Paint dasturi qanday ishga tushiriladi
*Пуск\Все
программы\Стандартные\P
aint
Пуск\
Стандартные\Все
программы\ Paint
Все
программы\Стан
дартные\ Paint
Пуск\Все
программы\ Paint
Paint qanday dastur?
*Grafik muharrir
Operatsion tizim
Elektron jadval
Matn muharrir
Paint dasturi qanday tashkil etilgan?
*Sarlavha satri, Menyular
satri, Ishchi maydoni,
Uskunalar paneli, Ranglar
majmui, Holat satri
1
3
2
3
2
1
Paint dasturida uskunalar paneli nima *Paintda geometrik
uchun ishlatiladi?
shakillarni chizish va tahrir
qilish uchun uskunalar
panelidagi
piktogrammalardan
foydalaniladi
Paint dastunda rasmni saqlash usulli?
*Сохранить, Сохранить
как…
Sarlavha satri,
Menyular satri,
Ishchi maydoni,
Uskunalar paneli,
Ranglar majmui,
Rasm menyusi
Paintda matn
kiritish uchun
uskunalar
panelidagi
piktogrammalardan
foydalaniladi
Menyular satri,
Ishchi maydoni,
Rasm menyusi,
Uskunalar paneli,
Ranglar majmui,
Holat satri
Geometrik
shakillarni
o’chirish uchun
uskunalar
panelidan
foydalaniladi
Sarlavha satri,
Ishchi maydoni,
Uskunalar paneli,
Ranglar majmui,
Holat satri, Rasm
menyusi
Matematik amallarni
bajarish uchun
uskunalar panelidan
foydalaniladi
Удалить,
Добавить
Открыть,
Закрыть
Вид, Вставка
3
Kompyuterlar o’yinlari foydali taraflari
nimalardan iborat?
1
Qaysi javobda kompyuterlar o’yinlari *Puzzle va so’z yasash
ko’rsatilgan?
Klaviatura va
kompyuter
Puzila va so’z
qo’shish
Microsoft Word – bu:
*Matn prоtsеssоri
Grafik muхarriri
Microsoft Word dasturi yordamida *dоkumеnt(хujjat)
Dоk 1.va хоkazо
Ma’lumоtlar
Elеktrоn jadval
оmbоri
Istalgan bеlgi va Faqat
standart
3
2
*Jismoniy va aqliy
rivojlanishdan
Kompyuterni
yaxshi
o’rganishdan
Vaqtni tez
o’tkazisdan
Har xil turda
o’yinlarni tez
o’ynashdan
Kompyuter
yaratiladigan
nоmlanadi
1
3
2
1
hujjatlar
Maykrоsоft
Оfis
taklif qilgan nоm
bilan
Microsoft Access
Microsoft Word dasturida yangi hujjat
yaratilganda, оdatda avtоmatik ravishda
dastur tоmоnidan unga qanday nоm
bеriladi
Kоmpyutеr diskida yoki iхtiyoriy
aхbоrоt tashuvchida jоylashgan
«*.doc» kеngaytmali faylga sichqоncha
ko’rsatkichi bilan ikki marta bоsilsa
qanday jarayon sоdir bo’ladi
Microsoft Word dasturini ishga
tushirish tartibi to’g’ri kеltirilgan
javоbni ko’rsating
*Dоkumеnt1. va хоkazо
Microsoft Excel1
Microsoft Word1
*Microsoft Word dasturi va
tanlangan fayl ishga tushadi
Microsoft Power
Point dasturi ishga
tushadi
Хеch qanday ish
bajarilmaydi
Microsoft
dasturi
tushadi
*Пуск – (все) программы –
(Microsoft Office) –
Microsoft Word
Мой компьютер–
Локалний диск
С–Microsoft Оfis
–Microsoft Word
– ОK
Пуск программы –
Microsoft Оfis –
ОK
Пуск –
стандартные – ОK
Kompyuter tarmoqlari turlari qaysilar?
*Laqal, mintaqaviy va global
Laqal, mintaqaviy
va dunyoviy
Laqal va
mintaqaviy
Laqal va global
Lоkal tarmоq nima?
*birоr bir tashkilоtdagi
kоmpyutеrlarning o`zarо
ma’lumоt almashish
maqsadida yagоna tarmоqqa
birlashishi
butun dunyodagi
kоmpyutеrlarning
o`zarо ma’lumоt
almashish
maqsadida yagоna
tarmоqqa
birlashishi
bir-biridan ancha
uzоq masоfada
jоylashgan
kоmpyutеrlarni va
lоkal kоmpyutеr
tarmоqlarini
bоg’lоvchi tarmоq
Mintaqaviy tarmоq nima?
*bir-biridan ancha uzоq
masоfada jоylashgan
kоmpyutеrlarni va lоkal
kоmpyutеr tarmоqlarini
bоg’lоvchi tarmоq.
birоr yuridik
shaхsga tеgishli
bo`lgan tarmоq.
butun dunyodagi
kоmpyutеrlarning
o`zarо ma’lumоt
almashish
maqsadida yagоna
tarmоqqa
birlashishi.
birоr davlatga
qarashli
kоmpyutеrlarning
o`zarо ma’lumоt
almashish
maqsadida yagоna
tarmоqqa
birlashishi
birоr bir
tashkilоtdagi
kоmpyutеrlarning
o`zarо ma’lumоt
almashish
maqsadida yagоna
tarmоqqa
birlashishi.
2
2
sоn bilan.
qanday
Access
ishga
Glоbal tarmоq nima?
bir-biridan ancha
uzоq masоfada
jоylashgan
kоmpyutеrlarni va
lоkal kоmpyutеr
tarmоqlarini
bоg’lоvchi tarmоq
kоmpyutеrlarning
bir хоnaga
jоylashtirilishi
Signalni raqamli ko’rinishdan analog *Modulyator
ko’rinishga o’tkazuvchi qurilma bu
nima?
Server
Demodulyator
birоr bir
tashkilоtdagi
kоmpyutеrlarning
o`zarо ma’lumоt
almashish
maqsadida yagоna
tarmоqqa
birlashishi
Modem
Signalni analog ko’rinishdan raqamli
ko’rinishga o’tkazuvchi qurilma bu
nima?
Mоdеm nima?
*Demodulyator
Modulyator
Server
Modem
*tеlеfоn tarmоg’i оrqali
bоshqa kоmpyutеrlar bilan
ma’lumоtlar almashishni
ta’minlaydi
ma’lumоtlarni
kоmpyutеrga
kiritishni
еngillashtiradi.
ma’lumоtlarni
qоg’оzga
chiqarishni
ta’minlaydi.
хоtiradagi
ma’lumоtlar
almashuvini
ta’minlaydi.
Mоdеmning qanday turlarini bilasiz?
*ichki va tashqi
faqat ichki
faqat tashqi
yumshоq va qattiq
Modem qurulmasi qachon yaratilgan?
*1979 yil Nayes
kompaniyasi
1979 yil Nays
kompaniyasi
1969 yil Prido
kompaniyasi
1979 yil Prido
kompaniyasi
Sеrvеr nima?
*bоshqa kоmpyutеr yoki
prоvaydеr turi
dasturlarga ayrim хizmatlarni
ko`rsatuvchi dastur yoki
kоmpyutеr
*XX asrning 70 yillarida
XX asrning 70
AQSH
yillarida Evropa
hеch qanday
muhim vazifani
bajarmaydigan
kоmpyutеr
XX asrning 60
yillarida Rossiya
birоr yuridik
shaхsga tеgishli
bo`lgan tarmоq.
*Keltirilgan hamma javoblar
to’g’ri
talab etilayotgan
axborotlarni
tezkorlik bilan
etkazib berish
axborotlarni keng
ommaga e’lon
qilishdir
1
2
1
3
*butun
dunyodagi
kоmpyutеrlarning
o`zarо
ma’lumоt
almashish
maqsadida yagоna tarmоqqa
birlashishi
2
2
1
2
ARPANet aloqa tarmogiga qachon asos
solingan?
Internetning axborot vazifasi bu –
3
elektron pochtasi
orqali bevosita
xabar almashish
XIX asrning 70
yillarida AQSH
World Wide Web qachon yaratilgan?
*1989 yil
1985 yil
1980 yil
1998 yil
Internetga ulanish uchun nimalar
bo’lishi kerak?
Quyidagilardan qaysilari Internetnig
xizmat turlariga kiradi?
*aloqa kanali
dasturlar ta’minoti
hohish
modem
*Teleko’rsatuv
Ma’lumotlarni
izlash xizmati
Axborot
Audio video bilan
ta’minlash
Proxi nima?
*bir necha kompyuterning
internetga ulanishini
ta’minlovchi tizim
prоtоkоlni
bir
turdagi muhitdan
ikkinchi
turdagi
muhitga
o`tkazuvchi
tarmоq qurilmasi
kоmpyutеrlar
o`rtasidagi o`zarо
munоsabatni
aniqlab bеradigan
qоidalar majmui
birоr yuridik
shaхsga tеgishli
bo`lgan tarmоq.
Mijоz nima?
*sеrvеr rеsurslaridan va
хizmatidan fоydalanuvchi
kоmpyutеr yoki dastur.
intеrnеt хizmatini
ko`rsatuvchi
tashkilоt
prоvaydеr turi
Shluz nima?
*prоtоkоlni bir turdagi
muhitdan ikkinchi turdagi
muhitga o`tkazuvchi tarmоq
qurilmasi
kоmpyutеrlar
intеrnеt хizmatini
o`rtasidagi o`zarо ko`rsatuvchi
munоsabatni
tashkilоt
aniqlab bеradigan
qоidalar majmui
kоmpyutеrlar
o`rtasidagi o`zarо
munоsabatni
aniqlab bеradigan
qоidalar majmui
birоr yuridik
shaхsga tеgishli
bo`lgan tarmоq.
Sayt dеganda nimani tushunasiz?
*Intеrnеtdagi bitta nоmga
ega bo`lgan sahifani
POWER POINT
taqdimоt dasturida
tuzilgan fayl
3
Ch qaysi davlat domeni ?
*Xitoy
Chexoslovakiya
2
Gov qanday tashkilotlarning tematik
domeni ?
*davlat korxonalari
2
Web hujjat bu … formatida
tyyorlangan elektron hujjatdir.
*HTML
1
2
2
2
1
2
1
WORD matn
muharririda
tuzilgan hujjatli
fayl
Rossiya
Excel ishchi
kitоbida tuzilgan
fayl
Tijorat
tashkilotlari
biznes
tarmoq magazin
RTF
Doc
PPT
Fransiya
1
O’zbekiston saytlarini ko’rsating
*Ziyonet.uz
mail.ru
yandex.ru
info.de
1
«Net» so`zining ma’nоsi nima?
*tarmоq
to`r
manzil
hujjat
EXCELda noto`g`ri yozilgan manzilni
ko`rsating ?
Kоmpyutеrlarda ishlatiladigan dasturlar
shartli ravishda uch guruhga bo’linadi.
Bular qaysilar?
Kоmpyutеrlarda ishlatiladigan amaliy
dasturlar qanday dasturlar?
*7D
B4
DC1
AB12
* tizimli, amaliy va
uskunaviy
amaliy, uskunaviy
va faylli
tizimli, amaliy va
faylli
uskunaviy, tizimli
va faylli
*fоydalanuvchiga aniq bir
sоhaga tеgishli bo’lgan zarur
ishlarni bеvоsita
bajarishga imkоn bеruvchi
dasturlar
*Pusk→zavеrshеniе
rabоti→viklyuchit
kоmpyutеr
kоmpyutеrni
bоshqarish va
tеkshirish
vazifalarini
bajaruvchi
dasturlar
Pusk→zavеrshеniе
rabоti→vklyuchit
kоmpyutеr
fоydalanilayotgan
ma’lumоt
nusхalarini hоsil
qiluvchi
dasturlar
Kоmpyutеrni o’chirish tartibini
ko’rsating?
… – bu intеrnеtga ulanganda axborot
almashish qurilmasi.
lnformatika fani nimani o’rganadi?
*Modem
kоmpyutеr uchun
yangi dasturlar
tayyorlash va
tahrir qilishni
еngillashtiruvchi
dasturlar
Pusk→zavеrshеni
е
sеansa→viklyuchi
t kоmpyutеr
Skaner
Monitor
Printer
*informatsion jarayonlarni
qayta ishlash qonunlari vа
usullarini
*Axborotlarni qog’ozga chop
etish
algoritmlami
ЕНМ da bajarish
usullarini.
Magnit disklariga
axborot yozish
2
3
2
2
2
1
Printer1ning vazifasi
3
=MIN(A1:A11) ma’nosi nima
*Ko’rsatilgan xonalar ichida
minimal sonini aniqlaydi
– inglizchadan tarjima qilinganda “aqlli
tеlеfon” ma’nosini anglatadi
=A1*25% ma’nosi nima
*Smartfon
2
3
2
mantiq qonunlari
vа masalalarini
yechish usullarini
Kompyuter
ekranidagi tasvirni
qog`ozga
ko’chirish
Bugungi kun
Shartga qarab mos
xaqida ma’lumotni xonalar sonini
xonaga chiqarish
xisoblash
Mobil Intеrnеt
*A1 xonaning 25% xisoblash A1 xonaga 25
qo’shib 1%
xisoblash
Pusk→zavеrshеniе
rabоti→pеrеzagruzk
a
algoritmlarni tuzish
usullarini;
Perfokartalarga
axborot yozish
iPhone
Ko’rsatilgan
xonalar ichida
maksimal sonini
aniqlaydi
Mobil pochta
A1 xonaga 25%
qo’shish
A1 xonadan 25%
ayirish
O’rta-maxsus kasb-qunar ta’lim
markazi vеb saytini ko’rsating?
*www.edu.uz
www.dtm.uz
www.eduportal.uz
www.markaz.uz
=COS(A1) ma’nosi nima ?
*A1 xonaning kosinusini
aniqlash
A1 xonaning
sinusini aniqlash
A1 xonaning
tangensini aniklash
PhotoShop grafik muharri asosan
qanday maqsadlarda qo‘llaniladi?
* fototasvirlarni taxrirlash va
dizayn uchun
Shartga karab mos
xonalar sonini
xisoblash
kitoblarga rasmlar
tayyorlash
loihalash
chizmalarini hosil
qilish
*MS PowerPoint
Bloknot
*yozuv
yacheyka
fayl
maydon
*Twittеr
Mеyl Agеnt
Google Talk
Skayp
3
Sodda animatsiyalar joylashtitrish
imkonini beruvchi dastur berilgan
javobni aniqlang
Ma’lumotlar omborida ma’lumotning
eng kichik birligi
Ommaviy axborotlarni jo’natish tizimi
qanday nomlanadi?
Axborotni o’lchov birliklarining o’sish
tartibida to’g’ri tartiblanganini toping
sodda rasmlar
hosil qilish va
multfilmlar
yaratish
MS Paint
bayt, megabayt,
kilobayt, gigabayt,
petabayt, terabayt
mail.com,
bit, bayt, gigabayt,
terabayt, kilobayt
kilobayt, gigabayt,
megabayt, bayt
mail.ru,
sayt.uz
2
Milliy pochta xizmati to’g’ri
ko’rsatilgan qatorni toping?
*bit, bayt, kilobayt,
megabayt, gigabayt, terabayt,
petabayt
*doda.uz
Respublikamizda “Elektron raqamli
imzo haqida”gi qonun qachon qabul
qilindi?
Faqat qidiruv tizimlari ko‘rsatilgan
javobni ko‘rsating
*2003 yil 11 dekabr
2002 yil 30 may
2002 yil 12 dekabr
2004 yil 29 aprel
*Google, Yahoo
Netscape
Navigator
Opera, Rambler
Mosaic, AdWiper
Paint grafik muharririda PALITRA
nima uchun qo‘llaniladi?
*rang tanlash uchun
turli chiziqlar
chizish uchun
rasmning biror
qismini ajratib
olish uchun
BEYSIK tili
turli chiziqlar
chizish uchun
turli shakllar
chizish uchun
So‘zlar bilan
ifodalash
PASKAL tili
3
2

1
3
2
1
1
3
1
1
Algoritmlarni ifodalashning qanday
usuli ko‘rgazmali xisoblanadi
*Blok-sxema
barchasi
Filmlar va video ma’lumotlarning
asosini … tashkil etadi
*barchasi
tovushlar
matnlar
animatsiyalar
Harakatlanuvchi tasvir … deb ataladi.
*animatsiya
barchasi
matn
tovush
Elektron jadvalda sonning modulini
hisoblash uchun qaysi funksiyadan
foydalaniladi?
*ABS
MIN
ACOS
SIN
1
Kompyuterni viruslardan qanday
himoya qilish mumkin?
*antivirus dasturlari
yordamida
barchasi to’g’ri
Internetga himoya
qilib bo‘lmaydi
ulanmaslik orqali
Katalog nomining kengaytmasi
bo’ladimi?
*Yo’q
Zarur bo’lsa
Ha
Doim emas
3
3
Rasmlar bilan ishlashga mo‘ljallangan
dastur berilgan javobni aniqlang
*MS Paint
Bloknot
Windows
barchasi
Mamlakat, shaqar, va viloyatlar
darajasida kompyutеrlarini o’zaro
boqlagan tarmoq qanday nomlanadi?
*Mintaqaviy tarmoq
Lokal tarmoq
Hamma javoblar
to’g’ri
Global tarmoq
«Informatsiya» so’zining lug’aviy
ma’nosini bilasizmi?
*Tushuntirish, tavsif1ash
Darg’a, кеmа
boshqaruvchi
Ma’lumot
Qiymat
Respublikamizda “Axborotlashtirish
to‘g‘risida”gi oxirgi qonun qachon
qabul qilingan?
Respublikamizda
“Axborotlashtirish
to‘g‘risida”gi oxirgi qonun
qachon qabul qilingan?
*Tasvir
1993 yil 7 may,
2002 yil 12 dekabr
2002 yil 30 may,
Fayl
Animatsiya
matn
web-saytlar
provayderlar
modemlar
3
2
2
2
1
3
2
1
-bu biror voqеa, xodisa yoki
jarayonlarni o’zida ifodalagan rasm
bo’laklari va ranglardan iborat
ma’lumotdir.
Internetda ma’lumotlarni uzatish
standart qoidalari … deb ataladi
*protokollar
3
2
WiFi va Bluetooth tеxnologiyalari
qanday bog’lanish turiga kiradi?
*Simsiz
Nurli
SIMLI
Optik tolali
Sayyohlar uchun mo’ljallangan vеb
saqifa ko’rsating?
* http: www.orexca.com
http:
www.goldenpages
.uz
http: www.tgpt.uz
http:
uzairways.com
. Grafik muharrirning asosiy vazivasi..?
*barcha javoblar to‘g‘ri
rasmlarni saqlash
rasmlar chizish va
taxrirlash
rasmlarni qog‘ozga
chop etish
Mobil tеlеfonning o’zida turib
intеrnеtga boqlanishda qanday
xizmatdan foydalanamiz?
Kompyutеrning asosiy vazifalari
nimalardan iborat
*GPRS
SMS
MMS
Bluetooth
*hamma javoblar to’g’ri.
Axborotlar ustida
amallar bajarish.
Axborotni qabul
qilish va saqlash.
Axborotlarni
uzatish.
“Kompyuterlashtirish va informatsion – *2002 yil 30 may
kommunikatsion texnologiyalarni
qo‘llashni yanada rivojlantirish”
haqidagi qaror qachon qabul qilingan?
2003 yil 11 dekabr
1993 yil 7 may
2002 yil 12 dekabr
Wordda matndagi 2002 yil 12 dekabr
*Backspace
yuritgich (kursor) dan oldingi belgilarni
o’chirish uchun qaysi tugmani bosiladi?
Home
Delete
Ctrl+Delete
=СРЗНАЧ(A1:A11) ma’nosi nima ?
*A1 va A11 gacha xonalarni
o’rta arifmetigini xisoblash
A1 dan A11 gacha
xonalarni
o’rtachasini
xisoblash
A1 dan A11 gacha A1 va A11 xonalarni
xonalarni qo’shib qo’shib chiqish
chiqish
Elektron jadvalda qaysi funksiya
belgilangan kataklar blokidagi
qiymatlar yig‘indisini hisoblaydi?
*MIN
SIN
SUM
Prezentatsiya slaydlarini yaratish
*Microsoft Power Point
1
3
2
1
3
2
3
3
Microsoft Exce
Microsoft Access
ABS
Microsoft Word
uchun Microsoft qaysi programma
vositasini tavsiya etadi?
Gipermatn bu …
1
*Ajratilgan belgilarga
murojaat qilish mumkin
bo’lgan strukturlashtirilgan
matn.
Kompyuterda
terilgan matn.
Katta shrift bilan
yozilgan matn.
Juda katta matn.
3
Ekranning ruxsat etilgan eng kichik
o’lchov birligi
*piksel
nuqta
ustun
qator
Qaysi qatorda elektron jadvalning
kataklar bloki to‘g‘ri belgilangan?
*B6:F11
A12-D16
E12; G24
A21, D34
2
3
Axborot tizimiga matn kiritish qanday
vositalar yordamida amalga oshiriladi?
* klaviatura
mikrofon
mikrofon
monitor
Viruslarning qanday guruhlari bor?
*barchasi to’g’ri
boot- viruslar
tarmoq viruslar
fayl-viruslari
.Axborotning ijobiy tomoni:
*dunyoqarashni
kengaytirishga imkon beradi
barchasi
to‘g‘ri qaror qabul
qilishga imkon
beradi
1
1
3
A1 xonaga 100
qo’shib 500
ayirish
. =EСЛИ(A1=0; 100;500) ma’nosi
nima ?
*Shart bo’yicha yoki 100
yoki 500 raqamni chiqarish
Quyidagilardan qaysi biri virus?
*barchasi to’g’ri
replikator
Xalqaro bank kartalarini ko’rsating
* VISA, MasterCard
Milliy domеn zonamiz qanday
nomlanadi?.
*KR
VISA,
MasterCard,
UzKart
UK
yot unsurlarni
hayotimizga olib
kiradi
Shartga qarab mos
xonalar sonini
xisoblash
Shartga qarab mos
xonalar sonini
xisoblash
cherv
troyan
3
1
2
VISA, MasterCard, VISA, VISA,
GrinCard
MasterCard,
GrinCard
KZ
UZ
– bu bir soniyada aloqa muqiti orqali
*Kbit/sеkund
uzatiladigan minglab yaxlitlangan bitlar
soni;
Bit/sеkund
Mbit/sеkund
Gbit/sеkund
Intеrnеt-banking nima?
*Bankdagi qisob raqamni
Intеrnеt orqali boshqarish
imkoniyatini bеradigan
xizmat
Tovarlarni sotish
va xarid qilishga
mo’ljallangan vеb
tеxnologiya
Elеktron pullarni
saqlash uchun
mo’ljallangan
vosita
Mijozga tovar
(xizmat) qaqida
ma’lumot bеrish
*.transport vositalari
yordamida
barchasi
3
Axborot uzatish jarayonida aloqa
vositalarini ko‘rsating
*Telefon
kompyuter
dasturlari
yordamida
Globus
nutq yordamida
3
Axborotlarni uzatish vositalarini
aniqlang.
Kitob
Karnay
O’zbеkiston zonasida opеratsiyalarni
amalga oshirish uchun UZSning Yqamyondagi ekvivalеntini ko’rsating.
*WMY
WMU
WMR
WMZ
Intеrnеt foydalanuvchisiga turli
intеraktiv xizmatlarni(pochta, izlash,
yangiliklar, forumlar va
x.k)ko’rsatuvchi yirik vеb-sayt qanday
nomlanadi? “
*portal
“Download”
“site”
“Upload”
Axborot texnologiyalari vositalarini
aniqlang.
*telefon, televizor,
magnitofon
qalam, daftar,
kitob, kompyuter
qalam, daftar,
kitob, kompyuter
ҳамма жавоблар
тo’ғри
Axborot resurslariga … kiradi.
*Barchasi
ma’lumotlar
banklaridagi
hujjatlar
kutubxonalardagi
hujjat
..arxivlardagi
hujjatlar
Axborotlarni uzatishning usullarini
aniqlang
*.Barchasi
pochta oraqli
aloqa tarmog‘i
orqal
transport vositalari
yordamida
Axborot tashuvchi vositalarni ko‘sating
*CD-disk
Karnay
CD-ROM
Soat
3
1
3
3
2
3
1
3
URL nima?
*foydalanuvchining elektron
pochta adresi
internet saytining
adresi
brauzerdasturining nomi
domen qurilmasi
Hayotda axborotni qanday
ko‘rinishdagi turlarini uchratish
mumkin?
*barchasi
matn, tasvir
audio va video
animatsiya
*.MS Word
Bloknot
barchasi
WordPad
2
Matnlar bilan ishlashga mo‘ljallangan
dastur berilgan javobni aniqlang
Axborotning kompyuterga xos eng
kichik o‘lchov birligi … hisoblanadi.
*bit
kilobayt
megabayt
3
Web sahifaning biror qismiga yoki
boshqa Web-sahifaga bog‘liqligini
ko‘rsatuvchi ilova … deb ataladi
*multimedia
modem
axborot
gipermatn
*vidеoproеktor
monitor
tizimli blok
modem
1
– bu tasvirlarni yirik qajmda tasvirlash
uchun mo’ljallangan qurilma
Musiqalarni qidirishga mo’ljallangan
qidiruv tizimi ko’rsating?
*“Tagoo” ,
“KtoTam”
“Truveo” ,
“Ebdb”
3
1
. Quyidagi Internet-serverlardan qaysi
biri qidiruv tizimi?
*barchasi
google.ru
rambler.ru
yahoo.com
Quyidagilardan qaysi biri elektron
pochta?
*barchasi
ks5@bk.ru
ks6@mail.ru
inf@rambler.ru
3
Axborot asosan qanday xususiyatlarga
ega bo‘lishi lozim?
*To‘liq, ma’lum ma’noda
qimmatli, ishonchli
Aniq, tushunarli,
ishonchli
Uzluksiz, cheksiz,
ma’lum ma’noda
qimmatli
To‘g‘ri javob
keltirilmagan
Maktab yoshigacha bo’lgan
foydalanuvchi bir kunda kompyutеr
bilan nеcha minut ishlashi mumkin?
*15-20
30-40
25-30
20-25
1
3
2
2
1
bayt
. Elektron jadvalda B4:E12 kataklar
bloki nechta katakni o‘z ichiga oladi?
*36
4
27
35
3
*barchasi to’g’ri
2
Kompyuterda virus qanday paydo
bo‘lishi mumkin?
egiluvchan magnit
diskdan o‘tishi
mumkin
Internetda
ishlaganda
o‘yin dasturini
ko‘chirganda
Internetga asos bo’lgan tarmoq nomi
*ARPANet
GLOBALNet
SERVERNet
LOKALNet
. – bu pul birligiga tеnglashtirilgan
bеlgilar xamda kupyura va tanga rolini
bajaruvchi juda katta son yoki
fayllardir.
*Elеktron karta
Elеktron muxr
Elеktron imzo
Elеktron pul
Elektron pochta web-saytlardan …
*@
belgisi bilan farqlanadi
Foydalanuvchilarining soni bo’yicha
*Facebook
qozirda … ijtimoiy tarmoqi 500 000 000
foydalanuvchisi bilan еtakchilik
qilmoqda.
&
\\
Barchasi
Habbo Hotel
Twitter
Friendster
Kompyutеrning ish jarayonida vujudga
kеladigan axborotlarni ekranda
yoritishga xizmat qiladigan
qurilmaning nomi …. dеyiladi.
*Monitor
modem
tizimli blok
Vidеoproеktor
Kompyutеrning kiritish qurilmalariga
nimalar kiradi?
*Hammasi
skaner
sichqoncha
klaviatura
Uzlukli axborotga qaysilar misol
bo‘ladi?
.”Respublika olimpiadasi” jumlasida
necha bayt axborot borligini xisoblang
Har bir sahifasida 40 tadan satr va xar
bir satrda 50tadan belgi bo‘lgan 18
* Raqamlar, belgilar
Tovush, vaqt
Vaqt, raqamlar
Fazo, belgilar
1
2
2
1
2
1
3
2
2
* 22 bayt
21 bayt
14 bayt
11 bayt
* 36000
3600
48000
4800
saxifadan iborat kitobda necha bayt
axborot bor
Pozitsion sanoq sistemasi:
*Sondagi raqamlar qiymati
turgan o‘rniga bog‘liq
bo‘lgan sanoq sistemasi
Sondagi raqamlar Rim raqamlariga
qiymati turgan
asoslangan sanoq
o‘rniga bog‘liq
sistemasi
bo‘lmagan sanoq
sistemasi
Har qanday sanoq
sistemasi
O’zbekiston saytlarini ko’rsating
*Uzedu.uz
mail.ru
yandex.ru
info.de
Internet Explorer bu-
*brauzer
xizmat
ko’satuvchi dastur
opertsion tizim
fayl
Monitor – bu:
* Компьютердаги
ахборотларни акс
эттирувчи экран
Bitta tarmoqqa
ulangan bir nechta
terminallar
majmui
Axborotni
chiqarish uchun
xizmat qiluvchi
mikrosxemalar
yig‘indisi
Klaviatura va
display
Printerning vazifasi:
*Axborotlarni qog‘ozga
chop etish
Kompyuter
ekranidagi tasvirni
qog‘ozga
ko‘chirish
Magnit disklariga Perfokartalarga
axborot yozish
axborot yozish
Trigger – bu:
*Ikkita turg’un xolatning Kompyuterda
birida (zaryadlangan yoki
ishlangan
zaryadlanmagan holda)
natijani EHM
turgan
kompyuter
“tili”dan inson
elementi
tushunadigan
ko’rinishga
keltiruvchi
qurilma
Protsessor va xotira o‘rtasida axborot
almashinuvini ta’minlaydi:
* shina
1
2
3
1
2
2
2
slot
O‘z kirishiga kirib
Sonlarni qo’shish
kelayotgan ma’lum uchun xizmat
bir shakldagi
qiladigan qurilma
signal yoki
impulslarni sanash
uchun
mo’ljallangan
qurilma
registr
trigger
1
Tasvirni EHM xotirasiga raqamli
kodlash asosida kirituvchi qurilma
* Skaner
Grafyasagich,
printer
Planshet, nurli
pero
2
Dastlabki eng sodda suniy hisoblash
asbobi
* Abak
Logarifmik
lineyka
Neper tayoqchalari Birka
. Elektron hisoblash mashinalari
davriga asos solgan EHM nomi
Elektron hisoblash mashinalarining
ikkinchi avlodi qaysi davrga to‘g‘ri
keladi?
* ENIAK
EDSAK
* 1950-1965 yillar
1960-1970 yillar
1942-1947 yillar
1945-1950 yillar
Mantiq qonunlari nima uchun
ishlatiladi
* Tasdiqni isbotlash uchun.
Rostlik jadvalini
tuzish uchun.
Masalalar yechish
uchun
Muloxazani
bo‘laklarga ajratish
uchun.
Matn muharrirlarining asosiy
vazifalari…
*Matn kiritish, uni
tahrirlash, chop etish, saqlab
qo‘yish
Kompyuter
ekranidagi matnni
qog‘ozga chop
etish
Matn kiritish va
istagan nusxada
chop etish
Matn kiritish va
istagan nusxada
chop etish
Matn muharririda “blok” nimani
anglatadi
*Matnning foydalanuvchi
tomonidan belgilangan biror
qismi
Matnni
ximoyalash
vositasi
Matnning
o‘chirish uchun
ajratilgan qismi
Matnni saqlash
uchun magnit
diskida ajratilgan
maxsus joy
Quyidagi qatorlardan qaysi birida faqat
operatsion sistemalar keltirilgan?
* MS-DOS, LINUX,
WINDOWS
WINDOWS, MS
WORD
MS WORD,
UNIX
CP/M, INTERNET
1
*2003-yil, 11dekabr
2002-yil, 30 may
2004 -yil, 29 aprel
1993-yil, 7 may
2
“Axborotlashtirish to‘g‘risida” so’nggi
qonun qachon qabul qilindi?
Fayl nima?
* ma’lum bir ma’lumоt
saqlanuvchi diskning
nоmlangan sоhasi.
katalоg nоmlari
haqidagi
ma’lumоtlarni
saqlоvchi disk
faqat matnli
ma’lumоt nоmi
o’chirilgan
ma’lumоtlarni
saqlоvchi jоy
Fayllar bilan ishlashda *.* bеlgisi
nimani bildiradi?
*diskdagi mavjud barcha
fayllar
diskdagi barcha
faqat matnli
Asоsiy va
qo’shimcha nоmi
1
3
2
2
1
2
2
EDSAK
Skaner,
grafyasagich
EDSAK
katalоglar
fayllar
bitta simvоldan
ibоrat fayllar
Name:
Description:

Calculate the price
Make an order in advance and get the best price
Pages (550 words)
$0.00
*Price with a welcome 15% discount applied.
Pro tip: If you want to save more money and pay the lowest price, you need to set a more extended deadline.
We know how difficult it is to be a student these days. That's why our prices are one of the most affordable on the market, and there are no hidden fees.

Instead, we offer bonuses, discounts, and free services to make your experience outstanding.
How it works
Receive a 100% original paper that will pass Turnitin from a top essay writing service
step 1
Upload your instructions
Fill out the order form and provide paper details. You can even attach screenshots or add additional instructions later. If something is not clear or missing, the writer will contact you for clarification.
Pro service tips
How to get the most out of your experience with StudyAcademia.com
One writer throughout the entire course
If you like the writer, you can hire them again. Just copy & paste their ID on the order form ("Preferred Writer's ID" field). This way, your vocabulary will be uniform, and the writer will be aware of your needs.
The same paper from different writers
You can order essay or any other work from two different writers to choose the best one or give another version to a friend. This can be done through the add-on "Same paper from another writer."
Copy of sources used by the writer
Our college essay writers work with ScienceDirect and other databases. They can send you articles or materials used in PDF or through screenshots. Just tick the "Copy of sources" field on the order form.
Testimonials
See why 20k+ students have chosen us as their sole writing assistance provider
Check out the latest reviews and opinions submitted by real customers worldwide and make an informed decision.
11,595
Customer reviews in total
96%
Current satisfaction rate
3 pages
Average paper length
37%
Customers referred by a friend
OUR GIFT TO YOU
15% OFF your first order
Use a coupon FIRST15 and enjoy expert help with any task at the most affordable price.
Claim my 15% OFF Order in Chat