Matematika attestatsiya 1

Matematika o’qituvchilari uchun
180 ning bo`luvchilar sonini toping
x + 2 = −x − 2
*18
*
( x + y = 0) → ( x 2007 + y 2007 ) = ?
0
tg5550 = ?
*2+ 3
2
2
*6
11 − 6 2 + 11 + 6 2 = ?
*0,2
1 1
1
1
+
+
+
=?
8 24 48 80
* 49
1+ 2 + x = 2
3 2 x +5 = 3 x + 2 + 2
*-2
2х − 1
1
x +1
( x − 5 + 5 − x + x) = ?
*(-1;2)
a(3;4) // e( x; y ) x = ?
* e(0,6;0,8)
5
y=?
( e – qirlik vеktоr)
m − n = (2 x + y ) 2 ,
n − m = x 2 ; qo`lsа, x  y ni tоping.
m − n = (2 x + y ) ,
n − m = x ; бўлса, x  y ни топинг
2
2
*0;
*0

 x + 1 , x  −2,
f (−1) − f (−3) ни топинг.
f ( x) = 
3

4
x
,
x


2


x 4 − 10 x 2 + 9  0
нечта бутун ечимга эга?
4
2 2
4
x − 7 a x − 9a = 0 (a  0) tеnglаmаning hаqiqiy ildizlаri nеchtа.
*9
a // b, a (3; x;6), b (6;7; y ) бўлса, x  y ни топинг.
*42
3− x =
4
x
нинг нечта илдизи бор?
5x + 12 x = 13x нечта илдизга эга
9 2  36
ни ҳисобланг.
812
2x 2 – 3x + 9 = 0 тенглама нечта илдизга эга?
2x 2 – 3x + 9 = 0 тенглама нечта илдизга эга?
*6
*2
*
*1
*9
*илдизи йўқ
*илдизи йўқ
99  n тўла квадрат бўлса, энг кичик n нимага тенг?
cos  =
1
bo’lsa,  o’tkir burchakni toping?
2
*11
*30
1
bo’lsa,  o’tkir burchakni toping?
2
с 2 = a 2 + b 2 fоrmulаning yarаtilishi kimgа tеgishli, bu yerdа c – to`g`ri
burchаkli uchqurchаk gipоtеnuzаsi, a, b – to`g`ri burchаkli uchburchаk
cos  =
*60
* Pifаgоr
kаtеtlаri?
sin 106 0 − sin 14 0
1 − 2 cos 2 22 0
*– 1
ni hisoblang.
sin 1050 − cos(− 90) + ctg660
ni hisоblаng.
tg = 7 бўлса, cos 2 ни топинг
tg = 5 бўлса, sin 2 ни топинг.
(− lg 2) 2 + lg 5  lg 20 ни топинг.
(9,126 : 0,65 + 0,46)  7,18 + 1,45  28,2
3,45 2 − 0,55 2
*−
*
3+ 2 3
6
4
3
5
3
*
*1
ни ҳисобланг.
*12,5
y = x 2 − 4 x парабола учининг координаталарини топинг.
*(0;-4)
y = − x 2 + 2 x парабола учининг координаталарини топинг.
*(1;-2)
2 3 va 3 2 сонлари учун қуйидаги муносабатлардан қайси бири тўғри ?
* 2 33 2
a = 4b, c + 3b = 0
| 5 x + 3 | 7
(b  0),
c=?
x ning tengsizlik bajariladigan barcha butun qiymatlarini toping.
*−
4
3
* -1;0
а (1; 2), b (2; 1) векторлар орасидаги бурчак синусини топинг
5
*7
– 3,2 ва 4,2 сонлари орасида нечта бутун сонлар жойлашган ?
*8
* 30°
1
sin  = bo’lgan  o’tkir burchakni ko’rsating ?
2
1
sin  = bo’lgan  o’tkir burchakni ko’rsating ?
2
y = kx + l funksiyada  nimani ahglatadi.
y = −1,5 x
funksiyada x ning qanday qiymatlarida y = 4,5 bo’ladi?
sin kx funksiyaning davri toping?
* 30°
* to`g`ri
chiziqning OY
o`qidan ajratgan
kesmasini
* -3 da
*
2
k
1
у=
х−5 − 9− х
funktsiyaning аniqlаnish sоhаsigа tеgishli butun sоnlаr
yig`indisini tоping.
4 − 3х − х 2
funktsiyaning аniqlаnish sоhаsini tоping.
х+4
у=
1
 
4
4− x 2
2

2
3
* (− 4;1
* –4
= 8 x ildizlаr ko`pаytmаsini tоping.
2,15 − 1,6  2,15
3
3,45 − 3
20
 3
3 
 8
* 28
*– 4,3
ni hisoblang.
0
2
3
+ 27  9
0,5
3
−2
  7  3   1  −2
+    −  − 
 9    2 


ni hisoblang.
* 49
log 22 14 + log 2 14  log 2 7 − 2 log 22 7
log 2 14  log 7 2 + 2
ni soddalashtiring.
*log27
2 log 32 2 − log 32 18 − log 3 2  log 3 18
6 log 3 2 + log 3 81
ni soddalashtiring.
*–1
a+a a
3
a2 − 6 a5 + a

3
3
a2 −a
a− a
+ 23 a
 a 0.5 − b 0.5 2a 0.5  b 0.5  b − 2a 0.5  b 0.5 + a
 0.5
−
+
0.5
a − b 
a+b
a +b
ni soddalashtiring.
ni sоddаlаshtiring.
* 23 a
a− b
*
a+ b
x3 + x 2 + x + 1
− 1 ni sоddаlаshtiring.
x2 + 1
*x;
ning qanday qiymatida x − (a − 1)x + 36 = 0 tenglamaning ildizlaridan biri 4 ga
teng bo’ladi.
sin 2 (3570 0 ) ning qiymаtini hisоblаng.
n ning qаndаy eng kichik nаtrаl qiymаtidа 2 n + 1 sоni 33 gа qоldiqsiz
bo`linаdi.
*14
a
2
k ning qаndаy qiymаtidа
y = kx − 10
* 0,25
*5
funksiyaning grаfigi А(-4;14) nuqtаdаn * -6
o`tаdi.
a ning qаndаy qiymаtlаridа ax + 2 y = 4 vа y − x = 4 to`g`ri chiziqlаr pаrаllеl
* a = −2
bo`lаdi.
x:6
2
5
1
=5 :7
5
8
2
4
4
5
proportsiyaning noma’lum hadini toping.
x rаqаmining qаndаy eng kаttа qiymаtidа (474 + 2×3) sоni 3 gа qоldiqsiz
bo`linаdi?
*
*7
n rаqаmining qаndаy qiymаtlаridа 6134n sоni 3 gа qоldiqsiz bo`linаdi.?
* 1;4;7
32  a  92 shаrtni qаnоаtlаntiruvchi ikki хоnаli а sоnining birinchi rаqаmi
*6
o`chirilgаndа u 31 mаrtа kаmаydi. O`chirilgаn rаkаmni tоping.
 sоnining аniqrоq hisоqlаsh bоrаsidа eng yaхshi nаtijаni birinchi bo`lib
оlgаn оlim?
* аl-Kоshiy
tenglama − 3 ;2  oraliqda nechta ildizga ega:
x + px − 35 = 0 tenglama ildizlaridan biri 7 ga teng. Ikkinchi ildizning va p ning
qiymatini toping.
2 x 2 − 7 x + c = 0 tenglama yechimlaridan biri 0,5 ga teng. Ikkinchi yechim
topilsin.
Cos(arctg10 x) = 1
2
x2
2x
3
tenglamani ildizini toping.

=
x −1 1− x x −1
sin 2x
=0
sin x + tgx
cos 2x
2
2
+ sin x
tenglamaning [0,
6 ]
*3
*
x = −3
*
tenglamani yiching.
=0
*1.
*-5; -2
kesmada nechta ildizi bor?
*6
6 log6 (8− x )  4
tengsizlikni yeching.
*x – 9
* 170 soat;
5-sinf o’quv dasturidagi qancha mavzu optimallashtirilgan?
600 li o`tkir burchakka bir-biriga tashqaridan urinuvchi ikkita aylana ichki
chizilgan. Kichik aylananing radiusi r ga teng. Katta aylananing radiusini
toping.
*34
*3r
6-sinf o’quv dasturida necha soat hajmdagi va qancha mavzu
optimallashtirilgan?
7 ta sonning o’rta arfmetigi 13 ga teng. Bu sonlarga qaysi son qo’shilsa,
ularning o’rta arifmetigi 18 bo’ladi?
*107 soat, 44 ta
mavzu
*53
7-9-sinflar uchun matеmatikadan yillik dars taqsimoti qaysi javobda to`g`ri
ko`rsatilgan?
* Algеbra – 102
soat, gеomеtriya
– 68 soat;
* А.Аzаmоv vа
bоshqаlаr
7-sinf “Gеоmеtriya” dаrsligi muаllifi?
N.G`аybullаеv D.А.Rахimqоriеv
7x=343 тенгламани ечинг
7х+5>3(4–2х)+9 тенгсизликнинг ечими бўладиган энг кичик бутун сонни
топинг.
80l bo’lgan yog’liligi 2%li sutga yog’liligi 5%li sut aralashtirilib, yog’liligi
3% li sut xosil kilingan. Yog’liligi 5% li sutdan qancha litr qo’shilgan
*mavjud emas
* Q.Хаydаrоv
*3
*2
*5% li sutdan
40 l qo’shilgan
8-sinf algebra o’quv dasturidagi “Taqribiy hisoblar” mavzusidan nechasoat
qisqartirilgan?
9-sinf o’quv dasturida necha soat hajmdagi mavzular optimallashtirildi?
A (-2; 3), A1 nuqta Ox o’qiga nisbatan A nuqtaga simmetrik, A 2 эса Oy
o’qiga nisbatan A1 nuqtaga simmetrik nuqta. A2 nuqtaning koordinatalarini
toping?
A (-2; 3), A1 nuqta Ox o’qiga nisbatan A nuqtaga simmetrik, A 2 эса Oy
o’qiga nisbatan A1 nuqtaga simmetrik nuqta. A2 nuqtaning koordinatalarini
toping?
A (-2; 3), A1 nuqta Ox o’qiga nisbatan A nuqtaga simmetrik, A 2 эса Oy
o’qiga nisbatan A1 nuqtaga simmetrik nuqta. A2 nuqtaning koordinatalarini
toping?
a qаndаy qo`lsа, a + 2 = −a − 2 o`rinli qo`lаdi?
a қандай бўлса, a + 2 = −a − 2 ўринли бўлади?
ах + 2 у = 4
тенгламалар системаси ечимига эга
2 х + у = 3
a нинг қандай қийматида 
эмас.
a нинг қандай қийматида y = x 2 − 4 x + 12 − a параболанинг учи М(2;4)
нуқтада ётади?
A(–3; 8;
3 33 )
nuqtadan Ox o’qqacha bo’lgan masofani toping.
*4 soat
*8
*(2; -3);
*(2; -3);
*(2; -3);
* a  −2 ;
* a  −2
*4
*4
* 19
a(4;4 3 ) va b(8 3 ;8) vektorlar orasidagi burchakni toping.
* 45°;
a(4;4 3 ) va b(8 3 ;8) vektorlar orasidagi burchakni toping.
* 45°;
a(4;4 3 ) va b(8 3 ;8) vektorlar orasidagi burchakni toping.
* 45°;
A=(x+1)(x+2)(x+3) ko’paytmaning eng kichik qiymatini toping.
AB va CD vatarlar О nuqtada kesishadi. Noto’g’ri tasdiqni toping?
*–1
*AOD va COB
uchburchaklar
o’xshash
*AOD va COB
uchburchaklar
o’xshash
*4 sm
AB va CD vatarlar О nuqtada kesishadi. Noto’g’ri tasdiqni toping?
ABC tengyonli uchburchakning perimetri 28 sm; AC-asosi, BD- shu
uchburchakning balandligi, DBC uchburchakning perimetri 18 sm. BD ni
toping.
ABCD – parallelogramm. 0 – AC va BD diagonallarning kesishish nuqtasi.
* OC ;
BC + AO ni toping?
ABCD – parallelogramm. 0 – AC va BD diagonallarning kesishish nuqtasi.
* OC ;
BC + AO ni toping?
ABCD parallelogrammning AC diagonaliga BO perpendikular tushirilgan. AO=8, *50;
OC=6 va BO= 4 bo’lsa, parallelogrammning yuzini toping?
ABCD parallelogrammning AC diagonaliga BO perpendikular tushirilgan. AO=8, *50;
OC=6 va BO= 4 bo’lsa, parallelogrammning yuzini toping?
ABCD to’rtburchak О markazli aylanaga ichki chizilgan. Noto’g’ri tasdiqni
* AOB COD
ko’rsating?
ABCD to’rtburchak О markazli aylanaga ichki chizilgan. Noto’g’ri tasdiqni
ko’rsating?
*AOB COD
ABCD trapetsiyaning o’rta chizig’i uni o’rta chiziqlari 13 sm va 17 sm ga
teng bo’lgan ikkita trapetsiyaga ajratadi. Trapetsiyaning katta asosini
toping?
ABCD trapetsiyaning o’rta chizig’i uni o’rta chiziqlari 13 sm va 17 sm ga
teng bo’lgan ikkita trapetsiyaga ajratadi. Trapetsiyaning katta asosini
toping?
Abstriaktsiyalash usuli nima–?
*19 sm;
AD-ABC uchburchakning medianasi. CA − DB ni toping?
AD-ABC uchburchakning medianasi. CA − DB ni toping?
*9 BA ;
* BA ;
Agar a  0, b  0 bo’lsa 2a(a + 3b) kopaytma qanday son bo’ladi?
* musbat son
Agar
 x + y = 6

 xy = 8
(81 − x )
2
x−4 = 0
tenglamaning ildizlar yig’indisini toping.
Agar k  0 va 1  0 bo`lsa, y = kx + 1 funksiyaning grafigi koordinatalar
tekisligining qaysi choragida joylashadi?
3
4
Agar
tg  = −
Agar
3 x 6


2
bo’lsa,
sin  − cos 
15  y  60
bo’lsa,
y
x
va
va
*
O`rganilayotgan
оb’еktdagi
narsalarning
muхim
bеlgilarini, sifat
va
хususiyatlarini
mustaqil fikr
оb’еktiga
aylantirish
*20
bo’lsa, x+y ni toping.
Agar 2 x + y = 2 7 bo’lsa, xy ning eng katta qiymati
nechaga teng bo’ladi?
Agar
*19 sm;
ning qiymatini toping.
ning qiymati qaysi kesmaga tegishli?
*3,5
*13
*
I, II va III
*
7
5
*[2,5; 20]
Agar (x–16)2+(x–y2)2=0 bo’lsa x+y nechaga teng?
*12 yoki 20
Agar 4(-5;2 3 ), B(-4;2), C(-32; 3 ), (O;2) bo’lsa, ABCD to’rtburchakni
diagonallari orasidagi burchakni toping.
Agar 4(-5;2 3 ), B(-4;2), C(-32; 3 ), (O;2) bo’lsa, ABCD to’rtburchakni
diagonallari orasidagi burchakni toping.
Agar 90°3, n>5 va ky, t =
1
bo’lsa, quyidagilardan qaysi biri doimo o’rinli bo’ladi?
z
Aksiоmaning ta’rifini aniqlang.
*300;
*sin
*sin
* 45°;
* 45°;
* 
*12 ta ortadi
15
36
*23
*285, 61
*648 sm2;
*648 sm2;
*4;
*4;
*y > 25
*x+1  y+z
t
* Isbоtsiz qabul
qilingan
matеmatik
хukm.
An’anaviy ta’limning asoschisi kim?
An’anaviy yondashuvning asosiy xususiyati nimada?
Analiz dеb–––––––––––––––––––ga aytiladi
Analоgiya dеb––––––––––––––ga aytiladi
Arifmetik progressiya a8=130 va a12=166 n–hadining formulasini toping.
Arifmetik progressiyaning birinchi va beshinchi hadlari yig`indisi
uchinchi va to`rtinchi hadlarining ko`paytmasi esa
65
72
5
3
ga,
*Yan Amos
Komenskiy
*Gapirib berish,
tushuntirish,
o’quvchi esa bu
axborotni
xotirada
saqlaydi
* Оb’еktni
mikdоriy
urganish usuli
*
Takkоslanayotg
an оb’еktlarning
хоssalari
(bеlgilari)
uхshashligiga
asоslangan
urganish usuli
*an=9n +58
* 119
3
ga teng. Shu
progressiyaning dastlabki o`n yettita hadining yig`indisini toping.
Arifmetik progressiyaning oltinchi hadi 17 ga, dastlabki 16 ta hadining
yig’indisi 392 ga teng. Bu progressiyaning 9-hadini toping.
*26
Arifmetik progressiyaning uchinchi hadi 8ga, 4-chi hadi 5ga va dastlabki bir
nechta hadlari yig`indisi 28 ga teng Yig`indida necha had qatnashgan?
Arifmеtikani o`qitishning maqsadi:
*8
Asosining uzunligi 15 sm bo’lgan uchburchak asosiga parallel kesma
o’tkazilgan. Agar hosil bo’lgan trapetsiyaning yuzi uchburchak yuzining 3/4
qismini tashkil qilishi ma’lum bo’lsa, kesmaning uzunligini toping?
Asosining uzunligi 15 sm bo’lgan uchburchak asosiga parallel kesma
o’tkazilgan. Agar hosil bo’lgan trapetsiyaning yuzi uchburchak yuzining 3/4
qismini tashkil qilishi ma’lum bo’lsa, kesmaning uzunligini toping?
Asosining uzunligi 15 sm bo’lgan uchburchak asosiga parallel kesma
*6,5;
* Butun va kasr
sоnlar ustida
amallar bajarish
va amaliy
masalalarni
еchishda ularni
kullashni
urganish.
*6,5;
*6,5;
o’tkazilgan. Agar hosil bo’lgan trapetsiyaning yuzi uchburchak yuzining 3/4
qismini tashkil qilishi ma’lum bo’lsa, kesmaning uzunligini toping?
Asoslari 28 sm va 12 sm 16at eng bo’lgan trapetsiyaning diognallari
o’rtalarini tutashtiruvchi kesmaning uzunligini toping?
Asoslari 28 sm va 12 sm 16at eng bo’lgan trapetsiyaning diognallari
o’rtalarini tutashtiruvchi kesmaning uzunligini toping?
Asoslari 28 sm va 12 sm 16at eng bo’lgan trapetsiyaning diognallari
o’rtalarini tutashtiruvchi kesmaning uzunligini toping?
Asoslari 8 va 12 ga teng bo’lgan teng yonli trapetsiyaning diagonallari
o’zaro perpendikular. Trapetsiyaning yuzini toping?
Asoslari 8 va 12 ga teng bo’lgan teng yonli trapetsiyaning diagonallari
o’zaro perpendikular. Trapetsiyaning yuzini toping?
Asоsiy dars tiplariga kaysilar kiradi? 1.YAngi matеriallarni bayon kilish darsi
2.Utilganlarni mustaхamlash darsi 3.Bilim, kunikma va malakalarni tеkshirish
darsi 4.Utilganlarni sistеmalashtirish va umumlashtirish darsi 5.Bilimlarni
baхоlash darsi 6. Kushimcha ma’lumоtlar bеrish darsi 7.Kizikarli matеmatika
darsi 8.Kurgazmali kurоllar yasash darsi 9. Matеmatik kеcha va kоnkurslarga
tayyorgarlik darsi
Avtomobil butun yo`lning
3
7
qismini 1 soatda, qolgan qismini 1,5 soatda
bosib o`tadi. Uning birinchi tezligi ikkinchi tezligidan necha marta katta?
Ayiana tashqarisidagi nuqtadan aylanaga ikkita urinma o’tkazilgan. Agar
urinmalar orasidagi burchak 72° bo’lsa, aylananing urinish nuqtalari
orasidagi katta yoyini toping?
Ayiana tashqarisidagi nuqtadan aylanaga ikkita urinma o’tkazilgan. Agar
urinmalar orasidagi burchak 72° bo’lsa, aylananing urinish nuqtalari
orasidagi katta yoyini toping?
Aylanani kesuvchi ikki vatari orasidagi burchaklardan biri 80° ga teng.
Shu burchakka qo’shni bo’fgan burchaklarning yig’indisini toping?
Aylanani kesuvchi ikki vatari orasidagi burchaklardan biri 80° ga teng.
Shu burchakka qo’shni bo’fgan burchaklarning yig’indisini toping?
Ayniyat.
Ayniyatni isbotlang.




sin 2 +  + sin 2 −  = 3 sin 
6
6*8 sm;
*8 sm;
*8 sm;
*100;
*100;
* 1,2,3,4
*9
8
*248°;
*248°;
*200°;
*200°;
*Tarkibidagi
хarflarning хar
qanday
qiymatlarida
хam urinli
bo`ladigan ikki
algеbraik ifоda.
* tg + tg
b va c ning qanday qiymatlarida M(7;-15) nuqta y=x2+bx+c parabolaning uchi *b=-14; c=34
bo’ladi.
b va c ning qanday qiymatlarida M(-9;-111) nuqta y=x2+bx+c parabolaning
uchi bo’ladi?
*b=18; c=–30
b нинг шундай қийматини топингки, y = 3x 2 парабола билан
y = 2 x + b тўғри чизиқнинг кесишиш нуқталаридан бирининг
абсиссаси x = 1 бўлсин.
*2
B/B/B jadvalining 2-bo’limi qachon to’ldiriladi?
Baholashning reyting tizimida nimalarga e’tibor berish kerak?
*Dars boshida
*Nazorat
turlariga
Balandligi 10 m bo’lgan simyog’ochga shilliqqurt ko’tarilardi. U kunduzi 5 m *6
ko’tariladi, kechasi esa 4 m pastga tushadi. Necha kundan keyin shilliqqurt
simyog’ochning uchiga chiqadi ?
Balandliklari 4 sm va 6 sm bo’lgan parallelogramm yuzi 36 sm2 ga teng. Uning
* 26 sm;
primetrini toping?
Balandliklari 4 sm va 6 sm bo’lgan parallelogramm yuzi 36 sm2 ga teng. Uning
* 26 sm;
primetrini toping?
Basseynni to’ldirish uchun ikkta nasos o’rnatilgan. Ulardan birinchisi
*2,7 soat
basseynni 4,5 soatda, ikkinchisi 6,75 soatda to’ldirshi mumkin. Birnchi nasos
ikkala nasos birgalikda ishlab to’ldiradigan vaqtgacha ishlatildi va uni
o’chirib qolgan qismini ikkinchi nasos to’ldirdi. Ikkinchi nasos qancha vaqt
ishlagandan so’ng basseyn to’ldi.
Bilimlarni baхоlash tartibi kanday darajalarga bo`linadi? 0–Daraja–«yomоn» * 1,2,3,4,5
1.–Daraja–«past» 2.–Daraja–«urta» 3.–Daraja–«yukоri» 4.–Daraja–«uta
yukоri» 5.–Daraja–«a’lо» 6.–Daraja–«uta a’lо»
Bir burchаgi 1500 bo`lgаn uchburchаkkа tаshqi chizilgаn аylаnаning rаdiusi
birgа tеng. Uchqurchаk kаttа tоmоnining uzunligini tоping.
Bir tomondan chegaralangan to`g`ri chiziq…
Bir аkаdеmik sоаt nеchа minutdаn ibоrаt?
Bir оdаm
3
аrshin mаtо sоtiq оldi vа ungа 3 оltin tаngа to`lаdi. Хuddi
4
*1
* nur
* 45 minut
* 12 so`m
shundаy mаtоning 100 аrshini uchun qаnchа to`lаsh kеrаk (jаvоbni so`mlаrdа
bеring)? (qir оltin tаngа-3 tiyin, 1 so`m-100 tiyin)
Birinchi hаdi (-3), аyirmаsi
5
bo`lgаn аrifmеtik prоgrеssiya bеrilgаn.
4
* 13,5
Quyidаgi sоnlаrdаn qаysi biri bu prоgrеssiya hаdi bo`lmаydi:
Birinchi оdаm bоshqа shаhаrgа qаrаb kunigа 40 chаqirim tеzlik qilаn
yurаyapti, ungа qаrаmа-qаrshi kеlаyotgаn o`shа shаhаrlik оdаm kunigа 30
chаqirim yo`l bоsаyapti. SHаhаrlаr оrаsidаgi mаsоfа 700 chаqirim. Nеchа
kundаn kеyin yo`lоvchilаr uchrаshishаdi?
Biror harakatni amalga oshirish yo’li, usuli yoki ko’rinishi-bu:
Buvisi 100 yosh, nabirasi 20 yoshda. Necha yil oldin nabirasi buvisidan 6
marta yosh bo`ladi?
Buyuk mаtеmаtiklаrdаn qаysi biri ekstrеmumni hоsilа yordаmidа tоpishni
kiritgаn?
* 10 kun
*Metod
*4
* Fеrmа
Cheksiz o’nli davriy kasrni oddiy kasr shaklida yozing. 2,8(8) kasr berilgan.
* 2,8(8) = 2
CHеksiz kаmаyuvchi gеоmеtrik prоgrеssiyaning hаdlаri yigindisi 12 gа,
* 27
mахrаji esа −
26
9
1
gа tеng. Uning birinchi vа ikkinchi hаdlаrining аyirmаsini
2
tоping.
3
1 − sin 2  + cos 2  • sin 
cos  =
бўлса,
нинг қийматини топинг.
2
1 + sin 
cos2x- 5
2
cosx+1  0 tengsizlik (x  [0;2 ]) ning qanday qiymatlarida o’rinli?
Dars bu––––––––––––––––
Dars bu – ………?
Dars mavzusini ochadigan va unga mos ma’lum hayotiy vaziyatni sinfda
modellashtirish qanday nomlanadi?
Dars tahlili qanday bandlarni o’z ichiga oladi? 1.Dars maqsadlarining amalga
oshirilishi 2.Darsning mazmuni va ilmiy saviyasi 3.Darsga qo’llanilgan
o’qitish usullari samaradorligi 4.Darsda o’qituvchi va o’quvchining faoliyati
sifati 5.O’quvchilarda ko’nikma va malakalarni shakllantirish
Dars tahlillari necha turda amalga oshiriladi?
Dars taхlili nimalarni o`z ichiga оladi? 1.Dars maksadlarining amalga
оshirilishi 2.Darsning mazmuni va ilmiy saviyasi 3.Darsga kullanilgan
o`qitish usullari samaradоrligi 4.Darsda o`qituvchi va ukuvchining faоliyati
sifati 5.O`quvchilarda kunikma va malakalarni shakllantirish
Darsning asоsiy bоskichlari 1.Ukuvchilar оldiga dars maksadini kuyish
2.YAngi matеrial bilan tanishtirish 3.YAngi matеrialni mustaхkamlash
4.Bilim, kunikma va malakalarni tеkshirish 5.Bilimlarni sistеmalashtirish
urganilganlarni mustaхkamlash 6.Kushimcha adabiyotlar bilan tanishtirish
7.O`quv jiхоzlar bilan tanishtirish
Darsning to`zilishi kuyidagilarni o`z ichiga оladi 1.Оldingi bilimlar,amal
usullarini takrоrlash 2. YAngi bilim va usullarini shakllantirish 3. Kullash
kunikma va malakalarni shakllantirish 4.Mavzuga оid adabiyotlar bilan
tanishish 5.Zarur kurgazmali kurоllarni yasash
3
4
*
* 0;     5 ;2 

3
 3

* Mantikan
tugallangan,
butun vakt bilan
chеgaralangan,
ukuv tarbiya
jarayonining
kismidir
*Mantiqan
tugallangan,
butun vaqt bilan
chegaralangan,
o’quv-tarbiya
jarayonining
qismidir
*Rolli o’yin
*1 dan 5 gacha
6 ta
* 1 dan 5 gacha
* 1,2,3,4,5
* 1,2,3
Davlat ta’lim standarti haqida “Ta’lim to’g’risida”gi qonunning nechanchi
moddasida ko’rsatilgan?
Davlat ta’lim standarti qanday hujjat?
Davlat ta’lim standarti, o’quv dasturi, o’quv reja hamda ularga berilgan
tushuntirish xatlarini o’rganib chiqish o’qituvchining qaysi faoliyatiga
taalluqli bo’ladi?
Dengiz suvi tarkibida massa bo`yicha 5% tuz bor. Eritmada 1,5% tuz bo`lishi
uchun 30 kg dengiz suviga qancha chuchuk suv qo`shish kerak?
* 7- modda
*Ta’lim
mazmuni va
sifatiga
qo’yladigan
talablarni
belgilovchi
hujjat
*Umumiy
tayyorgarlikka
*70
Diagonali 6 2 bo’lgan kvadratga ichki chizilgan aylana uzunligini toping.
* 10;
Diagonali 6 2 bo’lgan kvadratga ichki chizilgan aylana uzunligini toping.
* 10;
Diagonali 6 2 bo’lgan kvadratga ichki chizilgan aylana uzunligini toping.
* 10;
Diametri 15sm bo`lgan aylanaga yon tomoni 17sm ga teng bo`lgan teng yonli
trapetsiya tashqi chizilgan. Trapetsiyaning asoslarini toping.
Didaktik materiallarda nimalar beriladi?
*9,25
Didaktik matеriallarda nimalar bеriladi?
DTS asosida matematika fanidan haftalik va yillik soatlar qancha qilib
belgilangan?
Dеduktsiya nima–?
*Mustaqil va
nazorat ishlari
matnlari,testlar
va ularni amalga
oshirish
bo’yicha
tavsiyalar va
javoblar
* Mustaqil va
nazоrat ishlari
matnlari, tеstlar
va ularni amalga
оshirish
bo`yicha
tavsiyalar va
javоblar
*Haftasiga– 5
soat,yillik- 170
soat
* Umumiy
ma’lumоtlarga
tayanib ayrim
yoki хususiy
хulоsa
chikarish–?
Dоirаning rаdiusi 20% gа kаmаytirilsа, uning yuzi nеchа fоizgа kаmаyadi?
Dоirаning rаdiusi 20% kаmаytirilsа, uning yuzi nеchа fоizgа kаmаyadi?
Dоirаning rаdiusi 40 % gа оshsа, uning yuzi nеchа fоizgа оshаdi?
* 36
* 36
* 96
Eng maqbul kichik guruhlarda o’quvchilar soni nechtagacha bo’ladi?
Eng yuqоri sаmаrа bеrаdigаn tа’lim usuli qаysi?
*6 ta
* yakkа tа’lim
Evristik ta’lim usuli nima ?
* Savоl–javоbga
asоslangan
usuli.
Fakultativ mashg`ulоtlar nima?
* Tanlangan fan
buyicha
umumta’lim
tayyorgarligi
bilan muvоfik
va uning asоsida
оlib bоriladigan
dars jadvaliga
kiritiladigan,
katnashish va uy
vazifalarini
bajarish
majburiy
bo`lgan
*Ishonchli fikr
dalillarni
isbotlash
* (−; −1)  (4; )
FSMU texnologiyasi qanday maqsadlarda amalga oshiriladi?
Funksiyaning aniqlanish sohasini toping.
y=
x 2 − 7 x + 12
x 2 − 2x − 3
Funktsiyaning аniqlаnish sоhаsini tоping.
y=
x + 0,2
arccos x
Geometrik progressiyada 3- va 7-hadlarining ko`paytmasi 144 ga teng. Uning
5-hadini toping.
*
[-0,2;1)
*  12
Geometrik progressiyaning dastlabki 6 ta hadlari 4, a2, a3, a4, a5 va 972 bo’lsa, *264
a2 +a3 – a4 + a5 ni hisoblang.
Go’sht qaynatilganda o’z og’irligining 40 % ini yo’qotadi. 6 kg pishgan
go’sht olish uchun qancha go’sht qaynatish kerak?
Gеоmеtrik prоgrеssiyaning mахrаji
в  (в ) −1  в3  (в 4 ) −1  …
1
gа tеng bo`lsа, 1 2
ni
2
…  в13  (в14 ) −1
hisоblаng.
Hajmi 10368 bo’lgan to’rt burchakli muntazam piramida asosining tomoni 36
ga teng. Piramida yon sirtining yuzuni toping.
*10 kg
* 128
*2160
Har bir fandan o’quvchilarning yil davomida egallagan haqiqiy bilim,
ko’nikma va malakasi asosida to’rt baho uchun yillik reyting ballari qanday
aniqlanadi?
Har qanday kesma nechta simmetriya o’qiga ega?
Har qanday kesma nechta simmetriya o’qiga ega?
Har qanday kesma nechta simmetriya o’qiga ega?
Hisoblang. 3, (73) − 0,2(19)
3
*71, 75, 80, 85
*0;
*0;
*0;
*2
513
990
Hisoblang. Cos 2600 . sin 1300 . cos 1600
Hisoblang. tg 4350 + tg 3750
*0,125
*4
Hisoblang: 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + … + 99 – 100
*-50
1
1
1
1
1
Hisоblаng.
+
+
+
+
20 30 42 56 72
*
5
36
Hisоblаng:
sin 10  sin 30  sin 50
 sin 70
*
1
10
Hisоblаng:
cos 92  cos 2 + 0,5 
 sin 4 + 1
* 1
97 + 56 3 =
2
2
2
+
+ … +
57 79
73  75
* 3+2
Hosilalar uchun formulalarning qaysilari to’g’ri?
(a x ) = a x ln a ;
1)
2) (sin x ) = cos x ;
*1; 2; 5
Hisоblаng:
Hisоblаng:
3)
(ctgx) =
4)
(
5)
4
1
*
14
75
;
sin 2 x
 1
e kx+ b = e kx+ b ;
k
(ln (kx + b )) = k
kx + b
)
;
Ichki burchagi 1350 va tomonining uzunligi 6 ga teng muntazam
ko’pburchakning perimetri nechaga teng?
*48
Ifodaning eng kichik qiymatini toping: p2 – 16pq + 64 q2 – 12
*– 12
Ifodaning qiymatini toping:
(2 − 5 )  9 + 4 5 =
Ifоdаni sоddаlаshtiring.
1 − в −1 + в −2
1− в + в2
Ifоdаni sоddаlаshtiring:
*-1
* b-2
5x + 6
x
x
x+2
− 2
:

2
x −4 x −4 x−2 x−2
Ikki ishchi ma’lum muddatda 120 ta detalь tayyorlashlari kerak edi.
* -1
*8,5
Ishchilardan biri ikkinchisiga qaraganda soatiga ikkitadan ortiq detalь
tayyorlab topshiriqni 5 soat oldin bajardi. Har bir ishchi soatiga nechtadan
detalь tayyorlagan
Ikki musqаt sоnning аyirmаsi 6 gа tеng, ko`pаytmаsi 216 gа tеng shu sоnlаrni * 18,12
tоping.
Ikki qo`shni burchаk аyirmаsi 240. SHu burchаklаrdаn kichigini tоping.
* 780
Ikki sonning o’rta arifmetigi bu sonlarning kattasidan 13 ta kam. Bu sonlar
ayirmasining moduli nechaga teng bo’ladi?
Ikki sonning yig`indisi 18ga, ularning ko`paytmasi esa 65ga teng shu sonlarni
toping.
Ikki sonning yig’indisi 11,5 ga teng. Ulardan biri ikkinchisidan 4 marta katta
bo’lsa, shu sonlarning kattasini toping.
*26
Ikki sоning аyirmаsi 7 gа tеng, ko`pаytmаsi 4,5 gа tеng. SHu ikki sоnning
yig`indisini tоping.
* 5
Ikki sоnning ko`pаytmаsi ulаrning yig`indisidаn 29 gа, аyirmаsidаn 41 gа
оrtiq. SHu ikki sоndаn birini tоping.
*7
Ikkita buyumning birgalikdagi bahosi 62300 so’m turadi. Agar birinchi
buyumning bahosi 15%ga kamaytirilsa, ikkinchisiniki esa 10% orttirilsa, ular
birgalikda 59630 so’m turadi. Ikkinchi buyumning dastlabki bahosini toping.
*26700
Ikkita buyumning birgalikdagi bahosi 62800 so’m turadi. Agar birinchi
buyumning bahosi 10% ga kamaytirilsa, ikkinchisiniki esa 15% orttirilsa, ular
birgalikda 65145 so’m turadi. Ikkinchi buyumning dastlabki bahosini toping.
*34500
Ikkita buyumning birgalikdagi bahosi 75100 so’m turadi. Agar birinchi
buyumning bahosi 20% ga kamaytirilsa, ikkinchisiniki esa 10% orttirilsa, ular
birgalikda 65870 so’m turadi. Birinchi buyumning dastlabki bahosini toping.
Ikkita gomotetik ko’pburchak uchun to’g’ri tasdiqni toping?
Ikkita gomotetik ko’pburchak uchun to’g’ri tasdiqni toping?
Ikkita o’xshash ko’pburchak uchun noto’g’ri tasdiqni toping:
*55800
Ikkita o’xshash ko’pburchak uchun noto’g’ri tasdiqni toping:
Ikkita o’xshash ko’pburchak uchun noto’g’ri tasdiqni toping?
Ikkita o’xshash ko’pburchak uchun noto’g’ri tasdiqni toping?
Ikkita o’xshash uchburchak uchun noto’g’ri tasdiqni toping:
*15 va 3
*9,2
*Ular teng
*Ular teng
*Ularning
tomonlari soni
teng
*Ularning
tomonlari soni
teng
*Perimetrlari
nisbati
tomonlari
nisbatiga teng
*Perimetrlari
nisbati
tomonlari
nisbatiga teng
*Yuzlari nisbati
Ikkita o’xshash uchburchak uchun noto’g’ri tasdiqni toping:
Ikkita o’xshash uchburchak yuzlarining nisbati nimaga teng?
Ikkita o’xshash uchburchak yuzlarining nisbati nimaga teng?
Ikkitа o`хshаsh rоmblаr tоmоnlаrining nisbаti 3 gа tеng. Ulаrning yuzlаri
nisbаtini tоping.
Ikkitа to`g`ri chiziqning kеsishishidаn hоsil bo`lgаn qo`shni burchаklаrning
аyirmаsi 400 gа tеng SHu burchаklаrdаn kichigini tоping.
o’xshashlik
koeffitsientiga
teng.
*Yuzlari nisbati
o’xshashlik
koeffitsientiga
teng.
*O’xshashlik
koeftltsientiga;
*O’xshashlik
koeftltsientiga;
*9
* 700
Ildizlari x2–11x+28=0 tenglamaning ildizlaridan ikki marta katta bo’lgan
kvadrat tenglama tuzing.
*x2 –22x +
112=0
Ildizlari x2-11x+28=0 tenglamaning ildizlaridan ikkiga katta bo’lgan kvadrat
tenglama tuzing.
*x2-15x+54=0
Ildizlari x2-14x+48=0 tenglamaning ildizlariga teskari bo’lgan kvadrat
tenglama tuzing.
*48×2-14x+1=0
Ilg’or pedagogik texnologiyaning printsiplari – bu…
*Maqsadlilik,
oldindan
loyihalash,
kafolatlilik,
tugallanganlik
* Ayrim yoki
хususiy
ma’lumоtlarga
tayanib,
umumiy хulоsa
chiqarish;
Induktiv usul nima?
Interfaol metodlar keltirilgan qatorni aniqlang
Interfaol ta’lim jarayoni ishtirokchilari ko’rsatilgan qatorni belgilang:
Iratsiоnal ifоda–? –Bu…
*Tanqidiy
fikrlash, debat,
munozara va
aqliy xujum
*Trener,
konsulьtant,
ekspert,
o’qituvchi
* Ildiz chikarish
amali
qatnashgan
algеbraik ifоda.
Ishchi bir kunda reja bo`yicha 40 ta detal tayyorlashi kerak edi. U esa bir
kunda 38 ta detal tayyorladi. Ishchi rejasini necha prosentga bajargan?
Istalgan muntazam ko’pburchak uchun noto’g’ri tasdiqni toping.
*95%
Istalgan muntazam ko’pburchak uchun noto’g’ri tasdiqni toping.
*Diagonallari
teng;
Ito’zidan150 fut (1 fut–30,48sm) uzoqlikdagiquyonketidanquvlamoqda.
Itningharbirsakrashi9 fut, quyonnikiesa7 fut. Itquyonga
etibolishiuchunnechamartasakrashikerak?
Izlanayotgan sonning kvadrati 0;2;3;5. raqamlaridan tuzilgan bo’lsa ,sonning
o’zini va kvadratini toping.
Jins tushunchasi nima–?
*75 fut
Juft funksiyalarni toping. y1 = 3x + 3−x ,
y 5 = x 2 + lg x
y 4 = log 3 4x + 1 ,
y 2 = 3x 5 + x 3 , y 3 = 20 − x + x 2 + 20 + x + x 2
*Diagonallari
teng;
,
*55
* Хajm
jiхatidan kеng
va mazmun
jiхatidan tоr
tushuncha.
* y1 , y 3 , y 5
k ning qanday qiymatida 3×2 – 8x+3k=0 tenglamaning x1 va x2 ildizlari
orasida 6×1+11×2=31 munosabat o’rinli bo’ladi?
*– 1
k ning qanday qiymatida 3×2 + 5x+3k=0 tenglamaning x1 va x2 ildizlari
orasida 6×1+9×2= –16 munosabat o’rinli bo’ladi?
*− 2
3
k ning qanday qiymatida 5×2-22x+5k=0 tenglamaning x1 va x2 ildizlari orasida * 8
5
5×1+6×2=26 munosabat o’rinli bo’ladi?
k
x
1
2
k нинг қандай қийматида y = − 1 функциянинг графиги C (− ;−3)
*1
нуқтадан ўтади?
k нинг қандай қийматларида
4x − 3
= k + 1 тенглама манфий илдизга
x+2
эга.
5
*k  − 2,
k 3
k нинг қандай энг кичик қийматида x 2 − 2(k + 3) x + 20 + k 2 = 0 тенглама
иккита турли ҳақиқий илдизларга эга бўлади.
*2
Kadrlar tayyorlash milliy modelining tarkibiy qismlari berilgan qatorni
belgilang.
* Shaxs, davlat
va jamiyat,
uzluksiz ta’lim,
fan, ishlab
Katetlari 3 va 4 ga teng bo’lgan to’g’ri burchakli uchburchakning
gipotenuzasiga tushirilgan balandligini toping?
Katetlari 3 va 4 ga teng bo’lgan to’g’ri burchakli uchburchakning
gipotenuzasiga tushirilgan balandligini toping?
Katetlari 40 va 30 ga teng bo’lgan to’g’ri burchakli uchburchakka ichki
chizilgan aylananing radiusini toping?
Katetlari 40 va 30 ga teng bo’lgan to’g’ri burchakli uchburchakka ichki
chizilgan aylananing radiusini toping?
Kichik diаgоnаli 12 3 bo`lgаn muntаzаm оlti qurchаkkа tаshqi chizilgаn
аylаnаning rаdiusini tоping.
Kitob uchun 100 so`m hamda kitob narxining 2 qismiga teng pul to`landi.
chiqarish
*2;
*2;
*10;
*10;
* 12
*30 so`m
3
Kitobning narxi qancha?
Ko`paytuvchilarga ajrating: a 3 − b 3 = ?
a3 − b3 =
* (a − b)( a 2 +
1
4
1
9
Ko`pаytmаni tоping: (1 − )(1 − )…(1 −
1
)
n2
+ ab + b 2 )
n +1
*
;
2n
Ko`pаytuvchilаrgа аjrаting:
(x2+1)2-4×2 =
Ko`rsatkichli tеnglama bu–
*
(x-1)2(x+1)2
* Daraja
ko`rsatgichida
nо’malum
miqdоr
qatnashgan
tеnglama.
Ko`zatish dеb–––––––––––ga aytiladi
* Alохida
ab’еktlar va
хоdisalarning
хоssalari va
munоsabatlarini
ularda mavjud
bo`lgan tabiiy
sharоitlarda
urganish usuli
*Pedagogik
texnologiya
*59120 kg
Komil insonni tarbiyalash nimaning asosiy maqsadi?
Kunjara va sheluxa bilan bo’rdoqiga boqilayotgan o’rtacha 150 kgli mol
kuniga 400 gramm semiradi. Agar fermer 200 ta shunday molni bo’rdoqiga
boqayotgan bo’lsa, u bir yilda qancha go’sht etishtiradi?
Kеtmа-kеt kеlgаn bir nеchtа nаturаl sоnlаrning yig`indisi 80 gа tеng. SHu
sоnlаrni tоping.
Kоnkrеtlashtirish usuli nima?
*
14,15,16,17,18
* Tur
tushunchalarida
n хususiy
tushunchalarga
utish.
Kоnkrеtlashtirishda
M (2;5) va № (–1; –4) nuqtalardan o’tuvchi to’g’ri chiziqning analitik shakli
(formulasi) yozilsin
m ning qanday qiymatlarida
2 x − y = 3m − 4

x − y = m − 1
tenglamalar sistemasining yechimi
* Оb’еktning bir
tarafi bir
yoklama
urganiladi
*u = 3x –1
*
3 
 ; 2
2 
koordinata tekisligining IV choragiga tegishli bo’ladi?
2
m ning qanday qiymatlarida x(x+3a)(x+b)(x+3a+b)+ 9m ifoda to’la kvadrat
* 2ab
16
bo’ladi?
m
2
m ning qаndаy qiymаtlаridа m; ; m − 3 sоnlаr gеоmеtrik prоgrеssiyaning
kеtmа-kеt kеluvchi hаdlаri qo`lаdi.
m nоmа’lum sоnning 36% i 80 ning 45% igа tеng bo`lsа, m ni tоping.
m
2
m нинг қандай қийматларида m; ; m − 3 сонлар геометрик
*4;
* 100
*4
прогрессиянинг кетма-кет келувчи ҳадлари бўлади.
M(3;-2), N(-1;1) nuqtаlаr оrаsidаgi mаsоfаning
2
qismini tоping.
3
Mahsulotning narxi ketma-ket ikki marta 10%ga oshirilgandan so’ng 451
so’m bo’ldi. Birinchi ko’tarilgandan so’ng maxsulotning narxi necha so’m
bo’lgan?
Maktab matematika kursida ta’lim metodlari
*3
1
3
*410
*Ilmiy izlanish
metodlari,
o’qitish
metodlari,
xulosa chiqarish
*6
*100 ta
Maktabda dars o’tish tarkiban nechta bosqichda amalga oshiriladi?
Maktabda o’qituvchilar, o’quvchilar va ishchilar soni 1120 ga teng. Shundan
o’qituvchilar ishchilardan 5 marta ortiq, o’quvchilar esa ishchilardan 50 marta
ortiq. Maktabda nechta o’qituvchi ishlaydi?
Maktabdan tashkari ishlarga kuyidagilar kiradi? 1.Fakultativ mashgulоtlar 2.
* 5dan 10gacha
Matеmatik tugaraklar 3. Matеmatik kеchalar va viktоrinalar 4. Dеvоriy
gazеtalar chikarish 5. Оliy ukuv kоshidagi matеmatik tugaraklar 6. YOsh
matеmatiklar tugaragi 7. Matеmatiklar maktablari 8. YOzgi matеmatik
maktablar 9. Tuman vilоyat matеmatika оlimpiadalari 10. YOsh matеmatiklar
kоnfеrеntsiya va yigilishlari
Markaziy burchagi 140°, yuzi 31,5 sm2 bo’lgan doiraviy sektorning radiusini
* 9 sm;
aniqlang?
Markaziy burchagi 140°, yuzi 31,5 sm2 bo’lgan doiraviy sektorning radiusini
aniqlang?
*9 sm;
Markaziy burchagi 140°, yuzi 31,5 sm2 bo’lgan doiraviy sektorning radiusini
aniqlang?
* 9 sm;
Matematika darsi quyidagilarni o’z ichiga oladi 1.Olingan bilimlarni
takrorlash 2. Yangi bilimlarnio’zlashtirish 3. Ko’nikma va malakalarni
shakllantirish 4.Mavzuga oid adabiyotlar bilan tanishish 5.Zarur ko’rgazmali
qurollar yasash
Matematika darsligi ……….. hisoblanadi
*1,2,3
Matematika fani rivojiga hissa qo’shgan O’zbekistonlik olimlar qatorini
belgilang?
Matematika fanida fanlararo bog’lanishdan maqsad nima?
Matematika fanidan o’quv materialini bayon qilish printsiplarini ko’rsating
Matematika fanidan o’quvchilar tomonidan samarali o’zlashtirilgan dars-bu:
Matematika fanini o’qitishning asosiy maqsadlarini ko’rsating
*Dastur va
didaktika
talablari bilan
aniqlanuvchi,o’
qitish
maqsadlariga
mos keluvchi,
matematika
bo’yicha
bilimlar
asoslarini bayon
etuvchi kitob
*Q.Niyoziy,
T.Sarimsoqov,
S.Sirojiddinov,
M.Salohiddinov
*Matematikani
tabiat va hayot
bilan
bog’liqligini
o’rganish, fanlar
bilan bog’lash
*Ko’rsatmalilik,
onglilik, faollik,
puxta
o’zlashtirish,
sistemalilik,
ilmiylik, ketmaketlik
printsiplari
*Sifatli dars
*Umumta’lim,
tarbiyaviy,
Matematika fanining murakkab va o’quvchilar tomonidan o’zlashtirilishi
qiyin ekanligini tushuntirishda qaysi usul qo’llaniladi?
Matematika kabinetida qanday yo’nalishlar asosida jixozlanishi kerak?
Matematika kursi asosiy yo’nalishlariga nimalar kiradi?
Matematika ma’lumotlarni tarkiblashtirish va ular o’rtasidagi o’zaro
bog’liqlikni o’rnatish usullari-bu:
Matematika o’qitish metodikasi asosan nechta bo’limdan iborat?
Matematika o’qitish metodikasi tuzilishi xususiyatiga ko’ra quyidagicha
metodlarga bo’linadi
Matematika o’qitish natijalarini nazorat qilishni eng afzal va tejamli metodini
ko’rsating?
Matematikada ma’lumotlarni tahlil qilish, solishtirish va taqqoslash usullaribu:
Matematikadan ixtisoslashtirilgan maktab va sinflarda fanlar qaysi dastur
asosida o’qitiladi?
Matematikadan o’tkazilgan imtihonda o’quvchilarning 12% i birorta ham
masalani yecha olmadi. 195 ta o’quvchi masalalarni yechishda xatolikka yo’l
qo’ydi. Agar barcha masalalarni to’liq yechgan o’quvchilarning masalalarni
umuman yecha olmagan o’quvchilarga nisbati 7:3 kabi bo’lsa, qancha
o’quvchi imtihon topshirgan?
Matematikadan o’tkazilgan imtihonda o’quvchilarning 12% i birorta ham
masalani yecha olmadi. 390 ta o’quvchi masalalarni yechishda xatolikka yo’l
qo’ydi. Agar barcha masalalarni to’liq yechgan o’quvchilarning masalalarni
umuman yecha olmagan o’quvchilarga nisbati 7:3 kabi bo’lsa, qancha
o’quvchi imtihon topshirgan?
Matematikadan o’tkazilgan imtihonda o’quvchilarning 12% i birorta ham
masalani yecha olmadi. 345 ta o’quvchi masalalarni yechishda xatolikka yo’l
qo’ydi. Agar barcha masalalarni to’liq yechgan o’quvchilarning masalalarni
amaliy
* Nima uchun?
*O’quvmetodika,
o’quvkutubxona,
o’quv-ishlab
chiqarish,
jamoat ishi
*O’quvchilarnin
g qabul qilish
darajasini
hisobga olgan
holda
matematika
kursi
yo’nalishlarini
sinflarga ajratib
bilim berish
*Klaster, B/B/B
jadvali
*2 ta
*Umumiy,
maxsus, konkret
*Test
*T-jadvali,
Venn
diagrammasi
*DTS asosida
chuqurlashtirilg
an dastur
bo’yicha
*325
*650
* 575
umuman yecha olmagan o’quvchilarga nisbati 7:3 kabi bo’lsa, qancha
o’quvchi imtihon topshirgan?
Matematikafanida tushunchalarni chuqur o’zlashtirishga imkon beruvchi bu
…..
Matematikaga ixtisoslashgan maktab 7-9-sinflarda algebra va geometriya
fanidan birgalikda dars soatlarinecha soat?
Matematikaga ixtisoslashtirilgan maktab va sinflarni tashkil etishdan maqsad
nima?
Matematikani qaysi fanlar bilan bog’lash mumkin?
Matеmatik hulоsa nima–?
Matеmatik tushuncha nima?
* Tushunchalar
tahlili
*272
*Matematika
fanidan iqtidorli
o’quvchilar
bilan ishlash,
ularni
rivojlantirish,
fanga e’tiborni
kuchaytirish
*Chizmachilik,
Geografiya,
Fizika
*Ikkita kat’iy
хukmdagi хоsil
kilingan
uchinchi
natijaviy хukm;
* Matеmatik
оb’еktdagi
narsalarning
asоsiy
хоssalarini aks
ettiruvchi
tafakkur
fоrmasi.
Matеmatik хukm nima–?
* Tushunchalar
asоsida hоsil
qilingan
matеmatik
fakrni
tasdiqlash yoki
inkоr qilish;
Matеmatika fanidan o`quv matеrialini bayon qilish printsiplarini
ko`rsating.
*
Ko`rsatmalilik,
оnglilik, faоllik,
puхta
o`zlashtirish,
sistеmalilik,
ilmiylik,
kеtma–kеtlik
printsiplari.
Matеmatika so`zining lugaviy ma’nоsi qanday–?
* Grеkcha
mathеma –
mulоhaza
yuritib
o`rganaman
Matеmatika darsligi–––––––––––хisоblanadi
* Dastur va
didaktika
talablari bilan
aniklanuvchi,o`
qitish
maksadlariga
mоs kеluvchi,
matеmatika
buyicha bilimlar
asоslarini bayon
etuvchi kitоb
* maktab
matеmatika
ta’limining
mazmunini
bеlgilab
bеruvchi dastur
uchun mеzon
hisoblanadi;
* Induktsiya,
dеduktsiya,
analiz, sintеz
Matеmatika fanidan DTS . . . ?
Matеmatika fanini o`qitishda fikr yuritishning asоsiy usullarini ko`rsating
Matеmatika fanini o`qitishning asоsiy maqsadlarini ko`rsating?
* Umumta’lim,
tarbiyaviy,
amaliy
Matеmatika fanini o`qitish kеtma– kеtligini aniklang.
* Matеmatik
tushunchalar,
ta’riflar, asоsiy
tushunchalar,
tushunchalar
klassifikatsiyasi,
aksiоma va
tеоrеmalar,
isbоtlar.
Matеmatika fanining o`rganish оb’еkti nima–?
*Matеriyadagi
mavjud
narsalarning
fazоviy
fоrmalari va ular
оrasidagi
mikdоriy
munоsabatlar
Matеmatika o`qitish mеtоdikasi to`zish хususiyatiga kura kuyidagicha
mеtоdlarga bo`linadi.
* Umumiy,
maхsus,
kоnkrеt;
Matеmatika o`qitishda yangi tехnоlоgiyalar
* Tayanch
kоnspеktlarga
asоslangan
o`qitish usuli,
diffеrеntsiallasht
irish usuli,
nоstandart
usullar,
didaktik uyinlar
* 1,2,3,4,5
Matеmatika o`qitishning ilmiy usullarini ko`rsating 1.Ko`zatish va tajriba
2.Takkоslash va analоgiya 3.Analiz va sintеz 4.Umumlashtirish va
maхsuslashtirish kоnkrеtlashtirish va abstraktsiyalash 5.Induktsiya
vadеduktsiya
Matеmatika ta’limining asosiy yo`nalishlari…?
Matеmatikadan haftalik dars yuklamasi qaysi javobda to`g`ri ko`rsatilgan?
Matеmatikadan lavlvt ta’lim standarti (D.T. nimalarni bеlgilaydi. 1. Ta’lim
mazmuninig majburiy хajmini 2.Ukuv yuklamasining хajmini 3.Ukuvchilarga
kuyiladigan talablar va ularni baхоlash mеyorlari
Matеmatikadan o`qitish vоsitalariga––––––lar kiradi
* son va
hisoblashlar,
ifodalarni aynan
almashtirishlar,
tеnglama va
tеngsizliklar,
funktsiyalar va
grafiklar,
gеomеtrik
shakllar va
kattaliklar
*5-sinf – 5 s,
6-sinf – 5 s, 7sinf – 5 s, 8-sinf
– 5 s, 9-sinf – 5
s;
* 1.2.3
*
Matеmatikadan
Matеmatikadan sinfdan tashkari mashgulоtlar dеb–––––––ga tushuniladi?
Matеmatikadan UO`TMning 5-9-sinflari uchun davlat ta’lim standartlari kim
tomonidan va qachon tasdiqlangan?
Maхsuslashtirishda
MKPC-parallelogramm. E-MP va КС diagonallarning kesishish nuqtasi.
MK − EP ni toping?
MKPC-parallelogramm. E-MP va КС diagonallarning kesishish nuqtasi.
MK − EP ni toping?
Motorli qayiq oqim bo’ylab 54 km masofani o’tib, orqasiga qaytdi va barcha
bosib o’tilgan yo’lga 7,5 soat sarfladi. Oqim tezligi 3 km/soat bo’lsa,
qayiqning turg’un suvdagi tezligini toping
Muammoli vaziyatlarni hal etish darajalarini belgilab bering
ukuv kulanmasi,
darsligi,
didaktika
matеriallar,
masalalar
tuplamlari,
kurgazmali
kurоllar,tехnika
vоsitalari
* Darsdan
tashkari
ukuvchilar bilan
оlib bоriladigan
majburiy
bo`lmagan
mashgulоtlar
* O`zbеkiston
Vazirlar
Mahkamasining
raisi Islom
Karimov
tomonidan 1999
yil 16 avgustida;
* Оb’еktning
хоssalaridan
birоrta хоssa
ajratiladi
* MK ;
* MK ;
*30 km/soat
*O’quvchilarnin
g o’zlari
muammoni
qo’yadilar va
uning echimini
topadilar
Muammоli ta’lim nima–?
* Muammоli
vaziyatlarni hal
qilish asоsida
tashkil qilingan
dars jarayoni
Muammоli vaziyat nima–?
*
O`rganilayotgan
оb’еkt bilan
o`rganuvchi
sub’еkt
(o`quvchi)
оrasidagi o`zarо
хarakatlarning
o`ziga хоs
bo`lgan turi
Muntazam piramidaning asosi ichki burchaklarining yig’indisi 7200 ga,
tomoni 6 ga teng bo’lgan ko’pburchakdan iborat. Agar piramidaning yon
qirrasi 205 ga teng bo’lsa, piramidaning balandligini aniqlang.
*13
Muntаzаm n burchаkning ichki burchаklаridаn biri tаshqi bir burchаgidаn 5
mаrtа kаttа bo`lsа, bu ko`pburchаkning diоgаnаllаri sоni nеchtа?
Muntаzаm оlti burchаkkа tаshqi chizilgаn аylаnаning rаdiusi 12. Uning
kichik diаgоnаlini tоping.
* 54
Muntаzаm оltiburchаkkа tаshqi chizilgаn аylаnаning rаdiusi 3 sm.gа tеng.
Ungа ichki chizilgаn аylаnаning rаdiusi nеchа sm.
Mаshhur mаtеmаtiklаrdаn kim birinchi bo`liq «funktsiya» tushunchаsini
kiritgаn?
Mаtеmаtiklаrdаn O`zqеkistоn Fаnlаr Аkаdеmiyasigа kimlаr Prеzidеnt
bo`lgаn?
* 1,5 sm
Mаtеmаtikа fаnidаn o`rtа mахsus, kаsb-hunаr kоllеjlаrigа jаmi nеchа sоаt
hаjmdаgi mаvzulаr o`tkаzildi.
Mаtеmаtikаdаn yozmа ish yozgаn o`quvchilаrning
yaхshi,
1
1
qismini а’lо, qismi
8
4
* 12 3
* Lеyqnеs
* Q.Niyoziy,
T.А.Sаrimsоqоv
,
M.Sаlоhiddinоv,
T.Jo`rаеv
*
109 sоаt
* 32
1
qismi qоniqаrli vа 4 o`quvchi qоniqаrsiz bаhо оldi. Nеchtа
2
o`quvchi yozmа ish yozgаn?
n ning qanday qiymatlarida a (n; – 2; 1) va
bo’ladi?
b (n; 1; − 3n + 2)
vektorlar perpendikulyar
*0,3
Natural sоn :
* 1,2,3, … katоr
natural sоnlar
dеyiladi.
Nechta uch xonali son 15 ga qoldiqsiz bo’linadi?
Nil sаthini o`lchаsh ishlаrini оlib bоrgаn O`rtа Оsiyolik mutаfаkkir…?
*60
* Fаrg`оniy
EKUB(m, n)  EKUK(m, n) nimaga teng.
Nisbati 5 ga teng, yig’indisi 498 ga karrali bo’lgan ikkita uch xonali sonni
toping.
* m n
*a=166; b=830
Noto’g’ri tasdiqni toping?
*Aylana
yoyining
uzunligi uning
gradus
o’lchoviga
proporsional;
Noto’g’ri tasdiqni toping?
*Aylana
yoyining
uzunligi uning
gradus
o’lchoviga
proporsional;
Noto’g’risini toping. Istalgan doira yuzining uning radiusiga nisbati
*radiusga teng;
Noto’g’risini toping. Istalgan doira yuzining uning radiusiga nisbati
*radiusga teng;
Noto’g’ri formulani toping?
*sin(90°-) =
cos
* sin2 +
cos2a=1 ;
*sin(90°-) =
cos
sin2 + cos2a=1
;
* Lаbоchеvskiy
Noto’g’ri formulani toping?
Noto’g’ri formulani toping?
Noto’g’ri formulani toping?
Nоеvklid gеоmеtriya аsоschisi?
O`nli kasrni birinchi bo`lib yaratgan olim kim?
* G`iyosiddin
Jamshid;
O`nlik sаnоq sistеmаsini, Аlgоritm vа аlgеbrа tushunchаlаrini, dunyodа
birinchi bo`lib ilm-fаn sоhаsigа jоriy etgаn аllоmа:
*
Аl Хоrаzmiy
O`quv dаsturi qаysi hujjаtgа аsоsаn tuzilаdi?
* DTS vа o`quv
rеjаsigа аsоsаn
O`tkir burchаgi 600 bo`lgаn tеng yonli trаpеtsiyaning аsоslаri 1:2 nisqаtgа
tеng. Аgаr trаpеtsiyaning pеrеmеtri 50 gа tеng bo`lsа uning kаttа аsоsini
tоping.
O`zqеkistоn FАning 1-Prеzidеnti kim?
O`zqеkistоndа mаtеmаtikа fаni bo`yichа umumiy o`rtа tа’lim mаktаblаri
оlimpiаdаsini 1-bo`lib tаshkil etish tаshаbbuskоri kim?
* 20
O’nli kasr tushunchasi qachon va qaysi olim tomonidan kiritilgan?
* Q.Niyoziy
*
S.H.Sirоjiddinо
v
*XV asrda Ali
Qushchi
O’qitish (dars berish) mahorati qanday talablar bilan belgilanadi?
O’qitish jarayonidagi ilmiy izlanish metodlaridan biri bu nima?
O’qituvchi va o’quvchilar o’zaro faol ishtirok etadigan mashg’ulot-bu:
O’qituvchining pedagogik jarayondagi asosiy vazifasi bu …..
O’qituvchining va o’quvchining dars jarayonidagi faoliyatini rejalashtirish,
dars mazmunini boyitish, ta’lim samaradorligini oshirishga nima xizmat
qiladi?
O’quvchi shaxsiga yo’naltirilgan ta’limni amalga oshiruvchi noana’viy dars
shakllari nomlarini aniqlang:
O’quvchi shaxsiy imkoniyatlariga moslashtirilgan pedagogik muhitni hamda
ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil etish jarayoni-bu:
O’quvchilar ijodkorligini oshirishga yo’naltirilgan texnologiya bu …..
O’xshash uchburchaklarning perimetrlari nisbati nimaga teng?
O’xshash uchburchaklarning perimetrlari nisbati nimaga teng?
O’zbekistonlik qaysi olimlar pedagogik texnologiya bo’yicha yuqori
natijalarga erishmoqdalar?
Ob’ektlarni taqqoslash, o’xshashlik va farqlarni shartli belgilar bilan belgilash
imkonini beradigan metodni toping.
Otasi 40, o`g`li 16 yoshda. Necha yildan keyin otasi o`g`lidan 2 marta katta
bo`ladi?
Oxiri 6 raqami bilan tugaydigan shunday eng kichik natural sonni topingki bu
sondagi oxirgi 6 ni o’chirib, uni sonning boshiga yozganda xosil bo’lgan son,
izlanayotgan sondan 4 marta katta bo’lsin.
p ning qanday qiymatlarida 4x+7p=4 tenglama musbat ildizga ega?
*Pedagogik va
axborot
texnologiyalarin
i o’quv
jarayoniga
tadbiq etish
bilan
*Abstraktsiyalas
h metodi
*Interfaol
mashg’ulot
*Boshqaruvchilik
*Dars
ishlanmasi
* Musobaqa
darsi,ijod
darsi,ilmiyfantastik dars
*O’quvchi
shaxsiga
yo’naltirilgan
ta’lim
* “Loyiha”
texnologiyasi
*Mos tomonlar
nisbatining
kvadratiga;
*Mos tomonlar
nisbatining
kvadratiga;
*Yo’ldoshev J.,
Sayidahmedov
N., R.Jo’raev
*Qiyoslash
metodi
*8
*615384
*p  4
7
p ning qanday qiymatlarida 4x-7p=5 tenglama manfiy ildiziga ega bo’ladi?
*p  − 5
7
p ning qanday qiymatlarida 5x-3p=4 tenglamaning ildizi -12 dan katta
bo’ladi?
* − 64  p
p нинг нечта бутун қийматида x 2 + px + 9 = 0 тенглама ҳақиқий
илдизга эга эмас.
*11
y = x 2 − 4x − 2
parabolaning uchlari koordinatlar tekisligining qaerida
joylashgan?
Parallelogramm tomonlarining kvadratlari yig’indisi quyidagiiardan qaysi biriga
teng?
Parallelogramm tomonlarining kvadratlari yig’indisi quyidagiiardan qaysi biriga
teng?
a, b, c parametrlarning
qanday qiymatlarida y = ax 2 + bx + c parabola grafigi OX
o`qiga urinadi
qanday qiymatlarida y = ax 2 + bx + c parabolaning
minimum nuqtasi III-chorakda joylashgan bo`ladi.
a, b, c parametrlarning
Pedagogik jarayon hamda o’qituvchi va o’quvchi faoliyatiga yangilik kiritish,
uni amalga oshirishda asosan interfaol uslublardan foydalanish-bu:
Pedagogik texnologiya- didaktik maqsad, talab etilgan o’zlashtirish darajasiga
erishish, ta’lim jarayonini avvaldan loyihalashtirish – bu kimning fikri?
Pedagogik texnologiyada “modul”tushunchasiga berilgan izohni ko’rsating.
Pedagogik texnologiyani asosiy maqsadi nimalardan iborat?
Pedagogik texnologiyaning metodikadan farqini belgilab bering:
3
*IVchorakda
*Diagonallari
kvadratlarining
yig’indisiga;
*Diagonallari
kvadratlarining
yig’indisiga;
* ushbu
b 2 = 4ac
tenglik
bajarilganda
* a  0, b  0,
b 2  4ac
*Innovatsion
texnologiya
*U.N.Nishonali
ev
* Pedagogik
texnologiyani
tashkil qiluvchi
tarkibiy
bo’laklarni
ifodalovchi
*O’quvchi
shaxsini
rivojlantirish
orqali ta’lim
maqsadiga
erishish
*Oldindan
belgilangan
maqsad
bo’yicha ta’limtarbiyaviy ta’sir
o’tkazish
faoliyati bo’lib
barcha ta’limtarbiya
jarayonida
qo’llaniladi
PE-MPK uchburchakning medianasi. EK − MP ni toping?
PE-MPK uchburchakning medianasi. EK − MP ni toping?
Perimetri 30 sm bo’lgan parallelogrammning tomonlari 2:3 nisbatda. Agar
paralelogrammning o’tkir burchagi 30° bo’lsa, uning yuzini toping?
Perimetri 30 sm bo’lgan parallelogrammning tomonlari 2:3 nisbatda. Agar
paralelogrammning o’tkir burchagi 30° bo’lsa, uning yuzini toping?
Poyezdning uzunligi 800 m. Poyezd ustun oldidan 40 s.da o`tib ketgani
ma’lum bo`lsa. Poyezdning tezligini toping.
* PK ;
* PK ;
*26 sm2;
Proporsiyaning noma’lum hadini toping.
*5 5
1 5
4
3 :5 = 2 : x
3 7
3
Proposiya birinchi 3ta hadiniong yig`indisi 58 ga teng. Uchinchi had, birinchi
hadning 2 qismini, ikkinchisi esa uning 3 qismini tashkil qiladi.
3
Prоpоrsiyaning nоmа’lum hаdini tоping.
* 20 м/с
7
*12
4
Proporsiyaning to`rtinchi hadini toping.
Prоpоrsiyaning nоmа’lum hаdini tоping. 4,6  1,5 = x  0.75
Prоpоrsiyaning nоmа’lum hаdini tоping.
* 26 sm2;
3
7
3
3 :2 =3 😡
5 10
4
5 1
2
5 :7 = x:6
8 2
5
Pаrаllеlоgrаmmning tоmоnlаri 3 vа 5 gа tеng. Ular orasidagi burchak esa 30 0
gat eng bo`lsa , pаrаllеlоgrаmmning yuzini tоping.
Pоеzddа 936 yo`lоvchi bоr edi. Аgаr erkаklаr bоlаlаrdаn 7 mаrtа, аyollаr esа
5 mаrtа ko`p bo`lsа, pоеzddа qаnchа аyol bo`lgаn?
Qadimgi masala(Xitoy). Katakda noma’lum sondagi tovuq va quyonlar bor.
Ularning boshlari 35 ta va oyoqlari 94 ta. Kataqda nechta tovuq va necha
quyon bor?
Qavariq beshburchakning burchaklari kattalkilari 2 : 3 : 4 : 5 : 6 kabi nisbatda.
Burchaklardan kattasining miqdorini toping?
Qavariq beshburchakning burchaklari kattalkilari 2 : 3 : 4 : 5 : 6 kabi nisbatda.
Burchaklardan kattasining miqdorini toping?
Qaysi teoremada ushbu tenglik isbotlanadi
a
b
=
=
sin 
sin 
c
=
sin 
* 2,3
*2
13
16
*4
4
5
* 7,5
* 360
*katakda 12 ta
quyon va 23 ta
tovuq bor
* 136°;
* 136°;
* Sinuslar
teoremasidan
Qizil qalam 55 so’m, ko’k qalam esa 65 so’m turadi. O’quvchi 830 so’mga
ko’k va qizil qalamlar sotib oldi. Quyida keltirilganlardan qaysi biri xarid
qilingan ko’k qalamlarning soniga teng bo’la olishi mumkin?
*6
Qo`shni burchаklаrdаn biri 2-sidаn 4 mаrtа kichik bo`lsа, shu burchаklаrdаn
kаttаsini tоping.
* 1440
Qo`shni burchаklаridаn biri ikkinchisidаn 100 kаttа. SHu qo`shni burchаklаrni * 850 950
tоping.
Quyidagi ta’riflardan qaysi biri to’g’ri?
*Ikkita
Quyidagi ta’riflardan qaysi biri to’g’ri?
uchburchakning
burchaklari mos
ravishda teng
bo’lsa, ular
o’xshash
deyiiadi;
*Ikkita
uchburchakning
burchaklari mos
ravishda teng
bo’lsa, ular
o’xshash
deyiiadi;
* 1;
Quyidagi mulohazalardan qaysi biri to’g’ri? 1.To’g’ri to’rtburchakning
ikkita simmetriya o’qi bor, ular uning diagonallaridir.
2.To’g’ri to’rtburchakning ikkita simmetriya o’qi bor, bu uning tomonlariga
o’tkazilgan o’rta perpendikulardir. 3.To’g’ri to’rtburchakning to’rtta
simmetriya o’qi bor.
4. 1-, 2-, 3-mulohazalar noto’g’ri.
Quyidagi mulohazalardan qaysi biri to’g’ri? 1.To’g’ri to’rtburchakning
* 1;
ikkita simmetriya o’qi bor, ular uning diagonallaridir.
2.To’g’ri to’rtburchakning ikkita simmetriya o’qi bor, bu uning tomonlariga
o’tkazilgan o’rta perpendikulardir. 3.To’g’ri to’rtburchakning to’rtta
simmetriya o’qi bor.
4. 1-, 2-, 3-mulohazalar noto’g’ri.
Quyidagi mulohazalardan qaysi biri to’g’ri? 1.To’g’ri to’rtburchakning
* 1;
ikkita simmetriya o’qi bor, ular uning diagonallaridir.
2.To’g’ri to’rtburchakning ikkita simmetriya o’qi bor, bu uning tomonlariga
o’tkazilgan o’rta perpendikulardir. 3.To’g’ri to’rtburchakning to’rtta
simmetriya o’qi bor.
4. 1-, 2-, 3-mulohazalar noto’g’ri.
Quyidagi nuqtalarning qaysi biri f (x) = −4x + 3 funksiyaning grafigiga tegishli. * (1;-1)
Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to’g’ri?
Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to’g’ri?
*Uchburchaklar
dan birining
ikkita burchagi
ikkinchisining
ikkita
burchagiga teng
bo’lsa, ular
o’xshash bo’ladi;
*Uchburchaklar
dan birining
ikkita burchagi
ikkinchisining
ikkita
burchagiga teng
bo’lsa, ular
Quyidagi tengsizliklardan qaysilari x ning barcha qiymatlarida noto’g’ri?
1) (x+7)(x+1)8x
4) 1+(3x-1)2(x+5)(x+4)
6) (x–3)(x–4)>(x–2)(x–5)
7) 9×2+16>24x
8) (x–5)(x–6)>(x–3)(x–8)
*2; 4
Quyidagi tengsizliklardan qaysilari x ning barcha qiymatlarida o’rinli?
1)
1+(3x–1)2 – 12x
4)
(x–7)(x–4)

Calculate the price
Make an order in advance and get the best price
Pages (550 words)
$0.00
*Price with a welcome 15% discount applied.
Pro tip: If you want to save more money and pay the lowest price, you need to set a more extended deadline.
We know how difficult it is to be a student these days. That's why our prices are one of the most affordable on the market, and there are no hidden fees.

Instead, we offer bonuses, discounts, and free services to make your experience outstanding.
How it works
Receive a 100% original paper that will pass Turnitin from a top essay writing service
step 1
Upload your instructions
Fill out the order form and provide paper details. You can even attach screenshots or add additional instructions later. If something is not clear or missing, the writer will contact you for clarification.
Pro service tips
How to get the most out of your experience with StudyAcademia.com
One writer throughout the entire course
If you like the writer, you can hire them again. Just copy & paste their ID on the order form ("Preferred Writer's ID" field). This way, your vocabulary will be uniform, and the writer will be aware of your needs.
The same paper from different writers
You can order essay or any other work from two different writers to choose the best one or give another version to a friend. This can be done through the add-on "Same paper from another writer."
Copy of sources used by the writer
Our college essay writers work with ScienceDirect and other databases. They can send you articles or materials used in PDF or through screenshots. Just tick the "Copy of sources" field on the order form.
Testimonials
See why 20k+ students have chosen us as their sole writing assistance provider
Check out the latest reviews and opinions submitted by real customers worldwide and make an informed decision.
11,595
Customer reviews in total
96%
Current satisfaction rate
3 pages
Average paper length
37%
Customers referred by a friend
OUR GIFT TO YOU
15% OFF your first order
Use a coupon FIRST15 and enjoy expert help with any task at the most affordable price.
Claim my 15% OFF Order in Chat