PANITIKANG PILIPINO – Reviewer

WIKA AT PANITIKAN REVIEWER
PANITIKANG PILIPINO AT PANDAIGDIGAN
Bakit dapat pag-aralan ang Panitikang
Pilipino?

Kung alam natin ang mga panitikan
ng bansa, pwede nating malaman
ang kalakasan at kahinaan ng
literaturang Pilipino.
Ayon kay Abadilla (2002):
1. Upang makilala natin ang sariling
alinangan, ang minanang yaman
ng isip, at ang henyo ng ating lahi
na iba kaysa sa ibang lahi.
– Dumaan sa proseso ang taing mga
panitika, nilinang it at hindi ito basta
ginawa sa isang upuan laang.
2. Upang matalos, na katulad ng ibang
lahi, tayo ay mayroon din dakila at
marangal na tradisyong ginagamit
na puhunang-salalayansa
panghihiram ng mga bagong
kalinangan at kabihasnan.
3. Upang mapagtanto ang mga
kapintasan sa atig panitikan at
makapagsanay upang mailagan at
mapawi ang mga ito.
4. Upang makilala ang ating
kagalingang pampanitikan at lalong
mapadalisay, mapayabong at
mapaningning ang mga
kagalingang ito.
5. Ito’y higit sa lahat at sa ibabaw ng
lahat, sapagkat tayo’y mga Pilipino
at dapat maging katutubo sa atin
ang magkaroon ng
pagmamalasakit sa ating sariling
Panitikang Pilipino.
PANITIKAN
– Ayon kay Azarias (Pilosopiya at
Literatura), ang panitikan ay
nagpapahayag ng damdamin ng
tao hinggil sa mga bagay bagay sa
daigdig.
ANYO NG PANITIKAN
1. Tuluyan (Prosa)
– Maluwag na pagsasama sama ng
mga salita
2. Patula
– Pagbubuo ng pahayag sa
pamamagitan ng salitang binilang
na pantig (6,8,12,16, 18) sa taludtod
at pinagtutugma tugma sa mga
dulo ng isang estropa.
MGA PANITIKAN NA NAGDALA NG
MALAKING IMPLUWENSYA SA DAIGDIG
BANAL NA KASULATAN
– Pinaka malaking impluwensya sa
buong daigdig.
– 66 na aklat
– Isinalin sa iba’t ibang wikain sa
mundo
– Pinakanakilala dahil sa Kristiyanismo
– Nagtataglay ng mga Aral at Salita
ng Diyos
– Misteryoso
– Sinasabi ng iba na ang Bible ay
napakahiwaga, sinasabi ng iba na
ito ay gawa gawa lamang ng mga
tao.
KORAN
– Islam
– Muhammad – dinalaw ng Anghel na
si Gabriel
– “Allah” – salitang arabo
– Hindi maaaring isalin (Arabo)


Mga paniniwala:
Ang patotoo ng Pananampalataya
Panalangin
Pagbibigay
Pag-aayuno
Hajj (Mecca)
ILIAD AT ODYSSEY
– Gresya

Homer
Pananakop ng mga Griyego sa Troy
Pinakatanyag na Akda sa Gresya
Itinuturing ito bilang Bibliya ng mga
Griyego.
MAHABHARATA
– Ang dakilang salaysay tungkol sa
mga Bharata
– India
– Vyasa – ang nagsulat nito.
– Ganesh – siya ang tumayong Diyos
dati.
– 110,000 taludtod
– 18 na bahagi
– Pandavas at Kauruvas
DIVINIA COMMEDIA
– Italyano
– Dante Aligheri
– Paglalarawan sa paglalakbay ni
Dante sa. Pamamagitan ng
Impyerno, Purgatoryo, at Paraiso o
Langit.
– Nagtataglay ng ulat sa
pananampalataya moralidad.at
pag uugali.
EL CID CAMPEADOR
– Espanya
– Nagpapahayag ng mga
katangiang panlahi
CANTERBURY TALES
– Chaucer ng Inglatera
– Naglalarawan ng
Pananampalataya
UNCLE TOM’S CABIN
– Harriet Beecher Stowe ng Estados
Unidos
– Nakatawag-pansin sa karumaldumal
na kalagayan ng mga Alipin.
– Nagig batayan ng simulant ng
Demokrasyo
– Naging batayan nng Noli Me
Tangere
ANG PANITIKANG PILIPINO
MAY DALAWANG BAHAGO:
1. KATUTUBONG PANITIKAN
2. PANITIKAN SAILALIM MNG CRUSAD
ESPADA

A. ANG MGA ITA
Ayat, agta, baluga
Mula sa asya, papunta sa Pilipinas
Walanng pamahalaan, walanh
panulat, walang sining, walang
siyensya (busog at pana ang
ginagamit sa paghahanap ng
pagkain
B. ANG MGA IDONESYO
May dalawang sapit:
a. 8000 taon mula ngayon
b. 2000 taon na mula ngayon.

C. MGA MANGGUGUSI
Mula sa fukian, nandayuhan ang
intsik na lahing hakka
BALANGKAS NG PAKSA
Wikang Ginagamit sa Bikol

Calculate the price
Make an order in advance and get the best price
Pages (550 words)
$0.00
*Price with a welcome 15% discount applied.
Pro tip: If you want to save more money and pay the lowest price, you need to set a more extended deadline.
We know how difficult it is to be a student these days. That's why our prices are one of the most affordable on the market, and there are no hidden fees.

Instead, we offer bonuses, discounts, and free services to make your experience outstanding.
How it works
Receive a 100% original paper that will pass Turnitin from a top essay writing service
step 1
Upload your instructions
Fill out the order form and provide paper details. You can even attach screenshots or add additional instructions later. If something is not clear or missing, the writer will contact you for clarification.
Pro service tips
How to get the most out of your experience with StudyAcademia.com
One writer throughout the entire course
If you like the writer, you can hire them again. Just copy & paste their ID on the order form ("Preferred Writer's ID" field). This way, your vocabulary will be uniform, and the writer will be aware of your needs.
The same paper from different writers
You can order essay or any other work from two different writers to choose the best one or give another version to a friend. This can be done through the add-on "Same paper from another writer."
Copy of sources used by the writer
Our college essay writers work with ScienceDirect and other databases. They can send you articles or materials used in PDF or through screenshots. Just tick the "Copy of sources" field on the order form.
Testimonials
See why 20k+ students have chosen us as their sole writing assistance provider
Check out the latest reviews and opinions submitted by real customers worldwide and make an informed decision.
11,595
Customer reviews in total
96%
Current satisfaction rate
3 pages
Average paper length
37%
Customers referred by a friend
OUR GIFT TO YOU
15% OFF your first order
Use a coupon FIRST15 and enjoy expert help with any task at the most affordable price.
Claim my 15% OFF Order in Chat