Tema 3 sistemes de transmissi i distribuci audiovisual

Tema 3 – Sistemes de transmissió i distribució audiovisual
1. Sistema de distribució per cable “wired”, punt a punt

* MMDS (Microwave Multipoint Distribution Service) és una xarxa de televisió per cable per
microones. * A TM (Asynchronous Transfer Mode)

2. Tipus de xarxes

3. Avantatges i inconvenients de les xarxes de distribució

4. Espectre electromagnètic i radioelèctric
* L’espectre electromagnètic és el conjunt de totes les possibles ones electromagnètiques
detectades en el camp de la Física.
* L’espectre radioelèctric (radiofreqüència, ones de ràdio o RF) és el conjunt d’ones
electromagnètiques que es fan servir per a les comunicacions audiovisuals i de dades
informàtiques .

Característiques de l’espectre electromagnètic:
– A més longitud d’ona, menys freqüència
– A més freqúència, meyns longitud d’ona
– A més freqüència, meyns capacitat d’atravessar obstacles i més necessitat d’antenes
– A menys freqüència, més capacitat d’arribar més lluny, més capacitat d’atrevessar
obstacles, però meyns capacitat de transportar informació
Freqüència:

Unitat bàsica 1 Hz = 1 cicle/segon
50 Hz= 50 cicles/segon (electricitat/Tv/Càmera
1000 Hz= 1 kHz
1000 kHz= 1 MHz
1000MHz= 1 GHz

5. Ocupació del espectre radioelèctric

6. Ample de banda

7. La telefonia 5G
El 5G suposa una millora en tres factors: Velocitat, Latència i Quantitat de Dispositius
Connectats Simultàniament.
– Velocitat de transmissió de dades en baixada fins 20 Gigabits per segon
– Velocitat de transmissió de dades en pujada fins 10 Gigabits per segon
( El 4G, en condicions ideals arriba als 100 Megabits per segon però en velocitats mitjanes reals
amb prou feines supera els 30 Megabits). Aquest increment de l’ample de banda que ofereixen
les primeres xarxes 5G suposa una resposta a demandes suposadament reals, com el major
consum de vídeo en streaming (inclosos els videojocs) i l’increment deln tràfic de bits per usuari.
* La Latència, és el temps que tarda un senyal des de l’estació base al receptor.
* La Latència passaria a ser entre 4 i 1 milisegons enfront dels 50 o 60 ms de l’actual4G.
→ El tercer factor diferencial del 5G és la densitat o Quantitat de Dispositius Connectats
Simultàniament als quals es pot donar servei alhora, que s’incrementa en un 100%

8. Sistemes de la televisió digital
– Emissió terrestre – Televisió Digital Terrestre,TDT (UHF)
A Europa, Digital Video Broadcasting Terrestrial, DVB-T
– Normes de televisió digital al món
→ Als EUA, Advanced Television Systems Comittee Digital Tele Vision, ATSC DTV.
→ AIJ apó, Integrated Services Digital Broadcasting, ISDB
→ A Corea del Sud, Digital Multimedia Broadcasting, DMB
→ A la Xina, Digital Terrestrial Multimedia Broadcast, DTMB (és el Digital Multimedia
Broadcasting)

9. Emissió via satèl·lit

→ Geoestacionari. 36000 km de distància
→ Banda Ku de 11,45 a 11,7 ide 12,5 a 12,75 GHz.
→ Digital Video Broadcasting Satellite, DVB-S
Principals empreses que emeten per Espanya; astra, eutelsat, hispasat.

10. La ràdio digital hertziana
Pel que fa a la ràdio digital hertziana, a Europa, hi ha quatre maneres d’escoltar-la:
– Digital Audio Broadcasting (DAB i DAB+)
– Digital Radio Mondiale (DRM i DRM+)
– DVB-T (TDT)
– DVB-S (TV sat)

11. El podcàsting
¿Que és? → El podcàsting és un sistema de distribució d’arxius multimèdia (àudio o vídeo)
mitjançant la distribució per subscripció amb sistemes de sindicació (Really Simple Syndication).
– La tecnologia RSS permet la subscripció a diferents continguts mitjançant agregadors,
amb la finalitat de rebre a l’instant les noves publicacions dels llocs que la utilitzen.
Ex: The Daily = Podcast informatiu produït per The New York Times → 2019 = 10 milions d’oients
mensuals.
ESPAÑA: A l’Estat espanyol el juny de 2016 va començar Podium Podcast, la xarxa de podcasts
en castellà de Prisa Radio (Cadena SER). Alguns dels podcasts eren informatius: “Le llamaban
padre” -que narra un cas espanyol de pederàstia- , “Los búfalos nocturnos” -periodisme cultural
elaborat en coHaboració amb Babelia del diari El País.
SPOTIFY: A l’octubre de 2018 Spotify va posar en marxa la seva plataforma de podcast que
permetia a qualsevol autor afegir la seva producció donant a la plataforma la seva RSS. A l’estiu
de 2019 Spotify estimava que el 20% de tot el temps d’audició dels seus usuaris es dedicava als
podcast.

Calculate the price
Make an order in advance and get the best price
Pages (550 words)
$0.00
*Price with a welcome 15% discount applied.
Pro tip: If you want to save more money and pay the lowest price, you need to set a more extended deadline.
We know how difficult it is to be a student these days. That's why our prices are one of the most affordable on the market, and there are no hidden fees.

Instead, we offer bonuses, discounts, and free services to make your experience outstanding.
How it works
Receive a 100% original paper that will pass Turnitin from a top essay writing service
step 1
Upload your instructions
Fill out the order form and provide paper details. You can even attach screenshots or add additional instructions later. If something is not clear or missing, the writer will contact you for clarification.
Pro service tips
How to get the most out of your experience with StudyAcademia.com
One writer throughout the entire course
If you like the writer, you can hire them again. Just copy & paste their ID on the order form ("Preferred Writer's ID" field). This way, your vocabulary will be uniform, and the writer will be aware of your needs.
The same paper from different writers
You can order essay or any other work from two different writers to choose the best one or give another version to a friend. This can be done through the add-on "Same paper from another writer."
Copy of sources used by the writer
Our college essay writers work with ScienceDirect and other databases. They can send you articles or materials used in PDF or through screenshots. Just tick the "Copy of sources" field on the order form.
Testimonials
See why 20k+ students have chosen us as their sole writing assistance provider
Check out the latest reviews and opinions submitted by real customers worldwide and make an informed decision.
11,595
Customer reviews in total
96%
Current satisfaction rate
3 pages
Average paper length
37%
Customers referred by a friend
OUR GIFT TO YOU
15% OFF your first order
Use a coupon FIRST15 and enjoy expert help with any task at the most affordable price.
Claim my 15% OFF Order in Chat